Všeobecné informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2024/2025

Prijímacie konanie začína podaním len elektronickej (nie papierovej) prihlášky na vysokoškolské štúdium prostredníctvom portálu e-prihlášky UK v Bratislave (e-prihláška FiF UK je aktivovaná od polovice decembra 2023). Bližšie informácie o podávaní elektronickej prihlášky zverejňujeme na webe fakulty. Pri podaní elektronickej prihlášky nie je potrebné prihlášku aj vytlačiť a poslať poštou na fakultu. 

Uchádzač sa môže prihlásiť na dva ľubovoľné študijné programy. Uvádza ich pritom v poradí, ktorým vyjadruje svoju preferenciu. Tá je potom v prijímacom konaní  záväzná.

Uchádzači o vybrané študijné programy, ktorí sú úspešnými účastníkmi stredoškolských predmetových olympiád a iných relevantných súťaží, budú prijatí bez nutnosti vykonať prijímaciu skúšku, resp. im bude odpustená časť prijímacej skúšky podľa tabuľky, ktorá tvorí prílohu č. 2 Pravidiel prijímacieho konania na FiF UK na AR 2024/2025. Doklad o úspešnej účasti prikladajú k prihláške.

Dôležité informácie kpodávaniu prihlášky:

Termín podania prihlášky:  do 29. februára 2024
Poplatok:  20 eur
Názov a
adresa príjemcu:
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Gondova 2
811 02 Bratislava
Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:  8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko uchádzača


Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:
Názov banky:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia
Swiftová adresa banky (BIC):SPSRSKBA
IBAN:SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Názov a
adresa príjemcu:
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Gondova 2
811 02 Bratislava

Pri podávaní elektronickej prihlášky vám platobné údaje vygeneruje systém e-prihlášky. V tomto prípade žiadame v platbe uvádzať aj špecifický symbol vygenerovaný systémom. Potvrdením o úhrade je potvrdenie banky orealizácii prevodu (v prípade platby internet bankingom potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe). Žiadame uchádzačov, aby dôsledne uvádzalivariabilný a špecifický symbol vygenerovaný systémom elektronickej prihlášky. Potvrdenie  o úhrade nie je potrebné k prihláške prikladať, v prípade nutnosti sa však ním budete musieť vedieť preukázať.

Pomernú časť poplatku možno vrátiť iba tým uchádzačom, ktorí prihlášku v termíne do 29. februára 2024 zrušia (15 EUR). Zmeny študijných programov v zaevidovaných prihláškach na štúdium sú po 29. 2. 2024 neprípustné. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, sa poplatok nevracia.

Základnou podmienkou prijatia na VŠ štúdium je úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Požadovaným dokladom o nadobudnutí stredného vzdelania je notársky (úradne) osvedčená kópia maturitného vysvedčenia, ktorú uchádzači zasielajú spolu s prihláškou (resp. maturujúci v danom roku do fakultou stanoveného termínu, ktorý bude uvedený v pozvánke na prijímacie skúšky, resp. oznámení o stave prijímacieho konania). Notársky (úradne) neosvedčené kópie maturitného vysvedčenia, rovnako ako nenostrifikované maturitné vysvedčenia zo zahraničných stredných škôl nebudú akceptované. 
Dokladom o nadobudnutí stredného vzdelania (na úrovni maturitnej skúšky) na zahraničnej strednej škole (s výnimkou stredných škôl v ČR) je rozhodnutie Regionálneho úraduškolskej správy (ľubovoľného) v SR o ekvivalencii dokladu o vzdelaní.

Deň otvorených dverí:  27. január 2024

Podmienky prijatia

Na študijné programy otvárané na FiF UK sú prijímané vopred stanovené počty uchádzačov, a to na základe vykonania prijímacej skúšky.

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky. Fakulta v polovici marca zverejní zoznam študijných programov, na ktoré sa z uvedeného dôvodu bude prijímať bez vykonania prijímacej skúšky.

Uchádzač je prijatý na jeden študijný program, na základe výsledkov prijímacieho konania a za rešpektovania preferencie študijných programov, ktoré uviedol na prihláške.

