Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

Vedenie fakulty je stály poradný orgán dekana. Členmi vedenia fakulty sú prodekani, predseda senátu a tajomník fakulty. Dekan môže na zasadnutia vedenia fakulty prizývať aj iné osoby z radov zamestnancov, doktorandov a študentov fakulty (Štatút FiF UK, čl. 23, ods. 1b a 3).