Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium

Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
e-mail: miloslav.vojtechuniba.sk
tel.: + 421 2 59339224
miestnosť: 115/a (budova na Gondovej, 1. poschodie)
úradné hodiny: utorok 9:00 – 11:00

 

Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., absolvoval štúdium slovenského jazyka a literatúry a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1996). Po ukončení štúdia nastúpil na Katedru slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK ako interný doktorand. Od roku 1998 na katedre pôsobil ako asistent a od roku 1999 ako odborný asistent. V roku 1999 obhájil rigoróznu prácu a získal titul PhDr., v roku 2001 ukončil doktorandské štúdium a získal vedeckú hodnosť PhD. V roku 2005 sa stal docentom v odbore teória a dejiny slovenskej literatúry. Venuje sa problematike dejín slovenskej literatúry 19. storočia, dejinám literárnej historiografie a metodológii literárnej histórie. Participoval na riešení viacerých vedeckých a edičných projektov. Je zástupcom riaditeľa Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk, členom Rady Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny a členom redakčných rád viacerých vedeckých časopisov vydávaných doma i v zahraničí. Od roku 2011 je prodekanom pre bakalárske a magisterské štúdium. Roku 2018 bol menovaný za profesora v odbore slovenský jazyk a literatúra.