Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ZÍSKAJTE MAGISTERSKÝ TITUL NA NAŠEJ FAKULTE

Milé bakalárky a bakalári,

v nachádzajúcom akademickom roku Vám ponúkame študijné programy  magisterského štúdia v jednoodborovom štúdiu (23 študijných programov), v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo (23 študijných programov) a v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov (25 študijných programov) a v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov (13 študijných programov), na ktoré sa môžete prihlásiť do 30. apríla 2020.

Tridsať katedier našej fakulty ponúka širokú škálu študijných programov v oblasti spoločenských a humanitných vied na Slovensku. Táto rôznorodosť akreditovaných magisterských študijných programov umožňuje našim študentom a študentkám navštevovať prednášky podľa ich individuálneho záujmu aj mimo študijného programu a voľbou nepovinných kurzov  si rozširovať a prehlbovať svoj odborný profil.

Študenti a študentky magisterského štúdia majú možnosť  absolvovať rôzne formy  odbornej praxe, stáží a zahraničných študijných pobytov, čím sa lepšie pripravia na požiadavky trhu práce. Skutočnosť, že naša fakulta sídli v hlavnom meste SR,  predstavuje výraznú komparatívnu výhodu pre našich študentov. Nezamestnanosť absolventov našej fakulty sa pohybuje na úrovni len 2-3%.

Na otvárané študijné programy prijímame  bez vykonania prijímacej skúšky (s výnimkou študijných programov marketingová komunikácia, muzikológia a psychológia), len na základe študijných výsledkov dosiahnutých počas  bakalárskeho štúdia (podrobnejšie informácie).

Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na skutočnosť, že podľa pravidiel prijímacieho konania absolventi bakalárskeho stupňa štúdia môžu byť prijatí na magisterský študijný program  v  tom istom alebo  príbuznom študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov . Akceptované príbuzné študijné odbory pre otvárané študijné programy druhého stupňa pre potreby prijímacieho konania  na nastávajúci akademický rok nájdete na webstránke fakulty v prílohe č. 1 k Pravidlám  prijímacieho konania na magisterské štúdium na FiF UK v AR 2020/2021. Na webstránke nájdete  tiež podrobné všeobecné informácie o prijímacom konaníinformácie o štúdiu a požiadavkách na prijímacie skúšky podľa jednotlivých odborov).

Budeme radi, keď vás na jeseň budeme môcť privítať na pôde fakulty.