Lektori

Jan Beneš pôsobí ako odborný asistent na Katedre britských a amerických štúdií Ostravskej univerzity. Vyučuje kurzy so silným písomným komponentom ako napríklad Britská literatúra, Americké etnické literatúry a Afro-americké dejiny a kultúra. V minulosti učil akademické písanie na Texas A&M University a v Stredoeurópskom technologickom inštitúte, ako aj zahraničných výskumníkov v oblasti pedagogiky a čínskych študentov v odbore vyučovania čínskeho jazyka.

 

Angeniet Kam učí viac ako tridsať rokov akademické zručnosti. Na Technickej univerzite v Delfte pracuje posledných pätnásť rokov v Delft Centre for Languages and Academic Skills, kde spolu so štrnástimi ďalšími kolegami učí komunikačné zručnosti. Môže preto dnes predstierať, že rozumie, ako sa konštruuje krídlo lietadla alebo ako sa laboratórne čistia enzýmy z baktérie E-coli. Učí predovšetkým písanie výskumných správ a pomáha zlepšovať zručnosti akademického písania a prezentovania. Hoci vyštudovala magisterský odbor holandský jazyk a literatúra so zameraním na argumentáciu a ústnu komunikáciu, v súčasnosti učí hlavne v angličtine. Je Education Fellow Technickej univerzity v Delfte, kde vedie dvojročný projekt s cieľom inovovať akademické písanie na univerzite.

Agnes Simon vyštudovala politológiu a v súčasnosti pracuje v Centre rozvoja pedagogických kompetencií (CERPEK) Masarykovej univerzity v Brne. Špecializuje sa na americkú zahraničnú politiku, samitovú diplomaciu, stredoeurópsku politiku a vyučovanie politológie. Posledné štyri roky pôsobí v oblasti rozvoja VŠ učiteľov, vrátane prípravy kurzov a mentoringu. Zaujíma sa o online vzdelávanie, gamifikáciu, hranie rolí a simulácie vo vyučovaní. Má skúsenosti s vyučovaním na univerzitách v USA aj Európe a pravidelne vedie panely Letnej školy ECPR pre vysokoškolských učiteľov. Publikovala články v časopisoch ako napríklad Journal of Global Security Studies, The Journal of Transatlantic Studies a European Political Science. Je spolu editorkou knihy Early Career Academics’ Reflections on Learning to Teach in Central Europe (SEDA, Londýn 2018, s Gabrielou Pleschovou).

Linda (Lyn) M. Steyne učí od roku 1990 anglický jazyk a od roku 2005 tiež akademické písanie. Pracuje na Katedre britských a amerických štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, kde tiež získala PhD. titul v lingvistike. Témou jej dizertačnej práce boli koncepcie akademického písania slovenských a amerických vysokoškolských študentov. V minulosti desať rokov učila v programe International Baccalaureate (IB) na Gymnáziu Jura Hronca, kde pripravovala stredoškolákov na štúdium na rôznych európskych univerzitách v odboroch od astrofyziky cez biofyziku, ekonómiu až po psychológiu. Vyučovala tiež na Trnavskej univerzite a neskôr založila Academic English and Writing Program a Centrum písania na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií, kde pripravovala študentov na štúdium v magisterských programoch po celom svete. Dnes sa zameriava na vzdelávanie učiteľov angličtiny, ktorí pracuje na slovenských verejných školách. Pravidelne vedie workshopy a prednáša na konferenciách o vyučovaní angličtiny v strednej Európe a na Balkáne a je zakladajúcou predsedníčkou Slovenskej komory učiteľov angličtiny. Venuje sa tiež konzultovaniu, jazykovým korektúram a editovaniu.

Eszter Timár učí od roku 2002 akademické písanie na Stredoeurópskej univerzite. Pracuje so študentami z mnohých katedier univerzity a učí akademické písanie v skupinách, prostredníctvom individuálnych konzultácií, ako aj prípravy vzdelávacích materiálov pre spoločenských vedcov. Vďaka svojmu záujmu o kultúrne odlišnosti v akademickej oblasti je zapojená do niekoľkých projektov v regióne, Turecku a Mjanmarsku. V minulosti pôsobila na Katedre angličtiny Eötvös Loránd University, v Bell Language School a the College for Foreign Trade. Pravidelne sa tiež venuje editovaniu a jazykovým korektúram.