Kurz Ako inovatívne učiť na VŠ (v slovenčine)

Nový kurz pre začínajúcich učiteľov

V akademickom roku 2022/23 opäť ponúkame nový kurz pre doktorandov, doktorandky, učiteľov a učiteľky, ktorý im poskytne teoretické a praktické základy vyučovania na vysokej škole. Kurz vyučujeme slovenčine formou deviatich poldenných workshopov v zimnom semestri a praktickou časťou v letnom semestri, kde majú účastníci možnosť zaviesť do svojej učiteľskej praxe poznatky z workshopov, a to v spolupráci s vybraným mentorom=koučom spomedzi lektorov kurzu. V rámci kurzu predstavujeme aktívne metódy vyučovania ako napríklad akademická debata, využitie hier a videí, záhadné otázky a iné, vrátane metód využiteľných online.

Kurz je akreditovaný na medzinárodnej úrovni britskou Staff and Educational Development Association (SEDA). Všetci absolventi tak získajú medzinárodne platný certifikát. Doktorandi a doktorandky zároveň dostanú 5 ECTS kreditov za každý úspešne absolvovaný semester.

Výzva pre prihlasovanie na kurz je otvorená. 

 

Kritériá výberu:

a)     Krátka esej, v ktorej účastníci predstavia svoju filozofiu vyučovania

V eseji (cca 500-600 slov) by mali uchádzači obsiahnuť tieto témy:

·        Čo charakterizuje súčasné vysokoškolské vyučovanie tak, ako ho uchádzač/ka pozná z vlastnej skúsenosti? Akú rolu v ňom zohráva učiteľ/učiteľka?

·        Čo charakterizuje dobré učenie?

·        Ako sa uchádzač/ka snaží dosiahnuť svoje vyučovacie ciele v bežnom vyučovaní?

·        Ako si uchádzač/ka myslí, že by bolo vhodné študentov hodnotiť?

·        Aký dôležitý princíp, princípy alebo teóriu, sa snaží uchádzač/ka vo svojom vyučovaní využívať?

·        Čo považuje uchádzač/ka za najväčšie výzvy súvisiace s vyučovaním v jeho/jej odbore, disciplíne, či už pre začínajúcich učiteľov alebo pre inštitúciu vo všeobecnosti?

·        Ako sa uchádzač/ka snaží na dané výzvy reagovať? (možno tiež opísať situáciu, kedy sa na výzvu nepodarilo adresne reagovať, ciele neboli naplnené a aké mohli byť dôvody pre tento neúspech)

·        Aký vzťah vidí uchádzač/ka medzi svojim vyučovaním a výskumom?

·        Prečo a ako by uchádzač/ka chceli v budúcnosti zmeniť spôsob svojho vyučovania?

 b)     Motivačný list (do 400 slov)

Uchádzač/ka by mal/a vyzdvihnúť svoju motiváciu participovať na kurze, budúce plány a ambície v súvislosti s učením. V motivačnom liste odporúčame zvážiť nasledujúce otázky:

·        Aký bol hlavný dôvod pre prihlásenie sa na tento kurz?

·        Prečo si uchádzač/ka myslí, že by bol pre neho/pre ňu kurz užitočný a zmysluplný?

·        Akým typom učiteľa sa uchádzač/ka chce stať? Čo v súčasnosti robí pre to, aby sa stal/a lepším učiteľom?

·        Ako by sa uchádzač/ka rád/a videl na konci tohto kurzu v súvislosti s tým ako sa vidí dnes? Aký typ rozvoja má uchádzač/ka na mysli?

c)      Stručný životopis (maximálne 1 strana A4)

·        Katedra a fakulta, kde uchádzač/ka pôsobí

·        Emailový kontakt

Dosiahnuté vzdelanie, názvy inštitúcií a programov

Kurzy, na ktorých uchádzač/ka participoval/a ako doteraz, prípadne iné skúsenosti s vyučovaním (napríklad v jazykovej škole, na inom ako VŠ stupni štúdia a pod.)

 

Formát prihlášky

 Prosíme štrukturovať svoju prihlášku podnadpismi. Prihlášku posielajte ako jeden dokument formátu word alebo pdf., kde bude najskôr uvedený životopis, potom filozofia vyučovania a nakoniec motivačný list.

