Pravidlá prijímacieho konania na FiF UK na akademický rok 2024/2025

Pravidlá prijímacieho konania na bakalárske štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2024/2025

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „FiF UK“ alebo „fakulta“) po schválení v Akademickom senáte FiF UK stanovuje v súlade s čl. 35 ods. 2 vnútorného predpisu FiF UK č. 4/2023, schváleného Akademickým senátom FiF UK a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Štatút FiF UK nasledujúce pravidlá prijímacieho konania na bakalárske štúdium na fakultu v akademickom roku 2024/2025.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Tieto pravidlá prijímacieho konania na prvý stupeň vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium) na FiF UK určujú:1
a) lehotu na podanie prihlášky na štúdium na fakulte,
b) ďalšie podmienky prijatia na štúdium, termín a spôsob overovania ich splnenia,
c) formu, rámcový obsah prijímacej skúšky a spôsob vyhodnocovania jej výsledkov.
(2) Na otvárané študijné programy sú prijímané vopred stanovené a zverejnené počty uchádzajúcich sa o štúdium na základe vykonania prijímacej skúšky.2
(3) Dekan fakulty má právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa prihlásili menej ako tri osoby.

Čl. 2
Prihláška na štúdium

(1) Osoba, ktorá sa uchádza o štúdium, si podáva prihlášku v predpísanom formáte prihlášky na študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2024/2025.
(2) Prihláška na štúdium sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu e-prihlášky Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“).
(3) Lehota na podanie prihlášky na štúdium je do 29. februára 2024. Lehota na úhradu poplatku za prijímacie konanie je do 4. marca 2024.
(4) Osoba, ktorá sa uchádza o štúdium, sa môže hlásiť na dva študijné programy. Uvádza ich na jednej prihláške v poradí, ktorým vyjadruje svoju preferenciu. Poradie študijných programov uvedené na prihláške je v prijímacom konaní záväzné.

Čl. 3
Prijímacia skúška

(1) Podmienkou prijatia na otvárané študijné programy je absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z Národnej porovnávacej skúšky (ďalej len „NPS“), zabezpečovanej spoločnosťou www.scio.cz, s.r.o., a skúšky špecifických predpokladov (ďalej len SŠP“) pre vybrané študijné programy. Tým nie je dotknuté ustanovenie v ods. 5.
(2) NPS tvorí:
a) pre väčšinu študijných programov test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len „VŠP“),
b) pre niektoré študijné programy test VŠP a test z anglického jazyka, nemeckého jazyka, resp. španielskeho jazyka, pričom pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje,
c) pre študijný program stredoeurópske štúdiá test z anglického jazyka.
Informácie o požadovaných skúškach pre jednotlivé študijné programy sú v prílohe č. 1.
(3) Pre študijný program dejiny umenia, študijný program marketingová komunikácia a študijný program žurnalistika sa okrem NPS vyžaduje SŠP, ktorú realizuje fakulta. SŠP sa zameriava na zistenie talentových schopností na štúdium uvedených študijných programov.
(4) Osoby uchádzajúce sa o vybrané študijné programy, ktoré úspešne absolvovali stredoškolské predmetové olympiády a iné relevantné súťaže, budú prijaté bez nutnosti vykonať NPS, resp. časť NPS, a to podľa tabuľky v prílohe č. 2. Za odpustený test sa im priráta 100 bodov.
(5) Ak sa na otváraný študijný program neprihlási viac osôb, ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, má dekan fakulty právo upustiť od konania prijímacích skúšok a prijať všetky prihlásené osoby bez prijímacej skúšky.
(6) Na účely prijímacieho konania fakulta akceptuje výsledky testov NPS vykonané v období od decembra 2021 do marca 2024 (vrátane). Započítava sa najlepší výsledok absolvovaného testu.3
(7) SŠP pre študijné programy podľa ods. 3 sa konajú v apríli 2024. Osoba, ktorá sa uchádza o štúdium, vykoná SŠP v riadnom termíne stanovenom fakultou. Neúčasťou na SŠP jej nevzniká nárok na vrátenie poplatku za prijímacie konanie. V prípade nepredvídaných okolností má dekan fakulty právo rozhodnúť o prerušení SŠP, resp. o zmene jej termínu.
(8) Osoba, ktorá sa hlási na dva študijné programy, vykoná prijímaciu skúšku pre obidva študijné programy. Vykonaný test VŠP platí na obidva študijné programy, ak ho predpisujú.
(9) Výsledok testov v NPS sa uvádza v podobe percentilu. Na účely vyhodnocovania prijímacej skúšky sa percentil prevádza na body, pričom jeden bod zodpovedá jednému percentilu. Maximálny počet bodov za jeden test NPS je 100. Ak osoba uchádzajúca sa o štúdium v rámci NPS absolvuje dva testy, ich váha je rovnaká a maximálny počet bodov je 200. Maximálny počet bodov za SŠP je 100.
(10) Celkový maximálny počet získaných bodov je podľa štruktúry prijímacej skúšky 100 alebo 200. Výsledné poradie osôb uchádzajúcich sa o štúdium študijného programu sa určuje podľa celkového počtu získaných bodov.
(11) Výsledky testov v NPS odovzdáva fakulte výhradne spoločnosť, ktorej je zadaná zákazka na realizáciu NPS. Osoba, ktorá sa uchádza o štúdium, svoj výsledok fakulte neodovzdáva, no poskytuje súhlas s jeho odovzdaním spoločnosti, ktorej je zadaná zákazka na realizáciu NPS.
(12) Rovnocenne slovenskej verzii testu VŠP sa uznáva aj výsledok českej verzie testu Obecné studijní předpoklady (OSP), respektíve anglickej verzie testu General Academic Prerequisites (GAP), vykonaných v období od decembra 2021 do marca 2024 (vrátane).
(13) Osobám uchádzajúcim sa o štúdium so špecifickými potrebami sa na ich písomnú žiadosť umožní osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby uvedené v žiadosti, resp. pri prihlasovaní sa na NPS.

