Učiteľstvo pedagogiky

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy

Katedra pedagogiky FiF UK je najstaršie pedagogické pracovisko v SR, na ktorom získali vysokoškolské vzdelanie mnohí súčasní významní predstavitelia pedagogických vied. V súčasnosti katedra ponúka bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň vysokoškolského štúdia pedagogiky, ako aj možnosti rigorózneho pokračovania. Pedagogika na bakalárskom a magisterskom stupni sa študuje v jednoodborovom programe štúdia alebo v učiteľskom programe v kombinácii s iným predmetom.

Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia pedagogiky v kombinácii s iným predmetom majú potrebné teoretické vedomosti umožňujúce  pokračovanie v magisterskom stupni štúdia a získanie úplnej kvalifikácie požadovanej príslušnými predpismi na výkon učiteľskej profesie. Okrem toho sú absolventi pripravení realizovať výchovnú prácu v školských a mimoškolských zariadeniach pre deti a mládež. Dokážu výchovne viesť mládež, partnersky komunikovať s rodičmi a verejnosťou, kooperovať pri riešení odborných úloh v oblasti výchovy a vzdelávania.  

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na všetky študijné programy učiteľstva budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.