VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ NA FIF UK V AKADEMICKOM ROKU 2024/2025

Pravidlá prijímacieho konania na doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2024/2025 nájdete na stránkach pravidel prijímacieho konania.

Všeobecné informácie o prijímacom konaní v akademickom roku 2024/2025

Termín podania prihlášky: 1. 5. - 31. 5. 2024

Poplatok:   25,- €
              20,- € (v prípade podania prihlášky v elektronickej podobe prostredníctvom portálu Univerzity Komenského v Bratislave)
                     45,- € (ak je prijímacie konanie v cudzom jazyku)

Adresa: Filozofická fakulta UK, oddelenie vedy a doktorandského štúdia
               Gondova 2
               811 02 Bratislava

Názov banky: Štátna pokladnica
Kód banky: 8180
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 02
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača/-ky

V prípade podávania elektronickej prihlášky Vám platobné údaje vygeneruje systém e-prihlášky. V tomto prípade žiadame v platbe uvádzať aj špecifický symbol vygenerovaný systémom. Systém e-prihlášky vie vygenerovať platobnú inštrukciu až po potvrdení prihlášky. Aj po tomto úkone viete do e-prihlášky vkladať prílohy.

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky (sprostredkujúca banka):
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 02

Názov a adresa príjemcu:
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Gondova 2
811 02 Bratislava

Poplatok za prijímacie konanie treba uhradiť formou bankového prevodu. V prípade podávania elektronickej prihlášky Vám platobné údaje vygeneruje systém e-prihlášky.Potvrdením o úhrade je potvrdenie banky o realizácii prevodu (v prípade platby internet bankingom potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe). Potvrdenie treba priložiť k prihláške. Bez potvrdenia o úhrade poplatku za prijímacie konanie nebude prihláška uchádzača/-ky zaevidovaná.
Lehota na úhradu poplatku za prijímacie konanie na doktorandskom štúdiu je do 31. mája 2024.

Uchádzač/-ka si môže na doktorandské štúdium podať len jednu prihlášku a na nej sa môže prihlásiť na jeden otváraný študijný program.
V prípade podávania elektronickej formy prihlášky prostredníctvom portálu e-prihlášky Univerzity Komenského v Bratislave (alebo prostredníctvom AISu) nie je potrebné prihlášku aj vytlačiť a poslať poštou na fakultu.

Podmienky štúdia:

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončenie magisterského stupňa štúdia a úspešné absolvovanie prijímacieho konania.
Štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorá je záverečnou prácou. Štúdium pozostáva zo študijnej časti a vedeckej časti. Študijná časť pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry, vedecká časť z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta/- ky, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba. Štúdium prebieha na základe kreditového systému a doktorand získava kredity za tieto činnosti: študijná časť, vedecká časť, ďalšie aktivity, štátne skúšky.

Témy:

aktuálne témy na AR 2024/2025  

 

Prihlášky:

Prihlášky na doktorandské štúdium s nástupom na začiatku nasledujúceho akademického roku (september) sa môžu podávať od 1. mája do 31. mája daného roku.

 • Elektronická prihláška je prístupná od 1. mája do 31. mája tu. Ak aktuálne študujete na Univerzite Komenského, prihlášku podávate cez fakultný AIS2; ostatní si vytvoria nové konto podľa návodu.
 • Doklady, ktoré tvoria povinné prílohy prihlášky, nám prosím pošlite v elektronickej podobe (farebné skeny originálnych dokumentov) na adresu rvvc@fphil.uniba.sk.