Čl. 4
Prijatie na štúdium

(1) Osoba, ktorá sa uchádza o štúdium, je prijatá najviac na jeden študijný program podľa poradia vzhľadom na výsledok prijímacej skúšky, pričom sa rešpektuje preferencia študijného programu daná jeho poradím na prihláške.
(2) Dekan fakulty má právo rozhodnúť o prijatí ďalších osôb uchádzajúcich sa o štúdium v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na jednotlivé študijné programy, maximálne v počte zvyšujúcom plánovaný počet prijatých osôb o počet nezapísaných z prijatých uchádzačov a uchádzačiek v predchádzajúcom akademickom roku, resp. v ostatnom roku, v ktorom bol daný študijný program otvorený. V prípade študijných programov, na ktoré sa v predchádzajúcom akademickom roku, resp. v ostatnom roku, v ktorom bol daný študijný program otvorený, prihlásil menší počet osôb, ako bol plánovaný počet prijatých, má dekan fakulty právo rozhodnúť o prijatí ďalších osôb v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na jednotlivé študijné programy, a to najviac o rozdiel plánovaného počtu prijatých a počtu prijatých osôb, ktoré sa zapísali na daný študijný program.
(3) O prijatí osôb, ktoré v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia prijímacích skúšok.

Čl. 5
Preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania

(1) Osoba, ktorá sa uchádza o štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Žiadosť sa podáva dekanovi v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
(2) Dekan žiadosti vyhovie, len ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom o vysokých školách, s vnútorným predpisom UK, vnútorným predpisom FiF UK alebo týmito pravidlami prijímacieho konania.

Čl. 6
Záverečné ustanovenie

Tieto pravidlá prijímacieho konania na bakalárske štúdium na FiF UK v akademickom roku 2024/2025 schválil Akademický senát FiF UK dňa 25. 9. 2023.

 

1 § 57 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vysokých školách“).
2 § 55 ods. 7 a § 57 ods. 5 zákona o vysokých školách.
3 Podrobné informácie o vykonaní NPS sú zverejnené na https://www.scio.sk/. Testy NPS možno absolvovať vo viacerých mestách na Slovensku vo viacerých termínoch v priebehu školského roka.

Príloha č. 1 k Pravidlám prijímacieho konania na bakalárske štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2024/2025 (Požadované skúšky na jednotlivé študijné programy)

Všetky skúšky, pri ktorých nie je explicitne uvedené "FiF UK", realizuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

