Predstavujeme nové knihy z dielne Studia Academica Slovaca

Výber z nových publikácií a učebníc slovenčiny ako cudzieho jazyka od pedagogičiek a pedagógov Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk na FiF UK.

Jana Pekarovičová: Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky

Cieľom monografie je predstaviť lingvodidaktickú koncepciu slovenčiny ako cudzieho jazyka, podať syntézu doterajšieho výskumu so zreteľom na opis, prezentáciu, proces učenia sa i hodnotenie jazykovej kompetencie cudzincov učiacich sa slovenčinu. Publikácia je koncipovaná ako kompendium na odborno-metodickú prípravu lektorov slovenského jazyka a kultúry, zároveň ponúka témy na vedenie kurzu didaktiky. Je určená domácim a zahraničným slovakistom, ale aj všetkým záujemcom, ktorí z rozličných dôvodov chcú získať poznatky o súčasnom stave tejto špeciálnej oblasti aplikovanej lingvistiky.

Renáta Kamenárová – Eva Španová – Helena Ľos Ivoríková – Michaela Mošaťová: Krížom-krážom. Metodická príručka – Slovenčina A1

Metodická príručka je moderne spracovaným kompendiom pre lektora slovenčiny ako cudzieho jazyka, ktorý pracuje so sériou učebníc slovenského jazyka ako cudzieho Krížom-krážom. Slovenčina (A1 – B2). Autorky tvorivo a inovatívne zúročili výsledky aplikovaného výskumu i vlastné lektorské skúsenosti s výučbou cudzincov doma aj na univerzitách v zahraničí. Veľkým prínosom je škála metodických postupov s dôrazom na výber a prezentáciu gramatických a lexikálnych javov, ktoré sú potrebné na nácvik a upevňovanie komunikačných zručností študujúcich a zároveň rozvíjajú didaktickú kompetenciu lektorov.

Adela Ismail Gabríková – Zuzana Omar Hargašová – Zuzana Krchová – Eva Španová: Súbor testov k učebnici B1

Súbory testov zo slovenčiny k učebnici B1 dopĺňajú sériu učebných materiálov Krížom-krážom a sú určené na preverovanie vedomostí získaných na úrovni mierne a stredne pokročilých. Rozvíjajú témy lekcií učebnice B1 a rozširujú ich obsah o aktuálne etnokultúrne reálie.

Adela Ismail Gabríková – Zuzana Omar Hargašová – Eva Španová – Zuzana Krchová: Súbor testov k učebnici B2

Súbory testov zo slovenčiny k učebnici B2 dopĺňajú sériu učebných materiálov Krížom-krážom a sú určené na preverovanie vedomostí získaných na úrovni mierne a stredne pokročilých. Rozvíjajú témy lekcií učebnice B2 a rozširujú ich obsah o aktuálne etnokultúrne reálie.

Michaela Mošaťová: Akademické písanie (nielen) pre zahraničných študentov

Vysokoškolská učebnica je určená pre študentov na jednotlivých stupňoch štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ale špeciálne pre tých, ktorí si slovenčinu osvojujú ako cudzí alebo druhý jazyk. Učebnica obsahuje teoretické zásady, ako plánovať výskum a ako správne citovať, ale zameriava sa najmä na praktický nácvik písania odborných textov a jednotlivých častí záverečných prác.

Veronika Svoradová - Ľubica Blažencová - Matej Masaryk: Osobnosti slovenskej literatúry v interkultúrnych kontextoch

Vysokoškolská učebnica pre zahraničných slovakistov s jazykovými kompetenciami na úrovni B1 až C1 približuje tvorbu a životné osudy desiatich významných osobností z oblasti slovenskej literatúry s prihliadnutím na spoločensko-politický a kultúrny kontext doby, v ktorej žili a tvorili. Publikácia s portrétmi autorov a autoriek, ukážkami z literárnych diel, cvičeniami a úlohami predstavuje atraktívnu didaktickú pomôckou na výučbu slovenskej literatúry a kultúrnych reálií v interkultúrnych súvislostiach.

Studia Academica Slovaca. 51. Zborník 58. ročníka letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Editori: Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech

Tradičnou súčasťou letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca je rovnomenný zborník príspevkov, ktoré odzneli v rámci jej vzdelávacieho programu. Aktuálny 51. zväzok tvorí súbor 18 prednášok 58. ročníka letnej školy z oblasti lingvistiky a lingvodidaktiky, literárnej vedy, etnológie, histórie a politológie. Jednotlivé štúdie korešpondujú s hlavnou náplňou i zámermi letnej školy, a zároveň reflektujú aj špecifickú a aktuálnu vedeckovýskumnú problematiku jednotlivých oblastí slovakistiky.

Elektronická verzia zborníka

Júlia Choleva (Ed.) – Michaela Mošaťová – Zuzana Omar Hargašová – Zuzana Šmatláková: Prvá pomoc po slovensky (v 15 jazykoch)

Príručka je kreatívnou formou prezentácie slovenského jazyka a kultúry, sprístupňuje prvé kroky poznávania kultúrnych reálií. Obsahuje lexikálne minimum pre záujemcov o kontakt so Slovenskom a Slovákmi, základné frázy a modelové situácie bežnej komunikácie. Vychádza v spolupráci s lektorátmi slovenského jazyka na univerzitách v zahraničí, doteraz v 15 jazykoch: anglický, čínsky, francúzsky, maďarský, nemecký, rumunský, taliansky a v 8 slovanských jazykoch: bulharský, bieloruský, chorvátsky, poľský, ruský, slovinský, srbský, ukrajinský.

Michaela Mošaťová – Júlia Choleva – Veronika Svoradová – Zuzana Krchová: Kathrin in Slovakia

12-dielny videoseriál o Američanke Katherine Gajdoš, ktorá prichádza na Slovensko, aby spoznala krajinu, zlepšila sa v slovenčine a zoznámila sa so svojimi príbuznými. Súbor zážitkovou formou predstavuje cestu k jazyku a kultúre Slovákov a môže slúžiť ako učebný materiál v rámci štúdia slovenčiny ako cudzieho jazyka. Je dostupný na stránke www.e-slovak.sk