  1. životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku – podpísaný
  2. prehľad publikovaných a nepublikovaných vedeckých a odborných prác a iných výsledkov vedeckej a odbornej činnosti (nepovinné)
  3. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (minimálne II. stupňa) – diplom a vysvedčenie o magisterskej štátnej záverečnej skúške (prípadne tiež diplom o rigoróznej skúške, resp. doklady o absolvovaní doktorandského štúdia v inom odbore)
  4. ak práve končíte magisterské štúdium, priložíte k prihláške informáciu o čase konania štátnej záverečnej skúšky v prvom termíne; dodatočne, hneď po absolvovaní štátnic, prinesiete na referát vedy a doktorandského štúdia potvrdenie o ukončení a dobe magisterského štúdia zo študijného oddelenia príslušnej fakulty
  5. ak ste ukončili magisterské štúdium mimo územia Slovenska, podľa Zákona č. 422/2015 o uznávaní dokladov o vzdelaní máte povinnosť požiadať o uznanie zahraničných dokladov o vzdelaní príslušnú vysokú školu, ktorá poskytuje štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. Informácie o vysokých školách na Slovensku možno nájsť tu, informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní na Univerzite Komenského sú tu. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní doručte čo najskôr na Referát vedy a doktorandského štúdia. Treba ho predložiť najneskôr v deň zápisu (začiatok septembra).
  6. projekt dizertačnej práce, obsahujúci stručný opis tematického zamerania dizertačnej práce, vymedzenie predmetu výskumu, metodologické východiská a postupy, ciele výskumu a zoznam literatúry s titulmi, ktoré pokladáte z hľadiska témy za kľúčové, odporúčaná šablóna projektu
  7. motivačný list v rozsahu A4 (v študijnom programe klinická psychológia je povinný, v ostatných ŠP nepovinný)
  8. odporúčanie (nepovinné; nemôže byť od osoby, ktorá by sa mala vzhľadom na zvolenú tému stať Vaším školiteľom alebo školiteľkou)
  9. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 20 € (platobný príkaz vygeneruje systém elektronickej prihlášky).

 

Poplatky:

poplatok za externú formu študijného programu doktorandského štúdia:

 • 1200 € za akademický rok (nástup 2024/2025)

 

Sociálne zabezpečenie:

počas trvania doktorandského štúdia sa doktorandovi/-ke v dennej forme tohto štúdia poskytuje štipendium vo výške ustanovenej osobitnými predpismi. Mimobratislavským doktorandom/-kám v dennej forme štúdia sa poskytuje ubytovanie v ŠDaJ  UK (Študentské domovy a jedálne UK). Na doktorandov/-ky ako študentov/-ky sa vzťahuje organizácia akademického roka na fakulte.

 

Zápis doktorandov:

prijatý/-á uchádzač/-ka sa stáva študentom/-kou doktorandského štúdia dňom zápisu, termíny zápisu pre obe formy štúdia určuje dekan fakulty.

 

Externá vzdelávacia inštitúcia:

doktorandi/-ky, ktorí/-é sa prihlásili na tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou SAV, v. v. i. a budú prijatí/-é a zapísaní/-é na Referáte vedy a doktorandského štúdia na FiF UK, vykonávajú vedeckú časť doktorandského štúdia na SAV, v. v. i. a s Univerzitou Komenského dohodnuté povinnosti študijnej časti doktorandského štúdia v tejto externej vzdelávacej inštitúcii. Univerzita Komenského uzatvára s externou vzdelávacou inštitúciou individuálnu dohodu o doktorandskom štúdiu takéhoto doktoranda/-ky.

Termín konania prijímacieho konania

17. júna 2024

Ak podáte načas prihlášku, spĺňajúcu všetky náležitosti, dostanete pozvánku s dátumom, hodinou a miestom konania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška sa realizuje formou pohovoru. Obsahom pohovoru sú otázky o predloženom projekte a otázky komisie, ktoré súvisia s témou a predloženým projektom a sú zamerané na overenie úrovne teoretických a metodologických vedomostí v príslušnom odbore, ako aj znalosti odbornej literatúry.

Prijímacia komisia vyhodnotí výsledky prijímacích skúšok na neverejnom zasadnutí. Ak boli na jednu tému prihlásené viaceré osoby, komisia určí poradie úspešnosti. Prihliada sa aj na rozsah a kvalitu odbornej či vedeckej publikačnej činnosti a ďalšie odborné a vedecké aktivity.

 

 

Ubytovanie

referent pre ubytovanie študentov a študentiek:

PhDr. Martin Čičilla
e-mail: marin.cicillauniba.sk
tel.: 02/91131310