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška sa realizuje formou testov a špecifických skúšok. Pre väčšinu študijných programov fakulta požaduje vykonanie testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Pre niektoré študijné programy v  odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo  okrem testu VŠP uchádzač je povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o. (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje (podrobné informácie o požadovaných skúškach  a testoch pre jednotlivé študijné programy sú v prílohe č. 1 Pravidiel prijímacieho konania na FiF UK na  AR 2024/2025). Pre študijný program stredoeurópske štúdiá (ŠP realizovaný v anglickom jazyku) absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia a žurnalistika sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte.

Uchádzačom, ktorí sa hlásia na študijné programy, pri ktorých sa vyžadujú dva testy realizované v rámci Národnej porovnávacej skúšky spoločnosti www.scio.cz, s. r. o., poskytuje táto spoločnosť zľavu z poplatku za druhý test prostredníctvom zľavového kódu. Tento si uchádzač uplatní pri prihlasovaní sa na Národnú porovnávaciu skúšku. V prípade, že uchádzač uvedie v prihláške dva študijné programy s odlišnou štruktúrou požadovaných testov, zľavový kód môže využiť pre každý z uvedených študijných programov.

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení priamo spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. V prípade zvolenia študijného programu, pri ktorom sa špecifický test realizuje na fakulte, požiadajú o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení písomnou žiadosťou priloženou k prihláške (v prípade podávania iba elektronickej prihlášky poslanou samotatným listom) na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Pred podaním prihlášky odporúčame  konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

     Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
     tel.: 02/9013 1111,  e-mail: milica.schraggeovauniba.sk

Skúšky špecifických predpokladov  pre študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia a žurnalistika realizované fakultou sa budú konať v stanovenom riadnom termíne (6. apríla 2024), o ktorom bude fakulta uchádzačov písomne informovať. Náhradný termín pre skúšky špecifických predpokladov fakulta bude 13. apríla 2024. Žiadosť o náhradný termín, odôvodnenú kolíziou s termínom prijímacej skúšky na inej škole (s priloženým potvrdením), resp. nevyhovujúcim zdravotným stavom v deň konania riadneho termínu (s priloženým potvrdením) je potrebné poslať najneskôr do 9. apríla 2024.

Termín konania prijímacích skúšok

Termín konania testu všeobecných študijných predpokladov a testov z anglického, nemeckého a španielskeho jazyka: v termínoch a miestach stanovených spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o. Fakulta akceptuje výsledky testov od decembra 2021 do marca 2024 (vrátane).

Testy špecifických predpokladov pre študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia a žurnalistika (realizujú sa na FiF UK): 6. apríla 2024.
Náhradný termín testov špecifických predpokladov na štúdium na uvedené študijné prgoramy: 13. apríla 2024

Upozorňujeme uchádzačov, že na študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia a žurnalistika je potrebné absolvovať aj test všeobecných študijných predpokladov prostredníctvom spoločnosti www.scio.cz, s. r. o.). 

Vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky

Výsledky prijímacej skúšky špecifických študijných predpokladov (anonymizované) realizovaných na fakulte vyhodnocujú dekanom Filozofickej fakulty UK poverení pracovníci príslušných katedier v súlade s prijatým systémom bodovania v pravidlách prijímacieho konania. Výsledky prijímacej skúšky (bodový zisk) budú v deň jej vykonania, alebo najneskôr deň po jej vykonaní zverejnené na internetovej stránke fakulty. Uchádzač má právo na požiadanie nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania.

Ubytovanie

Filozofická fakulta UK môže poskytnúť ubytovanie v internáte iba obmedzenému počtu uchádzačov, podľa pridelenej kapacity ubytovania.

Uplatnenie absolventov

Absolventi Filozofickej fakulty UK sa uplatňujú najmä ako vedeckovýskumní, pedagogickí a riadiaci pracovníci, prekladatelia a tlmočníci, žurnalisti, analytickí, tvoriví i servisní pracovníci v rôznych oblastiach ekonomiky, politiky, verejnej správy, školstva, zdravotníctva, kultúry, vedy, v masovokomunikačných prostriedkoch, sociálnych službách a pod.