Prodekanka pre medzinárodné vzťahy a fakultná koordinátorka pre mobilitu

Mgr. Aneta Világi, PhD.

E-mail: aneta.vilagi(at)uniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 2116
Miestnosť: G139 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
Konzultačné hodiny: utorok 9,30 – 11,30 h

 

Aneta Világi je absolventkou Filozofickej fakulty UK (politológia; 2003). V roku 2006 ukončila doktorandské štúdium v odbore teória politiky, pôsobí na Katedre politológie FiF UK. Výskumne sa venuje najmä domácej politike a členstvu Slovenska v EÚ so zameraním sa na postoje verejnosti a tiež interetnickým vzťahom v SR. V rokoch 2003 – 2008 pôsobila vo Výskumnom centre Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. ako analytička v rámci programu „Európske štúdiá“. Absolvovala študijné a výskumné pobyty na zahraničných inštitúciách, napr. Indiana University of Pensylvannia, USA; ARENA Centre for European Studies, University of Oslo. Výskumne sa podieľala na viacerých projektoch (napr. projekt EUROREG a POLITIS, 6. rámcový program EK, APVV projekt IMCODED) a ako vedúca riešiteľka viedla projekt podporený Európskou komisiou v rámci programu „EuropeforCitizens“ CODES: Comprehending and DebatingEuroscepticism, research on publicperceptions and communicationchannels (2017-18). Od 1. februára 2019 bola prodekankou pre rozvoj fakulty a medzinárodné vzťahy, od 1. júla 2019 je prodekankou pre medzinárodné vzťahy a fakultná koordinátorka pre mobilitu.