Predstavujeme nové knihy odborníkov z našej fakulty VIII

Výsledky vedeckej práce pedagógov a pedagogičiek FiF UK predstavujeme prostredníctvom prehľadu ich najnovších publikácií.

Publikácie členov Katedry romanistiky FiF UK:

Paulína Šišmišová, Eva Palkovičová (ed.):  Cervantesov Don Quijote na Slovensku a vo svete

Kniha prináša komplexný pohľad na osobnosť a dielo klasika španielskej a svetovej literatúry v súvislostiach so slovenskou i svetovou recepciou jeho románu Don Quijote de la Mancha. Autori prezentujú rozsiahly, nezriedka málo známy materiál, ktorý obohacuje naše poznanie tohto klenotu svetovej literatúry. Do projektu sa zapojili nielen hispanisti, ale aj hungaristka, germanista, kunsthistorička a odborníčka v oblasti knižnej a informačnej vedy.
Kniha sa skladá z troch častí – prvá  je venovaná reflektovaniu a analýze Cervantesovho románu, druhá  sa sústreďuje na jeho ohlas v medzinárodnom meradle  a tretia na dejiny literárnej recepcie románu na Slovensku vrátane ohlasov v iných umeniach, pričom vyniká stať o výtvarnom  umení sprevádzaná zaujímavými ilustráciami slovenských výtvarníkov. Monografiu dopĺňa rozsiahla cervantesovská bibliografia. Publikácia editoriek doc. Paulíny Šišmišovej a doc. Evy Palkovičovej o Cervantesovi a jeho románe tak poskytuje bohatý čitateľský zážitok vďaka jej interkultúrnym presahom.

Eva Palkovičová, Mónica Sánchez Presa (ed.): Minulosť a perspektívy hispanistiky na Slovensku

Publikácia mapuje začiatky vyučovania španielčiny na Slovensku a vznik slovenskej hispanistiky ako modernej vednej disciplíny.  Prináša rôzne pohľady na sprístupňovanie hispánskej kultúry na Slovensku, prekladanie poézie hispánskych autorov, uvádzanie hispánskej kinematografie u nás, prezentuje začiatky a rozvíjanie slovakistiky v Španielsku či rôzne druhy kultúrnej spolupráce s krajinami hispánskeho sveta.
Kniha je výsledkom výskumu sekcie hispanistiky na Katedre romanistiky FiF UK (Eva Palkovičová, Mónica Sánchez Presa, Paulína Šišmišová, Silvia Vertánová, Barbara Sigmundová (ext.) a Bohdan Ulašin), ktorý priniesol doposiaľ nezverejnené poznatky. Jedným z nich je zistenie, že prvý kurz španielčiny na Slovensku ponúkla FiF UK v akademickom roku 1930/1931, teda nie až v roku 1936, ako bolo uvádzané doteraz. Prvý kurz si v ZS 1930 zapísalo 15 študentov, učiteľom bol profesor Vladimír Buben.

Eva Palkovičová, Jaroslav Šoltys: Bibliografia prekladov z literatúr písaných po španielsky do slovenčiny (1900 – 2020)

V aktualizovanom a doplnenom treťom vydaní (2000, 2006) bibliografie knižných prekladov hispánskej literatúry do slovenčiny sa autori usilujú poskytnúť čo najúplnejšie informácie o knižných prekladoch španielskych a hispanoamerických autorov do slovenčiny. Bibliografia je užitočnou východiskovou pomôckou pre hispanistov, študentov hispanistiky i romanistiky, pre akademickú i čitateľskú obec. Úvodná štúdia doc. Evy Palkovičovej prináša pohľad na prítomnosť hispánskych literatúr v slovenskom kultúrnom priestore s ohľadom na historický a kultúrny kontext. Bibliografia má dve hlavné časti venované prekladom zo španielskej literatúry a z literatúr jednotlivých hispanoamerických krajín, register autorov a slovenských prekladateľov a bibliografiu použitých zdrojov.

Ivan Posokhin: „Premiestnené“ texty: špecifiká identity a tvorby emigrantských spisovateľov zo ZSSR a Ruska na prelome 20. a 21. storočia

S rozpadom Sovietskeho zväzu sa migrácia z Ruska a iných postsovietskych republík neoslabila, naopak, nastúpili jej ďalšie vlny. Zmena charakteru emigrácie priniesla aj zmenu „umeleckej zložky“  v tvorbe novej generácie emigrantov. Viacerí postsovietski spisovatelia zo ZSSR sa etablovali na literárnej scéne svojich nových domovov ako americkí, rakúski, francúzski, nemeckí spisovatelia „ruského“ pôvodu a tento pôvod sa stal exotizujúcim elementom. Dr. Ivan Posokhin z Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK vo svojej publikácii nazerá do špecifík identity a tvorby týchto emigrantov.

