Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Harmonogram promócií absolventov bakalárskeho štúdia

Harmonogram slávnostných promócií absolventov FiF UK - Jeseň 2019

Promócie absolventov Bc. štúdia sa konajú v Aule UK na Šafárikovom námestí č. 6.

Absolventi Mgr. štúdia sa dostavia do Auly UK hodinu pred termínom promócie (podpisovanie a preberanie dokladov, nácvik).

Dávame taktiež do pozornosti Smernicu rektora UK č. 24/2015 (Imatrikulačný a promočný poriadok), najmä článok 3 ods. 5: "Na akademickom obrade s imatrikulovaní študenti, promovaní absolventi, absolventi doktorandského štúdia, habilitovaní docenti a doktori vied zúčastňujú výhradne v spoločenskom odeve alebo v inom slávnostnom odeve ..."
Plné znenie smernice rektora UK č. 24/2015 a Príkazu rektora UK č. 2/2012, ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov na imatrikulačných a promočných aktoch.

Predpokladaný termín promócií absolventov bakalárskeho štúdia na FiF UK je 22. októbra 2019. Presný harmonogram promócií bude známy po skončení štátnicového termínu august 2019 a spracovaní všetkých protokolov o štátnej skúške.

Upozorňujeme všetkých absolventov bakalárskeho štúdia, ktorí sa chcú zúčastniť promócií (taktiež aj absolventi predchádzajúcich termínov štátnych skúšok, ktorí ste si neprevzali diplom a chcete byť zaradení do promócií v októbrovom termíne), prihláste sa na promócie u svojej študijnej referentky po úspešnom absolvovaní Vašej obhajoby, najneskôr však do 6. septembra 2019. Neprihlásení absolventi na promócie pozvaní nebudú. V prípade nízkeho počtu prihlásených sa promócie konať nebudú.

Rektorát UK si vyhradzuje právo na zmeny termínov promócií.