Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Andragogika

Andragogika sa ako vedný a študijný odbor začala na Slovensku utvárať začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia. Koncepcia andragogiky nadväzuje na koncepciu pedagogiky dospelých, je však omnoho širšia. Andragogiku ako súčasť vied o výchove možno charakterizovať ako vedu o edukácii dospelého človeka, ktorá sa zaoberá intencionálnou socializáciou dospelého človeka, problémami pomoci dospelému človeku vo všetkých oblastiach jeho života (profesijný život, voľný čas, sociálne zabezpečenie). Skúmanie edukácie dospelých si vyžaduje interdisciplinárny prístup, významné sú predovšetkým aplikované psychologické, sociologické a ekonomické disciplíny.

Študijný odbor andragogika je koncipovaný ako trojstupňové bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium:

- prvý stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky;
- druhý stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky;
- tretí stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.).

Na FiF UK v Bratislave je v súčasnosti akreditovaný študijný program andragogika na bakalárskom stupni štúdia.

Obsah štúdia bakalárskeho stupňa tvoria najmä základné predmety: Základy andragogiky, Filozofia výchovy, Dejiny výchovy a vzdelávania dospelých, Didaktika dospelých, Teória výchovy dospelých, Andragogická psychológia, Sociológia výchovy a vzdelávania dospelých, Profesijná andragogika, Kultúrna andragogika, Sociálna andragogika. Na tieto predmety nadväzujú ďalšie predmety umožňujúce individuálnu orientáciu na vybrané oblasti teórie a praxe edukácie dospelých.

Počas štúdia je prostredníctvom voľby povinne voliteľných a výberových predmetov možná orientácia na:

1.  profesijnú andragogiku -problematika profesijného vzdelávania dospelých s ťažiskom na vzdelávanie v organizáciách (podnikové vzdelávanie);
2. kultúrnu andragogiku - problematika kultúrno-výchovnej práce a záujmového vzdelávania, andragogika voľného času;
3. sociálnu andragogiku - s ťažiskom na sociálno-andragogické pôsobenie pri riešení sociálnych problémov jednotlivcov a rôznych cieľových skupín.

Možnosti štúdia po ukončení bakalárskeho stupňa: Po ukončení bakalárskeho štúdia je možné pokračovať na magisterskom stupni v študijnom programe pedagogika alebo kulturológia, prípadne v študijnom programe andragogika na slovenských či zahraničných univerzitách s priznanou akreditáciou pre magisterský stupeň.

Základné predpoklady a požiadavky na štúdium: Od uchádzačov o štúdium andragogiky sa očakáva predovšetkým záujem o otázky edukácie dospelých v kontexte celoživotného vzdelávania a učenia sa, schopnosť samostatného a tvorivého myslenia, adaptabilita a flexibilita ako schopnosť využitia nadobudnutých vedomostí a zručností pre budúce úspešné uplatnenia sa v najrozličnejších oblastiach andragogického pôsobenia. Okrem znalosti aspoň jedného cudzieho jazyka sa očakávajú aj dobré znalosti zo stredoškolského učiva z oblasti histórie, literatúry, náuky o spoločnosti, základov pedagogiky a psychológie.

Uplatnenie absolventov: Absolventi bakalárskeho študijného programu Andragogika (1. stupeň) ovládajú základy teórie a praxe výchovy a vzdelávania dospelých. Vedia aplikovať základné poznatky psychologických a sociologických vied pri riešení problémov výchovy a vzdelávania dospelých. Majú spôsobilosti organizovať ďalšie vzdelávanie, využívať metódy výchovy a vzdelávania dospelých v profesijnom vzdelávaní, kultúrno-výchovnej a sociálnej práci. Absolventi sa môžu uplatniť ako pracovníci v oblasti edukácie dospelých v podnikoch, organizáciách a inštitúciách štátnych, verejných i súkromných, v kultúrno-osvetových a ďalších kultúrno-výchovných zariadeniach, v oblasti sociálnej práce ako sociálni pracovníci v úradoch práce, v sociálnych ústavoch, v humanitárnych organizáciách a inštitúciách, v nápravno-výchovných zariadeniach. a pod.

Viac informácií o katedre môžu záujemcovia o štúdium nájsť na webovej stránke: http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-andragogiky

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program andragogika budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.