Harmonogram promócií absolventov magisterského štúdia

Harmonogram slávnostných promócií absolventov FiF UK - jeseň 2017

Promócie absolventov Mgr. štúdia sa konajú v Aule FiF UK na Šafárikovom nám. č. 6.

Absolventi Mgr. štúdia sa dostavia do Auly UK hodinu pred termínom promócie (podpisovanie a preberanie dokladov, nácvik).

Dávame taktiež do pozornosti Smernicu rektora UK č. 24/2015 (Imatrikulačný a promočný poriadok), najmä článok 3 ods. 5: "Na akademickom obrade s imatrikulovaní študenti, promovaní absolventi, absolventi doktorandského štúdia, habilitovaní docenti a doktori vied zúčastňujú výhradne v spoločenskom odeve alebo v inom slávnostnom odeve ..."
Plné znenie smernice rektora UK č. 24/2015.

17. 10. 2017 o 9.00 - archeológia; archívnictvo; história; klasické jazyky; muzeológia a kultúrne dedičstvo; pedagogika; religionistika; stredoeurópske štúdiá; 

17. 10. 2017 o 11.00 - slovenský jazyk a literatúra; východoázijské jazyky a kultúry; všetky študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo; všetky študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov

17. 10. 2017 o 13.00 - estetika; etnológia a kultúrna antropológia; filozofia; informačné štúdiá; kulturológia; muzikológia; psychológia

17. 10. 2017 o 15.00 - marketingová komunikácia; politológia; ruské a východoeurópske štúdiá; sociológia; žurnalistika

 

Rektorát UK si vyhradzuje právo na zmeny termínov promócií.