Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Harmonogram promócií absolventov magisterského štúdia

Harmonogram slávnostných promócií absolventov FiF UK - jeseň 2019

Promócie absolventov Mgr. štúdia sa konajú v Aule FiF UK na Šafárikovom nám. č. 6.

Absolventi Mgr. štúdia sa dostavia do Auly UK hodinu pred termínom promócie (podpisovanie a preberanie dokladov, nácvik).

Dávame taktiež do pozornosti Smernicu rektora UK č. 24/2015 (Imatrikulačný a promočný poriadok), najmä článok 3 ods. 5: "Na akademickom obrade s imatrikulovaní študenti, promovaní absolventi, absolventi doktorandského štúdia, habilitovaní docenti a doktori vied zúčastňujú výhradne v spoločenskom odeve alebo v inom slávnostnom odeve ..."
Plné znenie smernice rektora UK č. 24/2015 a Príkazu rektora UK č. 2/2012, ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov na imatrikulačných a promočných aktoch.

 

23. 10. 2019 o 9.00 - psychológia; sociológia 

23. 10. 2019 o 11.00 - archeológia; archívnictvo; estetika; etnológia a kultúrna antropológia; história; kulturológia; muzeológia a kultúrne dedičstvo; muzikológia; pedagogika; religionistika; stredoeurópske štúdiá; slovenský jazyka a literatúra; východoázijské jazyky a kultúry; všetky študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov

23. 10. 2019 o 13.00 - všetky študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo

23. 10. 2019 o 15.00 - informačné štúdiá; marketingová komunikácia; politológia; ruské a východoeurópske štúdiá; žurnalistika

 

Rektorát UK si vyhradzuje právo na zmeny termínov promócií.