Veda a výskum

Vedecko-výskumná charakteristika pracoviska

Pracovníci katedry sa vo svojej vedecko-výskumnej a projektovej činnosti orientujú na riešenie aktuálnych problémov a potrieb teórie a praxe pedagogiky a andragogiky. Výsledky svojej práce a výskumov prezentujú na vedeckých konferenciách doma i v zahraničí, uverejňujú v domácich i zahraničných časopisoch a odborných periodikách.

Na tomto mieste sa nachádzajú informácie o aktuálnych, aj úspešne ukončených projektoch od roku 1990.

Aktuálne prebiehajúce projekty

Na našom pracovisku aktuálne riešime 5 vedecko-výskumných projektov:

 

projekt Stanem sa učITeľom, ktorý koordinuje Dr. Darina Dvorská,

projekt IMPACT, ktorého koordinátorkou je Dr. Gabriela Pleschová,

projekt VEGA 1/0293/21 Edukácia k zdraviu dospelej populácie, ktorý riešia doc. Július Matulčík a Dr. Lea Szabová-Šírová,

projekt VEGA 1/0484/21 Premeny rodinnej výchovy a rodičovského vzdelávania na Slovensku, ktorého riešiteľkami sú Dr. Darina Dvorská, Dr. Janka Medveďová a Dr. Zuzana Hrćan,

projekt AGE MANAGEMENT uptake, ktorý koordinuje Dr. Klaudius Šilhár.