 

Harmonogram 1. semestra kurzu:

Prvý semester kurzu (zimný) pozostáva z 9 workshopov:


Č.

Téma

Dátum

Lektori

1.

Ako premýšľať o vyučovaní, stanovenie cieľov, aktivít a hodnotenia orientovaného na študentov, plánovanie hodiny; predstavenie kurzu a hodnôt SEDA (V:1,4,5; CDO: 1,2,3; SO: 7)*

30.9.2022

9:00-13:00

Gabriela Pleschová

Jana Výškrabková

2.

Formulácia cieľov  a očakávaných výstupov vzdelávania, využitie aktivizačných metód v malých skupinách študentov I.: akademická debata, „gamifikácia“ (V: 1,2,4,5; CDO:4)

14.10.2022

9:00-13:00

Gabriela Pleschová

Lucia Hlavatá

3.

Využitie aktivizačných metód v malých skupinách študentov II.: rovesnícke vzdelávanie (peer learning) a metóda Making Thinking Visible (V: 1,2,3,4; SO: 5,6)

21.10.2022

9:00-13:00

 

Silvia Hlavinková

 

 

4.

Využitie online nástrojov vo vyučovaní. (workshop prebieha online)

4.11.2022

9:00-13:00

Jana Výškrabková

5.

Využitie aktivizačných metód v malých skupinách študentov III: Dialogické vyučovanie, dialóg s lešením, záhadné otázky (V: 1,2,3,4; SO: 5,6)

18.11.2022

9:00-13:00

Darina Dvorská

6.

Využitie aktivizačných metód vo veľkých skupinách študentov (V: 1,2,3,4; SO: 5,6)

2.12.2022

9:00-13:00

Lucia Hlavatá

Gabriela Pleschová

7.

Hodnotenie práce študentov (V: 1, 4,5; CDO: 4; SO: 5,6)

16.12.2022

9:00-13:00

Jozef Strakoš

8.

Demonštrácia mikrovyučovania (CDO: 4; SO: 5,6,7)

Písomné zadanie (Reflexia) mikrovyučovania

 

13.1.2023

9:00-13:00

Paralelné skupiny

 

Viacerí lektori

9.

SOTL I.: Čo je to SOTL, prečo a ako ju správne napísať?

20.1.2023

9:00-11:30

Gabriela Pleschová, Agnes Simon, Lucia Hlavatá

 

*označenia zodpovedajú hodnotám a špecializovaným výstupom agentúry SEDA, ktorá kurz akredituje

 

Druhý semester kurzu (letný) pozostáva z koordinovanej spolupráce medzi účastníkmi kurzu a prideleným koučom alebo koučkou spomedzi vybraných (Darina Dvorská, Gabriela Pleschová, Lucia Hlavatá, Agnes Simon, Jozef Strakoš, Jana Výškrabková, ). Účastníci počas neho zapracujú vybrané poznatky a skúsenosti z prvého semestra do svojej pedagogickej praxe, teda vyučovania konkrétneho kurzu pre bakalárskych alebo magisterských študentov a študentky.

 

 

Spätná väzba od účastníčok a účastníkov predchádzajúceho ročníka:

Ako začínajúca učiteľka vnímam tento kurz ako veľmi potrebný a nápomocný. Najväčší význam pre mňa má, že sa o učení učíme rozmýšľať komplexne, systematicky a očami študenta. Každá prednáška prinášala konkrétny návod, ako niečo aplikovať do praxe, čo najviac oceňujem.

Nebolo to len povrchné oboznamovanie sa s tým, aké nástroje a inovácie môžeme využiť. Nútilo nás to premýšľať nad možnosťami ich aplikácie do svojich kurzov/vyučovacích hodín a hlavne nad tým, aký môžu mať úžitok pri dosahovaní výsledkov vzdelávania. 

Najväčší význam pre mňa malo to, že som viac pochopila procesu samotnej výučby a sama na sebe som počas výučby na mojich seminároch cítila, že sa vďaka kurzu vo výučbe zlepšujem. 

Ďakujem za kurz, za váš čas, za energiu, nasadenie, elán...je to super, že sa takéto aktivity dejú, priala by som si, aby boli dostupné čo najväčšiemu počtu pedagogických pracovníkov, nielen v rámci UK.

Prípravu a realizáciu kurzu podporila Európska únia prostredníctvom programu Erasmus+