Zvonko Taneski: Poetika dislokácie (Komparatistické sondy k migráciám v južnoslovanských literatúrach po roku 1989)

Jadrom monografie je výskum južnoslovanských literatúr na Slovensku (bosnianskej, bulharskej, čiernohorskej, chorvátskej, macedónskej, slovinskej a srbskej) po roku 1989, predstavenie problematiky literárnej migrácie a prehľad vydaných knižných prekladov z týchto literatúr u nás až po súčasnosť. Autor s cieľom lepšie priblížiť charakter diel, spisovateľov a celkovú situáciu doby vzniku prekladov ponúka aj výsledky kulturologického bádania a dotýka sa aj spoločensko-politických zmien daného obdobia. Monografia prináša nové podnety pre literárnu komparatistiku i teóriu prekladu na Slovensku a zároveň je príspevkom zvyšovania záujmu o južnoslovanské literatúry.
Doc. Zvonko Taneski pôsobí na Katedre slovanských filológií FiF UK.

Mária Stanková: Literárna kritika v slovenských médiách, včera, dnes a...

Vplyvy internetu a sociálnych sietí, bulvarizácie a kolokvializácie masmediálnej komunikácie, klesajúceho záujmu o literatúru či znižovania schopnosti čítať a interpretovať text zásadne (re)formujú tvár literárnej kritiky. Cieľom knihy je naznačiť, ako je možné vnímať zmeny v rámci masmediálnej komunikácie v kontexte literárnej kritiky a zdôrazniť fakt, že tieto zmeny síce niektoré z jej podôb posúvajú na okraj záujmu, na druhej strane sa však oveľa viac jej prejavov dostáva k masovému online adresátovi.
Autorka sa zameriava na literárnu kritiku v oficiálne vydávaných denníkoch a literárnych časopisoch v rokoch 1967 a 2017 a na jej prejavy na internete a sociálnych sieťach. Analýzy vybraných periodík a literárnokritických textov dopĺňa výsledkami z dotazníka zameraného na vzťah súčasného mladého čitateľa k literárnej kritike.
Autorka dr. Mária Stanková je členkou Katedry žurnalistiky FiF UK.

Zuzana Zelinová, Andrej Kalaš: Fysiognómika – zabudnuté antické umenie (pramene a interpretácie)a

Monografia autorov doc. Andreja Kalaša a dr. Zuzany Zelinovej z Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK prináša prvý slovenský preklad Pseudo-Aristotelovho spisu Fysognómika a dvoch spisov z neskoršieho obdobia – text od Adamantia a dielo Anonyma Latinského. Podstatnú súčasť monografie tvorí úvodná štúdia venovaná skúmaniu rozličných foriem vzťahu medzi telom a dušou, ktoré predstavujú pre antickú fysognómiku hlavné východisko. Monografia obsahuje pôvodné pramene a poznámkový aparát k textom. Je určená nielen odbornej verejnosti zaoberajúcej sa dotknutými filozofickými otázkami, ale aj laickým čitateľom, ktorí sa zaujímajú o vzťah medzi telesnou a duševnou stránkou človeka.

Katarína Kolbiarz Chmelinová (ed.): Začíname s galerijnou pedagogikou II

Vysokoškolská učebnica vychádza z potreby venovať sa v rámci výučby dejín umenia aj galerijnej pedagogike, ktorá sa čoraz viac uplatňuje v praxi múzeí a galérií a vyžaduje si využívanie  nových výučbových foriem. Prvý diel bol vydaný v roku 2017 a obsahom úzko súvisel s obsahom samotného kurzu. Druhý diel je koncipovaný rovnako. Skladá sa z textov od domácich a zahraničných vyučujúcich i galerijných pedagógov zo SNG, ktoré sú odrazom komplexnosti a zároveň aj rôznorodosti a šírky problematiky. Učebnicu dopĺňa praktický slovník pojmov.
Zostavovateľka publikácie doc. Katarína Kolbiarz Chmelinová pôsobí na Katedre dejín výtvarného umenia FiF UK.

Učebnica je dostupná elektronicky

Roman Hofreiter, Roman Džambazovič (ed.): Zamerané na mladých ľudí: aktuálne trendy a výzvy (nielen) sociologického výskumu mládeže na Slovensku

Knihu o vybraných aspektoch života mladých ľudí na Slovensku zostavili sociológovia dr. Roman Džambazovič z Katedry sociológie FiF UK a dr. Roman Hofreiter z Univerzity Mateja Bela. Obsahuje päť kapitol venujúcich sa témam: nové podoby prechodu do dospelosti (R. Džambazovič), transformácia rodinného a reprodukčného správania mladých ľudí v kontexte zmien vzdelanostných dráh (B. Šprocha), singles, nezáväzné známosti a partnerské vzťahy (L. Eckerová), mladí ľudia ako aktívni občania v boji proti netolerancii a nenávisti (I. Chorvát) a konceptualizácia domova v rozprávaniach mladých vracajúcich sa migrantov (K. Koštialová a R. Hofreiter).

Kniha je dostupná aj elektronicky