Ústredná knižnica FiF UK

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK je akademickou knižnicou fakulty a vzdelávacím, kultúrnym a informačným pracoviskom fakulty. Knižnica získava, spracúva,  ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné, vedecké a odborné dokumenty bez ohľadu na ich formu. Poskytovaním knižnično-informačných služieb informačne zabezpečuje pedagogický proces a vedecký výskum a je súčasťou vedeckej a výskumnej základne fakulty.

V spolupráci s Akademickou knižnicou UK a ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK, buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov FiF UK a sprístupňuje viaceré plnotextové databázy.

Poskytovanie služieb sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom AK UK a Výpožičným poriadkom Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK.

Pracoviská knižnice

Ústredná knižnica FiF UK
Múzejná ulica 10
(prístavba Rektorátu UK)

Požičovňa, Čitáreň –  3. poschodie, č. d. M301
Telefón: +421 2 9013 1571 (požičovňa)

Študovňa – 2. poschodie, č. d. M221
E-mail: ukfphil.uniba.sk

Stránka Ústrednej knižnice FiF