Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia o dejinách FIF UK

95 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce

Konferencia sa koná pod záštitou profesora Karola Mičietu, rektora Univerzity Komenského v Bratislave a profesora Jaroslava Šušola, dekana Filozofickej fakulty UK.

Dňa 24. októbra 1921 sa začala výučba na Filozofickej fakulte UK. Ako prvá a na niekoľko desaťročí jediná akademická vzdelávacia inštitúcia v oblasti spoločenských a humanitných vied v slovenskej časti novozaloženej Československej republiky začala Filozofická fakulta vzdelávať novú generáciu slovenskej inteligencie. Cieľom vedeckej konferencie je zmapovať vybrané udalosti z dejín fakulty v kontexte politických, spoločenských a intelektuálnych dejín Československa a Slovenska v 20. storočí. Fakulta bola nielen objektom týchto dejín, ale jej zamestnanci, tvoriaci súčasť intelektuálnej elity Slovenska, tieto dejiny aj spoluvytvárali.

Pozývame vás vypočuť si príspevky k dejinám našej fakulty.

 

Miesto konania konferencie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, Bratislava

Kontakt na organizátorov:
prof. Martin Slobodník (martin.slobodnikuniba.sk)
Mgr. Barbora Tancerová, M.A. (barbora.tancerovauniba.sk)

pondelok 24. októbra 2016

Moyzesova sieň, budova Filozofickej fakulty UK, Gondova 2, vchod z Vajanského ulice.

9:15 – 9:45 registrácia účastníkov

9:45 – 9:55 úvodné slovo: prof. Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave

9:55 – 10:10 úvodné slovo: prof. Jaroslav Šušol, dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Prvá sekcia, predsedajúci: prof. Jaroslav Šušol


10:10 – 10:30
prof. Miroslav Marcelli (Katedra filozofie a dejín filozofie, FiF UK): Fakulta ako kolégium

10:30 – 10:50
doc. Lukáš Fasora, prof. Jiří Hanuš (Historický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita): Historie brněnské univerzity jako téma dějin evropské univerzitní kultury

10:50 – 11:10
Mgr. Mária Grófová (Archív Univerzity Komenského):  „...a ako tretia vznikla filozofická fakulta.“ K počiatkom a prvým rokom jestvovania Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

11:10 – 11:30
Mgr. Ján Valo, PhD. (Katedra archívnictva a pomocných vied historických, FiF UK): Filozofická fakulta Univerzity Komenského z pohľadu dejín správy a diplomatickej činnosti

11:30 – 11:50
doc. Antonie Doležalová (Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd UK Praha; Bye Fellow, Robinson College, University of Cambridge): Jak zaplatit za slovenskou Alma Mater aneb Ve vleku nemožného čechoslovakismu?

11:50 – 12:15 diskusia

12:15 – 13:45 obedná prestávka

Druhá sekcia, predsedajúci: doc. Juraj Šedivý


13:45 – 14:15
Mgr. Karol Hollý, PhD. (Historický ústav, SAV): Duchovedná trieda Učené společnosti Šafaříkovej

14:15 – 14:35
doc. Hana Hlôšková (Katedra etnológie a muzeológie, FiF UK): Folkloristika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v medzivojnovom období

14:35 – 14:55
RNDr. Jiří Martínek, PhD. (Historický ústav, AV ČR, Praha): Geografický ústav Univerzity Komenského ve 20. a 30. letech

14:55 – 15:15
Mgr. Miloslav Szabó, PhD. (Historický ústav, SAV): Numerus clausus alebo numerus nullus? Kampane proti menšinovým študentom a ich dopad na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského/Slovenskej Univerzity v Bratislave (1929–1940)

15:15 – 15:35
Mgr. Martin Bača, PhD. (Katedra archeológie, FiF UK): Ján Eisner ako človek, archeológ, dekan


15:35 – 15:55 diskusia

15:55 – 16:20 prestávka

Tretia sekcia, predsedajúci: prof. Martin Slobodník


16:20 – 16:40
PhDr. Michal Schvarc, PhD. (Historický ústav, SAV): Nemecko-slovenské kultúrne vzťahy 1939–1945 s dôrazom na vysoké školstvo

16:40 – 17:00
Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. (Katedra teórie a dejín umenia, VŠVU): Seminár dejín umenia v čase slovenského štátu

17:00 – 17:20
Mgr. Marta Glossová (Katedra všeobecných dejín, FiF UK): Ubytovanie študentov po 2. svetovej vojne

17:20 – 17:40
Mgr. Adam Hudek, PhD. (Historický ústav, SAV):  „Nevhodných treba vyhadzovať“. Ideologické usmerňovanie katedier histórie Univerzity Komenského v 50. rokoch

17:40 – 18:00
Mgr. Juraj Kalina (Historický ústav, SAV): Okolnosti uväznenia a odsúdenia prof. Vojtecha Budinského-Kričku


18:00 – 18:30 diskusia

utorok 25. októbra 2016

dve paralelné sekcie v miestnostiach G127 (1. poschodie) a G236 (2. poschodie) v budove na Gondovej 2, od 15:15 spoločná sekcia v G127

 

Štvrtá sekcia A (miestnosť G127), predsedajúci: doc. Vincent Múcska


9:00 – 9:20
prof. Jiří Lach (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého): Čeští historici na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v meziválečném období

