Predstavujeme nové knihy odborníkov z našej fakulty VII

Výsledky vedeckej práce pedagógov a pedagogičiek FiF UK predstavujeme prostredníctvom prehľadu ich najnovších publikácií.

Pavol Šveda (ed.): Changing paradigms and Approaches in Interpreter Training. Perspectives from Central Europe

Kniha vydaná v prestížnom vydavateľstve Routledge predstavuje syntézu najnovších prístupov k odbornej príprave tlmočníkov v krajinách strednej Európy so zameraním na komunitné tlmočenie. Ponúka pestrú škálu inovatívnych prístupov, ktoré tlmočníci a pedagógovia tlmočníctva implementujú v súvislosti s meniacou sa populáciu študentov, silnejúcou migráciou a nárastom utečeneckých komunít. Publikácia je určená pre študentov a pedagógov tlmočníctva i pre aktívnych tlmočníkov.
Editor publikácie Dr. Pavol Šveda pôsobí na Katedre anglistiky a amerikanistiky. Na publikácii autorsky spolupracovali aj doc. Helena Tužinská z Katedry etnológie a muzeológie a doc. Markéta Štefková z Katedry germanistiky, škandinavistiky a nederlandistiky.

 

 

Martin Horička: Gottwaldov demokrat

Kniha analyzuje pôsobenie politika Jána Ševčíka, ktorý bol v pozadí niekoľkých významných udalostí našich dejín, ale okrem februárového prevratu sa nikdy nedostal do popredia a pôsobil skôr nevýrazne, čo je aj dôvod, prečo je dnes často prehliadaný. Ján Ševčík bol legionárom, za 1. ČSR bol tajomníkom poslaneckého klubu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, po vyhlásení Slovenského štátu sa zapojil do ilegálneho odboja a v SNP bojoval ako partizánsky veliteľ proti Nemcom. Počas komunistického prevratu vo februári 1948 ako čelný politik Demokratickej strany vystúpil na podporu Klementa Gottwalda. Stal sa prvým predsedom Stranu slovenskej obrody. Zanedlho sa ho politici KSČ rozhodli zbaviť – vo vykonštruovanom procese bol Ševčík odsúdený za „protištátnu činnosť“ a nasledujúce roky strávil v Ilave a Leopoldove.
Mgr. Martin Horička je v súčasnosti doktorandom na Katedre slovenských dejín FiF UK.

Marcela Andoková, Daniela Hrnčiarová (eds.): Bežný život starých Rimanov

Vybrané oblasti bežného života Rimanov sú témou novej vysokoškolskej učebnice, ktorá čitateľovi prináša unikátnu možnosť dozvedieť sa viac o zaujímavých témach rímskej každodennosti, napríklad o rodinnom živote v Rímskej ríši, štruktúre obyvateľstva, bývaní, rímskej kuchyni, sexuálnom živote, vzdelávaní či slávnych rímskych kúpeľoch. Tvorcovia publikácie sa pritom opierajú nielen o novší domáci, ale aj zahraničný výskum života starých Rimanov a odborné poznatky dopĺňajú citátmi klasických autorov. Kolektív autorov z Univerzity Komenského v Bratislave a Katolíckej univerzity v Ružomberku učebnicu venoval pamiatke významného klasického filológa a neolatinistu, profesora Daniela Škovieru.
Za FiF UK na publikácii spolupracovali členky Katedry klasickej a semitskej filológie Dr. Marcela Andoková a doc. Ľudmila Eliášová Buzássyová a členky Katedry všeobecných dejín Dr. Daniela Hrnčiarová a Dr. Daniela Rošková.

