Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ústredná knižnica FiF UK

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK svojimi knižnično-informačnými fondmi a informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia.

V spolupráci s Akademickou knižnicou UK a ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK, buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov FiF UK a sprístupňuje viaceré plnotextové databázy.

Poskytovanie služieb sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom AK UK a Výpožičným poriadkom Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK.

Súčasťou Ústrednej knižnice FiF UK sú Požičovňa, Čitáreň (obe na M301) a Študovňa (M221)

Sídlo

Ústredná knižnica FiF UK
Múzejná ulica 10
(prístavba Rektorátu UK)

Požičovňa a čitáreň: M301 (3. poschodie)
Študovňa: M221 (2. poschodie)

Telefón: +421 2 9013 1571 (požičovňa)
E-mail: uk(at)fphil.uniba.sk

Poštová adresa

Filozofická fakulta UK v Bratislave
Ústredná knižnica FiF UK
Gondova ulica 2
811 02 Bratislava 1