Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.

Michal Slivka

Stručný životopis

 • 1998-2001: vedúci Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • od roku 1996: pôsobenie na Katedre archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • 1996-1997: pôsobenie na Katedre etnológie a religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
 • 1993-1996: pôsobenie na Trnavskej univerzite v Trnave
 • 1994: získanie titulu docent (Doc.) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • 1992: získanie titulu kandidát historických vied (CSc.) v Archeologickom ústave SAV v Nitre
 • 1981-1993: pôsobenie v Archeologickom ústave SAV v Nitre
 • 1980: získanie titulu doktor filozofie (PhDr.)
 • 1974-1981: pôsobenie na Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody
 • 1968-1974: štúdium na Katedre archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
 • 1967-1968: pôsobenie v Archeologickom ústave SAV v Nitre

Granty a projekty

 • 2014-2016: Geofyzikálna prospekcia zaniknutých benediktínskych kláštorov na Slovensku, VEGA 1/0740/14, zodpovedný riešiteľ
 • 2011-2014: Archeologická chronometria na Slovensku, APVV-0598-10, spoluriešiteľ
 • 2006-2008: K dendrochronológii Slovenska ako metóde archeologických a historických výskumov, VEGA 1/3753/06, zástupca zodpovedného riešiteľa
 • 2005-2007: Kláštory a rehoľné domy na Slovensku, VEGA 1/2127/05, zástupca zodpovedného riešiteľa
 • 2004-2006: Svet živých - svet mŕtvych. Archeologické súvislosti dualizmu bytia, VEGA 1/1220/04, zástupca zodpovedného riešiteľa
 • 1998-2003: medzinárodný poľsko-slovenský projekt "Dejiny Spiša", hlavný koordinátor s M. Homzom za slovenskú stranu

Terénna činnosť

 • početné výskumy sakrálnych pamiatok (Bratislava-Rusovce, Bratislava-Vajnory, Trenčín, Poprad, Chrasť nad Hornádom, Kežmarok, Lipovník, Zlaté, Letanovce-Kláštorisko, Spišský Štiavnik), hradov (Šariš, Medzianky, Hrabušice, Kapušany, Trebišov, Ľubovňa, Vajkovce), opevnení a šľachtických sídel (Radvanovce, Vajkovce, a iné)

Publikácie (výber)

 • Slivka, Michal : Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku 1. In: Historica Carpatica 9/1978. -Košice: Východoslovenské vydavateľstvo 1978. - S. 217-263. Typ ABB01
 • Slivka, Michal : Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku 2. In: Historica Carpatica 11/1980. - Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1980. - S. 218-288. Typ ABB01
 • Slivka, Michal : Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku 3. In: Historica Carpatica 12/1981. - Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1981. - S. 211-276. Typ ABB01
 • Slivka, Michal : Parohová a kostená produkcia na Slovensku v období feudalizmu In: Slovenská archeológia. - Roč. 32, č. 2 (1984), s. 377-429. Typ ADF03
 • Slivka, Michal : Mittelalterliche figurale Keramik in der Slowakei Lit. 160 zázn. In: Slovenská archeológia. - Roč. 39, č. 1-2 (1991), s. 331-364. Typ ADF04
 • Slivka, Michal : Uctievanie svätých na Slovensku : k problematike výskumu patrocínií, 2006 - S. 91-162. Typ AFD18
 • Slivka, Michal : Kostol sv. Štefana kráľa v Bernolákove = Die Kirche des hl. Königs Stephan in Bernolákovo Lit. 91 zázn. In: Musaica 26. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 189-210. Typ AED21
 • Slivka, Michal : Tzv. Lapis baptismalis z Boldogu = So called Lapis baptismalis from Boldog : (pokus o jeho reinterpretáciu) Lit. 23 zázn. In: Ružomberský historický zborník 3. - Ružomberok : KU, 2009. - S. 103-111. Typ AED20
 • Slivka, Michal : Ku genéze sakrálnych stavieb v Spišskej Kapitule = Zur Genese der Sakralbauten im Zipser Kapitel Lit. 31 zázn. In: Z dejín Spišského prepoštstva. - Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2010. - S. 43-50. Typ AFD18
 • Slivka, Michal : Historiografia spišskej historickej antropológie stredoveku = The historiography of the Spiš historical anthropology of the middle ages : reflecting the research status and prospects : reflektovanie stavu a perspektívy bádania. Lit. 317 zázn. In: Kultúrne dejiny. - Roč. 1, č. 1 (2010). -S. 44-100. Typ ADF12
 • Slivka, Michal : Pohľady do stredovekých dejín Slovenska. MS Martin 2013. - 223 s. Typ AAB
 • Slivka, Michal - Vallašek, Adrián : Hrady a hrádky na východnom Slovensku. - 1. vyd. - Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1991. - 272 s. Typ AAB

Ďalšie informácie


Iné aktivity

Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
 • od roku 2010: člen komisie na pre obhajobu dizertačnej práce, pre vedný odbor archeológia Univerzita Komenského
 • 2005-2007: člen Pamiatkovej rady pri Ministerstve kultúry SR
 • 2002-2005: člen Akademického senátu FiF UK v Bratislave
 • 2002-2004: člen Archeologickej rady pri Ministerstve kultúry SR
 • 1999: člen Poľsko-Slowacka Komisija Nauk Humanisticynzch (cez MŠ SR)
 • 1998-2008: člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce, pre vedný odbor religionistika Univerzita Komenského
 • od roku 1975: člen Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV

Funkcie a členstvo v redakčných radách
 • od roku 2010: člen redakčnej rady časopisu Katedry archeológie FiF UK - Musaica
 • od roku 1998 
  • člen redakčnej rady Archaeologia historica (Brno)
  • spoluredaktor periodika Studia Archaeologica Mediaevalia Slovaca 

Hosťovanie na cudzích univerzitách
 • 2006: prednášky Ústav antropologie, PřF, Masarykova Universita, Brno (Erasmus/Sokrates)
 • 2005-2007: prednášky na Katolíckej univerzite v Ružomberku
 • 1996-2009: prednášky na Trnavskej univerzite v Trnave

Ocenenia
 • 2005
  • cena Fra Angelica za prínos k hodnotám kresťanskej kultúry
  • ceny Wacława Felczaka a Henryka Wereszyckého Jagelovskej univerzity v Krakove za knihu: Terra Scepusiensis : Stav bádania o dejinách Spiša. Levoča a Wrocław : Lúč, 2003, 986 s.
 • 2004: ocenenie za zásluhy a rozvoj Trnavskej univerzity

Iné
 • 1994-1995: odborná stáž na nemeckých univerzitách v Eichstätte a Bambergu
 • od roku 1986: organizácia Letných táborov združenia Strom života na obnovu pamiatky kartuziánskeho kláštora - Kláštorisko