Harmonogram promócií absolventov magisterského štúdia

Harmonogram slávnostných promócií absolventov FiF UK - Leto 2022

Promócie absolventov Mgr. štúdia sa konajú v Aule UK na Šafárikovom námestí č. 6.

Absolventi Mgr. štúdia sa dostavia do Auly UK hodinu pred termínom promócie (podpisovanie a preberanie dokladov, nácvik).

Dávame taktiež do pozornosti Smernicu rektora UK č. 24/2015 (Imatrikulačný a promočný poriadok), najmä článok 3 ods. 5: "Na akademickom obrade s imatrikulovaní študenti, promovaní absolventi, absolventi doktorandského štúdia, habilitovaní docenti a doktori vied zúčastňujú výhradne v spoločenskom odeve alebo v inom slávnostnom odeve ..."
Plné znenie smernice rektora UK č. 24/2015 a Príkazu rektora UK č. 2/2012, ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch.

Do promócií sú zaradení absolventi, ktorí sa v zmysle pokynu pani prodekanky pre študijné záležitosti zo dňa 24. mája 2022 na ne prihlásili. Dotknutým absolventom bude poslaná pozvánka na promóciu na univerzitný mail do konca dňa 29. 6. 2022 na univerzitný mail. V prípade, že ste sa na promócie prihlásili a mail ste v uvedenom termíne nedostali, kontaktujte, prosím, študijné oddelenie. Pozvánky zároveň distribuujeme aj klasickou poštou.

 

18. 7. 2022 o 9.00 - etnológia a kultúrna antropológia; filozofia; história; kulturológia; muzikológia; politológia; stredoeurópske štúdiá; východoázijské jazyky a kultúry

18. 7. 2022 o 11.00 - informačné štúdiá; marketingová komunikácia; psychológia; žurnalistika

19. 7. 2022 o 9.00 ruské a východoeurópske štúdiá; slovanské štúdiá; všetky študijné programy v študijnom odbore filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo

19. 7. 2022 o 11.00 - pedagogika; všetky študijné programy učiteľstva

 

Rektorát UK si vyhradzuje právo na zmeny termínov promócií.

 

Oznam pre absolventov, ktorí sa nezúčastnia slávnostnej promócie

Prosíme absolventov, ktorí sa nezúčastnia slávnostnej promócie v stanovenom termíne a budú mať záujem prevziať si doklady o ukončení štúdia osobne na OV RUK v inom čase, aby si prevzatie vopred dohodli mailom s príslušným referentom fakulty na OV RUK až po ukončení všetkých absolventských promócií od 22. 7. 2022.