Prémia Literárneho fondu pre prof. Jozefa Bátoru za Slovensko v staršej dobre bronzovej

Výpravná publikácia prináša ucelený obraz o kultúrno-historickom vývoji a živote človeka v staršej dobe bronzovej na území Slovenska (2300 – 1500 pred n. l.).  a zahŕňa výsledky najnovších systematických terénnych výskumov Katedry archeológie FiF UK v Bratislave, ktoré boli realizované samostatne aj v úzkej spolupráci s domácimi a zahraničnými inštitúciami (Archeologický ústav SAV Nitra a RGK DAI Frankfurt am Main/SRN).

Staršia doba bronzová bola v dejinách nášho územia mimoriadne dynamickým obdobím,  čo potvrdzuje aj fakt, že v tom čase sídlili na území Slovenska nositelia desiatich kultúr. V publikácii je prezentovaná ich bohatá a rôznorodá materiálna a duchovná kultúra prostredníctvom početných obrazových príloh a tabuliek.