Východoázijské jazyky a kultúry (zameranie na japonský jazyk a kultúru)

Študijný program Východoázijské jazyky a kultúry realizuje Katedra východoázijských štúdií. Štúdium zahŕňa areál východnej Ázie, so zameraním na jazyky a kultúry Číny, Japonska a Kórey. Štúdium ponúka prehľad teórie jazykov, dejín, literatúry, filozofie, náboženstva, kultúry a reálií celého vymedzeného areálu, ale zameriava sa dominantne na jeden jazyk východoázijskej oblasti.

Na začiatku štúdia si študent povinne zapíše jeden z troch modulov povinne voliteľných kurzov: čínsky, japonský alebo kórejský modul. V akademickom roku 2020/2021 katedra otvára japonský modul. Pokročilé zvládnutie jednotlivých rovín jazykového systému zvoleného východoázijského jazyka a hlbšie vedomosti z dejín, filozofie, náboženstva, literatúry, kultúry a reálií príslušnej jazykovej oblasti študent získa absolvovaním povinne voliteľných kurzov zvoleného modulu.

Absolvent zvládne počas bakalárskeho stupňa štúdia v japonskom module japonský jazyk slovom a písmom na úrovni N3 medzinárodnej skúšky z japonského jazyka Nihongo nórjoku šiken. Vedomosti z japonského jazyka si osvojí s ohľadom na jeho sociolingvistické a psycholingvistické špecifiká. Ovláda tri štvrtiny (1500) z celkového počtu znakov skupiny Džójó kandži, ktoré je schopný využívať v základných rovinách písomného prejavu. Získa teoretické a praktické vedomosti z obchodnej japončiny, zoznámi sa s jazykom masmédií a odborných textov, spozná zásady japonskej korešpondencie. Nadobudne schopnosť komunikovať v tomto jazyku slovom aj písmom na pokročilej úrovni a schopnosť prekladať jednoduchšie umelecké a odborné texty z tohto jazyka do slovenčiny. Má prehľad o vývine a charaktere japonskej spoločnosti, kultúry, literatúry a myslenia a aktuálnych trendoch súčasného vývoja v Japonsku.

Vybraní študenti s vynikajúcimi výsledkami majú možnosť ročného štúdia na japonských univerzitách.

Absolventi sa môžu uchádzať o zamestnanie v kultúrno-spoločensky zameraných inštitúciách, v diplomacii, v cestovnom ruchu, ako aj v rozličných oblastiach súkromného sektora (domáce a zahraničné firmy).

Znalosť japonského jazyka sa nevyžaduje, ale zorientovanie v japonských reáliách, kultúre a jazyku je vhodným východiskom pre úspešné štúdium. Nevyhnutným predpokladom pre štúdium je znalosť anglického jazyka na úrovni B2 podľa Európskeho referenčného rámca.

Odporúčaná literatúra

Liz and Joan Soars. New Headway English Course – Upper-Intermediate. Oxford : OUP 1998, prípadne iná učebnica na danej úrovni.
Gramatické príručky: Swan, M., Walter, C. How English Works: A grammar practice book. Oxford : OUP  2000.

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program východoázijské jazyky a kultúry budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov a testu z anglického jazyka v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.