Kurz akademického písania

Zámer kurzu 

Slovné spojenie ‘publish or perish’ je v akademickej oblasti dlho akceptovanou realitou. Ešte väčšou výzvou je však požiadavka publikovať v medzinárodne uznávaných časopisoch a vydavateľstvách, čo najčastejšie znamená publikovať v angličtine. Mnohí akademici na európskych univerzitách žiaľ stále nemajú dostatočne rozvinuté zručnosti akademického písania a rozvoju akademického písania sa počas bakalárskych a magisterských programov nevenuje dostatok pozornosti. Následkom toho je nedostatočný kariérny rast univerzitných učiteľov a zároveň výsledky ich výskumu, akokoľvek cenné a zaujímavé, nemôže využiť široká medzinárodná akademická komunita.

Ciele kurzu akademického písania

Tento problém sa snažíme zmierniť prostredníctvom intenzívneho 5-dňového kurzu akademického písania. Cieľom kurzu je pomôcť účastníkom zlepšiť zručnosti akademického písania, aby dokázali zaslať výsledky svojho výskumu na publikovanie v anglicky písaných publikáciách. Druhým cieľom kurzu je pripraviť účastníkov na využívanie písomných úloh v angličtine v kurzoch, ktoré vyučujú na bakalárskej a magisterskej úrovni.

Očakávané výstupy kurzu

Absolventi kurzu akademického písania (Academic writing for publication) by mali mať tieto vedomosti a zručnosti:

  1. poznať princípy a procesy písania odborných článkov v angličtine, vrátane rozličných konceptov, komponentov a fáz procesu písania v angličtine od prvého návrhu až po podanie,
  2. aplikovať princípy a procesy akademického písania vo vlastných článkoch a iných materiáloch určených na publikovanie,
  3. kriticky hodnotiť odborné publikácie v angličtine napísané inými autormi,
  4. pripravovať písomné zadania svojim študentom založené na konceptoch a princípoch akademického písania, o ktorých sa dozvedia v tomto kurze

Formát a štruktúra kurzu

Päťdňový praktický kurz realizujeme online formou. Kurz je založený na princípoch aktívneho učenia (sa) s dôrazom na schopnosti kritického čítania a myslenia, prácu v skupine, učenie sa navzájom (peer learning) a proces písania. Aktívna účasť v kurze je základom pre úspešné zvládnutie kurzu.

Kurz využíva informačný systém Masarykovej univerzity (IS) pre zverejnenie zadaní pre účastníkov a odovzdávanie úloh.

Na kurze sa môže zúčastniť 20 učiteľov z Univerzity Komenského v Bratislave a  Masarykovej univerzity, ktorí pôsobia v humanitných a spoločensko-vedných odboroch. 

Termín a miesto konania kurzu 

Prvý kurz prebehol 25. januára – 4. februára 2021. Z dôvodu pandémie sa kurz konal online prostredníctvom Zoom, pričom online vyučovanie bolo realizované každý druhý deň, aby účastníci mohli zároveň zvládať iné povinnosti súvisiace s ich prácou, štúdiom a osobným životom. Druhý kurz prebehne online 24. januára 2022- 3. februára 2022.

Kredity

Doktorandi, ktorí absolvujú kurz, získajú 3 ECTS.

Výsledky prihlasovania sa na kurz

Do uzávierky termínu prihlasovania na prvý kurz akademického písania sme dostali 35 prihlášok. Lektorky kurzu z prihlásených vybrali 20 účastníkov kurzu: 5 z Masarykovej univerzity a 15 z Univerzity Komenského. Na kurze sa zúčastnilo 20 akademických pracovníkov z oboch univerzít, pričom 18 riadne odovzdalo všetky písomné úlohy a získalo certifikát úspešného absolventa kurzu. Účastníci hodnotili kurz ako vynikajúci (9,1 bodu z 10) a mimoriadne užitočný (9,1/10). S vysokou pravdepodobnosťou by ho odporučili svojim kolegom (9,3/10). 

Tešíme sa na účastníkov kurzu v januári/februári 2022. Výzva na prihlasovanie aj všetky informácie o kurze sú zverejnené v anglickej verzii tejto stránky.