Predstavujeme nové knihy odborníkov z našej fakulty XI

Výsledky vedeckej práce pedagógov a pedagogičiek FiF UK predstavujeme prostredníctvom prehľadu ich najnovších publikácií.

Roman Džambazovič: Dospievanie na Slovensku. Prechod do dospelosti zo sociologickej perspektívy

Kniha sociológa dr. Romana Džambazoviča z Katedry sociológie FiF UK ponúka pohľad na dospievanie zástupcov dvoch generácií – povojnovej generácie a generácie Y – optikou životnej dráhy. Autor identifikuje charakteristické znaky prechodu do dospelosti a faktory, ktoré ju spoluvytvárali u spomínaných dvoch generácií. Zameriava sa pritom na vybrané rodinné a mimorodinné prechody. Venuje sa aj novej špecifickej životnej etape, ktorá sa týka stále sa zvyšujúceho podielu mladých dospelých, tzv. vynárajúcej sa dospelosti.

Elektronická verzia publikácie

Daniel Gerbery: Podoby práce: sociologický pohľad

Kniha skúma rôzne podoby práce s cieľom poodhaliť sociologicky relevantné napätia, kontradikcie alebo paradoxy vo vzťahu k obsahu práce, jej sociálno-ekonomickým konzekvenciám a predpokladom. Prináša kombináciu teoretických úvah a empirických analýz. V piatich kapitolách je pozornosť venovaná odcudzenej práci, práci, ktorá nemá zmysel či práci, ktorá neumožňuje únik pred chudobou. Snaží sa prispieť do diskusie, do akej miery je platená práca univerzálnym liekom spoločenských a individuálnych problémov.
Dr. Daniel Gerbery pôsobí na Katedre sociológie FiF UK.

Elektronická verzia publikácie

Andrej Kalaš, Zuzana Zelinová: Hesiodov svet vo veršoch

Hesiodos patrí k najvýznamnejším gréckym autorom. Jeho dielo Theogónia (v slovenčine O pôvode bohov) výrazne ovplyvnilo starogrécke náboženstvo a kultúru a je základom gréckej mytologickej tradície. Monografia obsahuje prvý slovenský preklad tejto básne. K originálnemu gréckemu textu je pripojený i slovník. Preklad je obohatený o úvodný text približujúci život a tvorbu Hesioda a rieši aj aktuálne interpretačné otázky jeho diela, ako napríklad predstavu o usporiadaní sveta, povahu jeho bohov a či možno básnika Hesioda vnímať ako filozofa.
Publikácia je okrem literárnych vedcov, filozofov a filológov užitočná aj pre študentov starej gréčtiny a latinčiny.
Doc. Andrej Kalaš a dr. Zuzana Zelinová pôsobia na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK.

Peter Buday: István Gróh a dokumentovanie stredovekých nástenných malieb v Uhorsku

Dokumentačné kópie Istvána Gróha (1867 – 1936) patria k základným prameňom umeleckohistorického výskumu stredovekých maliarskych cyklov na území dnešného Slovenska (predovšetkým v Gemeri), Sedmohradska a Maďarska. Autor publikácie dr. Peter Buday z Katedry dejín výtvarného menia FiF UK sleduje Gróhovu životnú a profesionálnu dráhu, približuje jeho dokumentačnú, konzervátorskú a učiteľskú činnosť. Práca si všíma funkcie a úlohy maľovaných pamiatkarských dokumentácií v 19. a 20. storočí a zmeny metodických stanovísk k záchrane a obnove nástenných malieb. Kniha je určená tak odborníkom zo sféry pamiatkovej ochrany (historikom umenia, historikom a reštaurátorom, resp. študentom zmienených disciplín), ako aj širšej verejnosti zaujímajúcej sa o kultúrne dedičstvo a jeho zachovanie.

Ivan Lacko: Prekrásny nový postsvet: Posthumánne situácie v literárnych a filmových dielach

Autor v knihe analyzuje nielen obľúbený seriál Westworld, ale aj ďalšie filmové, seriálové a literárne diela, ktoré sú zamerané na vylepšovanie človeka pomocou technológií, na problematiku genetických úprav a na otázky týkajúce sa autonómnosti mysle, vedomia a slobodnej vôle umelo vytvorených bytostí.
Dr. Ivan Lacko je členom Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK.

Pavol Šveda: Tlmočenie a teória v praxi

Prvý diel novej učebnice tlmočenia po viac ako štyridsiatich rokoch nadväzuje na prvú komplexnú teóriu tlmočenia v slovenskom jazyku. Zachytáva významné posuny, ktorými prešla práca tlmočníkov a jej výskum, do slovenského prostredia prináša nosné myšlienky práce vybraných teoretikov tlmočenia a aj niektoré nové autorské koncepty. Jej autor dr. Pavol Šveda je členom Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK a zároveň aktívnym konferenčným tlmočníkom. Prostredníctvom učebnice sa usiluje čo najpresnejšie študentom a študentkám sprostredkovať nielen požiadavky na prácu tlmočníka, ale aj diskusie a aktuálne témy, ktorými tlmočnícka komunita v súčasnosti žije.

Elektronická verzia publikácie

Ján Zambor: Kniha španielskej poézie

Komentovaná prekladová antológia španielskej poézie od stredoveku cez renesanciu, barok, klasicizmus, romantizmus a literárne prúdy 20. storočia až po tvorbu súčasných básnikov. Okrem ukážok mozarabskej lyriky, starej kastílskej ľudovej poézie a anonymných romancí prináša básne takmer šesťdesiatich autorov. Približuje španielsku poéziu nielen prekladmi, ale aj jej reflexiou. Obsahuje tiež komentáre so základnými biografickými a bibliografickými údajmi, charakteristiku diela, interpretácie či interpretačné poznámky vzťahujúce sa na dôležité básne. Kniha predstavuje prvé slovenské dejiny španielskej poézie zamerané na jej vrcholné hodnoty. Text dopĺňajú fotografie španielskych autorov, obálky kníh a časopisov či vlastnoručné kresby niektorých autorov.
Prof. Ján Zambor je emeritný profesor na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK.

Ľuboš Gajdoš: Praktická korpusová lingvistika – čínština

Publikácia prístupnou formou oboznamuje čitateľa s dostupnými korpusmi čínskeho jazyka, základmi práce s nimi, ich hlavnými kladmi, ale i nedostatkami. Jadrom monografie sú praktické príklady s regulárnymi výrazmi (v jazyku CQL), pričom náročnosť je rozdelená do troch úrovní – základná, pokročilá a expertná. Kvôli lepšiemu pochopeniu problematiky počítačového spracovania čínskeho jazyka sú do publikácie zaradené aj kapitoly súvisiace so slovnými druhmi a vetnými členmi v čínskom jazyku.
Autor dr. Ľuboš Gajdoš pôsobí ako odborný asistent na Katedre východoázijských štúdií FiF UK.