Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Harmonogram promócií absolventov bakalárskeho štúdia

Harmonogram slávnostných promócií absolventov FiF UK - Jeseň 2019

Promócie absolventov Bc. štúdia sa konajú v Aule UK na Šafárikovom námestí č. 6.

Absolventi Mgr. štúdia sa dostavia do Auly UK hodinu pred termínom promócie (podpisovanie a preberanie dokladov, nácvik).

Dávame taktiež do pozornosti Smernicu rektora UK č. 24/2015 (Imatrikulačný a promočný poriadok), najmä článok 3 ods. 5: "Na akademickom obrade s imatrikulovaní študenti, promovaní absolventi, absolventi doktorandského štúdia, habilitovaní docenti a doktori vied zúčastňujú výhradne v spoločenskom odeve alebo v inom slávnostnom odeve ..."
Plné znenie smernice rektora UK č. 24/2015 a Príkazu rektora UK č. 2/2012, ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov na imatrikulačných a promočných aktoch.

 

22. 10. 2019 o 9:00 - pedagogika; ruské a východoeurópske štúdiá; stredoeurópske štúdiá; slovanské štúdiá; východoázijské jazyky a kultúry; všetky študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo; všetky študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov

22. 10. 2019 o 11:00 - archeológia; archívnictvo; dejiny umenia; estetika; etnológia; filozofia; história; kulturológia; muzikológia; religionistika

22. 10. 2019 o 13:00 - marketingová komunikácia; politológia; psychológia; sociológia; žurnalistika

 

Rektorát UK si vyhradzuje právo na zmeny termínov promócií.

<output>Harmonogram slávnostných promócií absolventov FiF UK - Jeseň 2019</output>