9:20 – 9:40
PhDr. Milan Ducháček, PhD. (Lauderovy školy při Židovské obci v Prahe): Karel Chotek jako zakladatel bratislavské univerzitní etnografie, pionýr terénního výzkumu a „kufříkový profesor“

9:40 – 10:00
PhDr. Peter Podolan, PhD. (Katedra slovenských dejín, FiF UK): Jan Heidler v histórii

10:00 – 10:20 diskusia

10:20 – 10:40 prestávka

Štvrtá sekcia B (miestnosť G236), predsedajúci: prof. Oľga Orgoňová


9:00 – 9:20
prof. Pavol Žigo (Katedra slovenského jazyka, FiF UK): Jazykovedná slovakistika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského od jej začiatkov po súčasnosť

9:20 – 9:40
doc. Miloslav Vojtech (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, FiF UK): Literárnovedná slovakistika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v medzivojnovom období

9:40 – 10:00
doc. Jana Pekarovičová (Studia Academica Slovaca, FiF UK): Studia Academica Slovaca v kontexte interdisciplinárnej univerzitnej slovakistiky
10:00 – 10:20 diskusia

10:20 – 10:40 prestávka

Piata sekcia A  (miestnosť G127): predsedajúci: doc. Vincent Múcska


10:40 – 11:00
prof. Jozef Baďurík (Katedra slovenských dejín, FiF UK): Z galérie zakladateľských osobností profesorov – historikov na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
11:00 – 11:20
prof. Zlatica Plašienková (Katedra filozofie a dejín filozofie, FiF UK); prof. Miroslav Daniš (Katedra všeobecných dejín, FiF UK): Pôsobenie ruských profesorov E. J. Perfeckého a N. O. Losského na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a ich prínos v kontexte historických vied a filozofie

11:20 – 11:40
Mgr. Zuzana Hasáková; Mgr. Kristína Majerová, PhD.  (Ústredný archív Slovenskej akadémie vied): Prof. Alexander Húščava – zakladateľ štúdia archívnictva a pomocných vied historických na Slovensku

11:40 – 12:00 diskusia

12:00 – 13:30 obed na Gondovej v jedálni

Piata sekcia B (miestnosť G236), predsedajúci: prof. Miroslav Dudok


10:40 – 11:00
Mgr. Eva Škorvanková, PhD. (Katedra všeobecných dejín, FiF UK): Risto Kovijanić – osobnosť na pozadí meniacej sa doby

11:00 – 11:20
Mgr. Zuzana Pojezdalová (Katedra slovanských filológií, FiF UK): Władysław Bobek – polonista, slovakista, slavista

11:20 – 11:40
Mgr. Svetlana Kmecová (Katedra slovanských filológií, FiF UK): Melichar Václav a jeho miesto v dejinách slovenskej slovenistiky

11:40 – 12:00 diskusia

12:00 – 13:30 obed na Gondovej

Šiesta sekcia A (miestnosť G127), predsedajúci: prof. Michal Chabada


13:30 – 13:50  
doc. Erika Lalíková (Katedra filozofie a dejín filozofie, FiF UK): Na margo konfrontácií filozofických iniciatív v 60. a 70. rokoch 20. storočia
13:50 – 14:10
Mgr. Mariana Jankechová (Katedra filozofie a dejín filozofie, FiF UK): Intelektuálna činnosť Svätopluka Štúra na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského


14:10 – 14:30
PhDr. Eva Laiferová, CSc. (Katedra sociológie, FiF UK): Kľukatá cesta katedry sociológie dejinami Filozofickej fakulty Univerzity Komenského


14:30 – 14:50  diskusia

14:50 – 15:15 prestávka

Šiesta sekcia B (miestnosť G236), predsedajúci: doc. Miloslav Vojtech


13:30 – 13:50
doc. Alojz Keníž (Katedra anglistika a amerikanistiky, FiF UK): Prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
13:50 – 14:10
doc. Jana Truhlářová (Katedra romanistiky, FiF UK): Dejiny Katedry romanistiky. Francúzsky jazyk a literatúra. Zakladatelia a ich osudy (1923–1973)

14:10 – 14:30
Mgr. Mária Čikešová (Katedra všeobecných dejín, FiF UK; Slovenská rektorská konferencia): Aplikácia princípov Bolonského procesu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského


14:30 – 14:50  diskusia

14:50 – 15:15 prestávka

Siedma sekcia (miestnosť G127), predsedajúci: prof. Martin Slobodník


15:15 – 15:35
Mgr. & Mgr. Martin Neumann, PhD. (Katedra archeológie, FiF UK): Od pyžama k maskám: študentské udalosti počas letného semestra roku 1956


15:35 – 15:55
Mgr. Fedor Blaščák (Memory Kontrol): Ako sa normalizovali pomery? Oral historická sonda do obdobia čistiek na Filozofickej fakulte UK po roku 1968


15:55 – 16:15
prof. Valér Mikula (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, FiF UK): „Filozofi“ v novembri. Fakty a poznámky k priebehu udalostí novembra 1989 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského

16:15 – 16:35
Mgr. Kateřina Volná (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy); Mgr. Jakub Jareš, PhD. (Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy): Jak daleko je z náměstí Krasnoarmějců na náměstí Jana Palacha? Reflexe výzkumu normalizační Filozofické fakulty Univerzity Karlovy po deseti letech

16:35 – 17:15 diskusia a záverečné slovo