Prodekanka pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou

doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

E-mail: mariana.szapuovauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1222
Miestnosť: G137 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
Úradné hodiny: streda 14.30 – 16.30 h

 

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.,  je absolventkou odboru filozofia  na Filozofickej fakulte UK a od r. 1987 pôsobí na  katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK,  najskôr ako odborná asistentka a  od roku 2010 ako docentka.   Pedagogicky aj výskumne sa  orientuje na  súčasnú epistemológiu, feministickú filozofiu a  filozofiu vedy. Podieľala sa na riešení viacerých domácich  výskumných   projektov (VEGA,  SOP Ľudské zdroje,  Iniciatíva Společenstva EQUAL), ako vedúca slovenského tímu participovala na riešení viacerých medzinárodných projektov, realizovaných v rámci 6. Rámcového  programu  EÚ a programov  celoživotného vzdelávania Európskeho spoločenstva Grundtvig.  Je členkou Vedeckého kolégia SAV pre vedy o človeku a spoločnosti a Vedeckej rady Filozofického ústavu SAV.  V rokoch 2012–2015 viedla katedru filozofie a dejín filozofie, na poste prodekanky pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie  a vzťahy s verejnosťou pôsobí od roku 1. januára 2016.