Kurz akademického písania

Zámer kurzu 

Slovné spojenie ‘publish or perish’ je v akademickej oblasti dlho akceptovanou realitou. Ešte väčšou výzvou je však požiadavka publikovať v medzinárodne uznávaných časopisoch a vydavateľstvách, čo najčastejšie znamená publikovať v angličtine. Mnohí akademici na európskych univerzitách žiaľ stále nemajú dostatočne rozvinuté zručnosti akademického písania a rozvoju akademického písania sa počas bakalárskych a magisterských programov nevenuje dostatok pozornosti. Následkom toho je nedostatočný kariérny rast univerzitných učiteľov a zároveň výsledky ich výskumu, akokoľvek cenné a zaujímavé, nemôže využiť široká medzinárodná akademická komunita.

Ciele kurzu akademického písania

Tento problém sa snažíme zmierniť prostredníctvom intenzívneho 5-dňového kurzu akademického písania. Cieľom kurzu je pomôcť účastníkom zlepšiť zručnosti akademického písania, aby dokázali zaslať výsledky svojho výskumu na publikovanie v anglicky písaných publikáciách. Druhým cieľom kurzu je pripraviť účastníkov na využívanie písomných úloh v angličtine v kurzoch, ktoré vyučujú na bakalárskej a magisterskej úrovni.

Očakávané výstupy kurzu

Absolventi kurzu akademického písania (Academic writing for publication) by mali mať tieto vedomosti a zručnosti:

  1. poznať princípy a procesy písania odborných článkov v angličtine, vrátane rozličných konceptov, komponentov a fáz procesu písania v angličtine od prvého návrhu až po podanie,
  2. aplikovať princípy a procesy akademického písania vo vlastných článkoch a iných materiáloch určených na publikovanie,
  3. kriticky hodnotiť odborné publikácie v angličtine napísané inými autormi,
  4. pripravovať písomné zadania svojim študentom založené na konceptoch a princípoch akademického písania, o ktorých sa dozvedia v tomto kurze

Formát a štruktúra kurzu

Tento päťdňový praktický kurz sa realizuje prezenčnou formou. Kurz je založený na princípoch aktívneho učenia (sa) s dôrazom na schopnosti kritického čítania a myslenia, prácu v skupine, učenie sa navzájom (peer learning) a proces písania. Aktívna účasť v kurze je základom pre úspešné zvládnutie kurzu.

Kurz pozostáva z troch 90-minútových hodín počas každého z piatich dní (dve pred obedom a jedna po obede), v celkovom trvaní 22,5 hodiny kontaktnej výučby. Každý deň tiež účastníci vypracujú kratšie písomné zadanie, a to individuálne alebo v malých skupinách.

Kurz využíva informačný systém Masarykovej univerzity (IS) pre zverejnenie zadaní pre účastníkov a odovzdávanie úloh.

Na kurze sa môže zúčastniť desať učiteľov z Univerzity Komenského v Bratislave a desať učiteľov z Masarykovej univerzity, ktorí pôsobia v humanitných a spoločensko-vedných odboroch. Od účastníkov očakávame, že si prinesú na kurz laptop alebo iné zariadenie, na ktorom budú môcť pohodlne pristupovať na internet, čítať dokumenty online a písať zadania.

Termín a miesto konania kurzu 

25. január – 4. február 2021, online prostredníctvom Zoom, pričom online vyučovanie je plánované každý druhý deň, aby účastníci mohli zároveň zvládať iné povinnosti súvisiace s ich prácou, štúdiom a osobným životom.

Kredity

Doktorandi, ktorí absolvujú kurz, získajú 3 ECTS.

Prihlasovanie na kurz

Prihlášky na kurz akademického písania prijímame do predĺženého termínu 30. novembra 2020. Informácie o tom, ako sa prihlásiť na kurz, sú zverejnené v anglickej časti tejto stránky. Svoje prípadné otázky môžete napísať koordinátorke kurzu Dr. Linde Steyne linda.steyneuniba.sk. Tešíme sa na všetky prihlášky!