Jednoodborové štúdiumPožadované škúšky
archeológiaVŠP
archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstvaVŠP
dejiny umeniaVŠPšpecifická skúška (FiF UK)
estetikaVŠP
etnológiaVŠP
filozofiaVŠP
germánske štúdiá (modul: nemecký jazyk - švédsky jazyk)VŠP
históriaVŠP
informačné štúdiáVŠP
klasické jazykyVŠP
maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská praxVŠP
marketingová komunikáciaVŠPšpecifická skúška (FiF UK)
muzikológiaVŠP
pedagogikaVŠP
politológiaVŠP
psychológiaVŠP
religionistikaVŠP
románske štúdiá (so zameraním na francúzsky jazyk, literatúru a civilizáciu a portugalský jazyk, literatúru a civilizáciu)VŠP
románske štúdiá (so zameraním na francúzsky jazyk, literatúru a civilizáciu a rumunský jazyk, literatúru a civilizáciu)VŠP
románske štúdiá (so zameraním na portugalský jazyk, literatúru a civilizáciu a rumunský jazyk, literatúru a civilizáciu)VŠP
románske štúdiá (so zameraním na portugalský jazyk, literatúru a civilizáciu a španielsky jazyk, literatúru a civilizáciu)VŠPjazykový test - ŠJ
románske štúdiá (so zameraním na rumunský jazyk, literatúru a civilizáciu a španielsky jazyk, literatúru a civilizáciu)VŠPjazykový test - ŠJ
ruské a východoeurópske štúdiáVŠP
slovanské štúdiáVŠP
slovenský jazyk a literatúraVŠP
sociológiaVŠP
stredoeurópske štúdiá (v anglickom jazyku)jazykový test - AJ
<output>– </output>
východoázijské jazyky a kultúry (zameranie: japonský jazyk a kultúra)VŠPjazykový test AJ
žurnalistikaVŠPšpecifická skúška (FiF UK)
Študijné programy v študijnom odbore filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo)Požadované skúšky
anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúrajazykový test - AJjazykový test - NJ
anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúrajazykový test - AJjazykový test - ŠJ
anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
bulharský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠP
francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúraVŠP
francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠP
grécky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
holandský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - ŠJ
latinský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
nemecký jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúrajazykový test - NJjazykový test - ŠJ
nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - ŠJ
slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠP
španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - ŠJ
Učiteľské študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedyPožadované skúšky
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a biológieVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofieVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a geografieVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórieVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a chémieVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo filozofie a fyzikyVŠP
učiteľstvo filozofie a histórieVŠP
učiteľstvo filozofie a matematikyVŠP
učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo histórie a pedagogikyVŠP
učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a biológieVŠP
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a geografieVŠP
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a chémieVŠP
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúryVŠP

 

Zoznam použitých skratiek

VŠP - test všeobecných študijných predpokladov
AJ - anglický jazyk
FJ - francúzsky jazyk
NJ - nemecký jayzk
ŠJ - španielsky jazyk

Príloha č. 2 k Pravidlám (Študijné programy, na ktoré úspešní účastníci stredoškolských predmetových olympiád a iných relevantných súťaží budú prijatí bez nutnosti vykonať prijímaciu skúšku, resp. im bude odpustená časť prijímacej skúšky)

