Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Harmonogram promócií absolventov magisterského štúdia

Harmonogram slávnostných promócií absolventov FiF UK - Jeseň 2019

Promócie absolventov Mgr. štúdia sa konajú v Aule UK na Šafárikovom námestí č. 6.

Absolventi Mgr. štúdia sa dostavia do Auly UK hodinu pred termínom promócie (podpisovanie a preberanie dokladov, nácvik).

Dávame taktiež do pozornosti Smernicu rektora UK č. 24/2015 (Imatrikulačný a promočný poriadok), najmä článok 3 ods. 5: "Na akademickom obrade s imatrikulovaní študenti, promovaní absolventi, absolventi doktorandského štúdia, habilitovaní docenti a doktori vied zúčastňujú výhradne v spoločenskom odeve alebo v inom slávnostnom odeve ..."
Plné znenie smernice rektora UK č. 24/2015 a Príkazu rektora UK č. 2/2012, ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov na imatrikulačných a promočných aktoch.

Predpokladaný termín promócií absolventov magisterského štúdia na FiF UK je 23. októbra 2019. Presný harmonogram promócií bude známy po skončení štátnicového termínu august 2019 a spracovaní všetkých protokolov o štátnej skúške.

Absolventi skorších termínov (napr. január 2019, resp. máj/jún 2019), ktorí ste si neprevzali diplom a chcete byť zaradení do promócií v októbrovom termíne, napíšte, prosím, svoju požiadavku na adresu študijného oddelenia najneskôr do 5. septembra 2019.

Rektorát UK si vyhradzuje právo na zmeny termínov promócií.