Marcela Andoková: Čierna som a predsa krásna

Kniha mapuje prácu Tyconia, jedného z najdôležitejších biblických teológov severoafrického latinského kresťanstva 4. storočia. Cirkev v Afrike bola v čase jeho pôsobenia viac než sto rokov rozdelená a Tyconius sa ju pokúšal opäť spojiť aj za cenu, že ho jeho vlastná cirkev vylúči zo svojich radov. Na jeho interpretáciu biblických textov neskôr nadviazal katolícky biskup Augustín. Žiaden z katolíckych či donatistických biskupov však neprijal jeho víziu.
Prečo môžu polemiky, ktoré prebehli v dávnej minulosti, rezonovať aj v súčasnosti? Ako píše autorka, „Svojím postojom človeka stojaceho na prahu a váhajúceho vstúpiť do katolíckej cirkvi sa Tyconius stáva predobrazom mnohých ľudí dnešných čias, ktorí evanjelium síce poznajú a Kristovo učenie schvaľujú, ale nedokážu sa reálne vyrovnať s tým, že cirkev je zároveň čierna aj krásna (Pies 1,5) a že v tomto čase je na Kristovom tele cirkvi dokonalá jedine jeho hlava, ktorou je sám Kristus.“
Autorka publikácie Dr. Marcela Andoková je členkou Katedry klasickej a semitskej filológie FiF UK.

Miloš Procházka: Geografia Kórey

Skriptum je určené začínajúcim študentom koreanistiky ako východisko k poznaniu kórejskej spoločnosti, hospodárstva a histórie. Publikácia je prelomová, pretože doposiaľ pre študentov koreanistiky na Slovensku neexistovalo vysokoškolské skriptum so zameraním na geografiu Kórey. Je rozčlenená na dve časti: fyzická a humánna geografia, obsahuje tiež zoznam najdôležitejších geografických názvov a pojmov aj obrazovú prílohu, ktorú tvoria mapy, tabuľky a schémy. Obsahuje geografické názvy uvádzané primárne v kórejskej abecede, pre nekoreanistov sú názvy doplnené aj slovenskou transkripciou.
Autor Dr. Miloš Procházka pôsobí na Katedre východoázijských štúdií FiF UK.

 

Publikácie členov Katedry romanistiky FiF UK:

Mónica Sánchez Presa: Slovenská literatúra v Španielsku

Kniha autorky mapuje históriu prekladu a recepcie slovenských literárnych diel v Španielsku od začiatku 20. storočia po súčasnosť. Poskytuje informácie o tituloch, autoroch a počtoch diel preložených do španielčiny a publikovaných v Španielsku, ale aj o ich prekladateľoch či spoločensko-historických okolnostiach, v ktorých tieto preklady vznikli. Venuje sa aj úlohe kultúrnych inštitúcií pri propagovaní a šírení slovenskej literatúry v španielskom preklade a predstavuje ako tieto a iné inštitúcie spolupracovali s prekladateľmi, predovšetkým so španielskymi slovakistami, pri prezentovaní slovenskej literatúry v Španielsku.
Autorka Dr. Mónica Sánchez Presa do publikácie zaradila aj bibliografiu prekladov slovenskej literatúry do španielčiny.

Roman Sehnal: Syntax talianskeho jazyka

Učebnica doc. Romana Sehnala je v prostredí slovenskej talianistiky prvou ucelenou odbornou publikáciou analyzujúcou syntaktickú rovinu talianskeho jazyka na úrovni jednoduchej vety. Je rozdelená na dve nadväzujúce časti. Teoretická časť predstavuje pravidlá, spôsoby a kombinácie slov slúžiace k jazykovému stvárneniu myšlienky a pravidlá premeny syntakticky neutrálnej výpovede na výpoveď emocionálne zafarbenú. Praktická časť obsahuje pestrú škálu cvičení, na ktorých možno získať zručnosť pri logickej analýze vetných členov a ich spájaní do viet. Cieľom publikácie je, aby sa študenti vedeli orientovať pri hodnotení a kategorizácii vetných členov talianskej syntaxe a aktívne si osvojili pravidlá ich spájania do väčších celkov.

Jana Benková Marcelliová, Silvia Slaničková: Úvod od portugalských slovných druhov

Dr. Jana Benková Marcelliová je spoluautorkou učebnice prvej tohto druhu na Slovensku, ktorá je určená začínajúcim študentom i ďalším záujemcom o portugalský jazyk. Učebnica je zameraná na európsky variant portugalčiny, ale upozorňuje aj na najpodstatnejšie špecifiká brazílskeho variantu. Poskytuje ucelený pohľad na portugalské slovné druhy s výnimkou slovies, ktorým sa autorky plánujú venovať v samostatnej publikácii.