Názov študijného programu  Názov predmetovej olympiády Úroveň súťaže a kategória súťaže (ak je relevantná) Umiestnenie Poznámka
Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva Dejepisná olympiáda Celoštátne kolo, krajské kolo 1., 2. alebo 3. miesto Prijatie bez PS
Filozofia Olympiáda ľudských práv Celoštátne kolo 1., 2. alebo 3. miesto Prijatie bez PS
Germánske štúdiá (modul: nemecký jazyk - švédsky jazyk) Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade (Goetheho inštitút) alebo Jugend debattiert international (Goetheho inštitút) Celoštátna úroveň 1., 2. alebo 3. miesto Odpustenie testu z NJ
História Dejepisná olympiáda Celoštátne kolo, kategória A, B 1., 2. alebo 3. miesto Prijatie bez PS
Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax Szép magyar beszéd (Pekná maďarská reč) alebo Simonyi Zsigmond középiskolások helyesírási versenye (Pravopisná súťaž stredoškolákov Zsigmonda Simonyiho) Krajská a celoštátna  úroveň 1., 2. alebo 3. miesto Prijatie bez PS
Politológia Olympiáda ľudských práv alebo Dejepisná olympiáda Celoštátna úroveň Všetci účastníci Prijatie bez PS
Románske štúdiá (so zameraním na francúzsky jazyk, literatúru a civilizáciu a portugalský jazyk, literatúru a civilizáciu) Olympiáda z francúzskeho jazyka Celoštátne kolo, úroveň C 1., 2. alebo 3. miesto Prijatie bez PS
Románske štúdiá (so zameraním na francúzsky jazyk, literatúru a civilizáciu a rumunský  literatúru a civilizáciu) Olympiáda z francúzskeho jazyka; Celoštátne kolo, úroveň C 1., 2. alebo 3. miesto Prijatie bez PS
Románske štúdiá (so zameraním na portugalský jazyk, literatúru a civilizáciu a španielsky jazyk, literatúru a civilizáciu) Olympiáda zo španielskeho jazyka Celoštátna úroveň, úroveň C 1., 2. alebo 3. miesto Odpustenie testu zo ŠJ
Románske štúdiá (so zameraním na rumunský jazyk, literatúru a civilizáciu a španielsky jazyk, literatúru a civilizáciu) Olympiáda zo španielskeho jazyka Celoštátna úroveň, úroveň C 1., 2. alebo 3. miesto Odpustenie testu zo ŠJ
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Celoštátna úroveň 1., 2. alebo 3. miesto Prijatie bez PS
Sociológia Olympiáda ľudských práv Celoštátna úroveň 1., 2. alebo 3. miesto Prijatie bez PS
Anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra Olympiáda z francúzskeho jazyka Celoštátna úroveň 1., 2. alebo 3. miesto Odpustenie testu VŠP
Anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade (Goetheho inštitút) alebo Jugend debattiert international (Goetheho inštitút) Celoštátna úroveň 1., 2. alebo 3. miesto Odpustenie testu z NJ
Anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Celoštátna úroveň 1., 2. alebo 3. miesto Odpustenie testu VŠP
Bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade (Goetheho inštitút) alebo Jugend debattiert international (Goetheho inštitút) Celoštátna úroveň 1., 2. alebo 3. miesto Odpustenie testu z NJ
Bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Celoštátna úroveň 1., 2. alebo 3. miesto Prijatie bez PS
Francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra Olympiáda z francúzskeho jazyka Celoštátna úroveň 1., 2. alebo 3. miesto Prijatie bez PS
Francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra Olympiáda z francúzskeho jazyka; Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade (Goetheho inštitút) alebo Jugend debattiert international (Goetheho inštitút) Celoštátna úroveň 1., 2. alebo 3. miesto Olympiáda z francúzštiny - odpustenie testu VŠP; súťaž z nemčiny - odpustenie testu z NJ
Francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra Olympiáda z francúzskeho jazyka; Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Celoštátna úroveň 1., 2. alebo 3. miesto Prijatie bez PS
Francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra Olympiáda z francúzskeho jazyka Celoštátna úroveň 1., 2. alebo 3. miesto Prijatie bez PS
Grécky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade (Goetheho inštitút) alebo Jugend debattiert international (Goetheho inštitút) Celoštátna úroveň 1., 2. alebo 3. miesto Odpustenie testu z NJ
Holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade (Goetheho inštitút) alebo Jugend debattiert international (Goetheho inštitút) Celoštátna úroveň 1., 2. alebo 3. miesto Odpustenie testu z NJ
Holandský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra Olympiáda zo španielskeho jazyka Celoštátna úroveň, úroveň C 1., 2. alebo 3. miesto Odpustenie testu zo ŠJ
Latinský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade (Goetheho inštitút) alebo Jugend debattiert international (Goetheho inštitút) Celoštátna úroveň 1., 2. alebo 3. miesto Odpustenie testu z NJ
Maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Celoštátna úroveň 1., 2. alebo 3. miesto Prijatie bez PS
Nemecký jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade (Goetheho inštitút) alebo Jugend debattiert international (Goetheho inštitút) Celoštátna úroveň 1., 2. alebo 3. miesto Odpustenie testu z NJ
Nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade (Goetheho inštitút) alebo Jugend debattiert international (Goetheho inštitút); Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Celoštátna úroveň 1., 2. alebo 3. miesto Súťaž z nemčiny - odpustenie testu z NJ; Olympiáda zo slovenčiny - odpustenie testu VŠP
Nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade (Goetheho inštitút) alebo Jugend debattiert international (Goetheho inštitút); Olympiáda zo španielskeho jazyka Celoštátna úroveň (v prípade španielčiny aj úroveň C) 1., 2. alebo 3. miesto Súťaž z nemčiny - odpustenie testu z NJ; Olympiáda zo španielčiny - odpustenie testu zo ŠJ
Nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade (Goetheho inštitút) alebo Jugend debattiert international (Goetheho inštitút) Celoštátna úroveň 1., 2. alebo 3. miesto Odpustenie testu z NJ
Slovenský jazyk a kultúra -  španielsky jazyk a kultúra Olympiáda zo španielskeho jazyka a literatúry; Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Celoštátna úroveň (v prípade španielčiny aj úroveň C) 1., 2. alebo 3. miesto  Olympiáda zo španielčiny - odpustenie testu zo ŠJ; Olympiáda z slovenčiny - odpustenie testu VŠP
Španielsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra Olympiáda zo španielskeho jazyka a literatúry Celoštátna úroveň, úroveň C 1., 2. alebo 3. miesto Odpustenie jazykového testu zo ŠJ