Predstavujeme nové knihy odborníkov z našej fakulty VI

Výsledky vedeckej práce pedagógov a pedagogičiek FiF UK predstavujeme prostredníctvom prehľadu ich najnovších publikácií.

Peter Buday (ed): Koloman Lux: Starý zámok v Banskej Štiavnici (Pramene k dejinám a ochrane pamiatok na Slovensku)

Autor sa zameral na starší umelecko-historický text, ktorý preložil a interpretoval v kontexte stavebného vývoja významnej slovenskej pamiatky Starého zámku v Banskej Štiavnici. Jadro knihy tvorí preklad textu maďarského pamiatkara Kolomana Luxa (1880 – 1961) o stavebných dejinách jednej z architektonických dominánt Banskej Štiavnice. Práca prvýkrát zverejnená v roku 1915 predstavuje doposiaľ najucelenejší pohľad na vývoj Starého zámku. Jej hodnotu podčiarkuje skutočnosť, že K. Lux roky viedol obnovu tejto pamiatky. Peripetie tohto procesu načrtáva úvodná štúdia, ktorá súčasne ponúka pohľad na dokumentovanie a obnovy vybraných štiavnických pamiatok pred rokom 1918.

Historik umenia Dr. Peter Buday pôsobí na Katedre dejín výtvarného umenia FiF UK.

Jozef Jančovič, Zuzana Zelinová: Obraz vesmíru z biblickej a filozofickej perspektívy

Monografia sa venuje modifikáciám a rozvoju vzťahu medzi vesmírom a človekom. Autorská dvojica sa zameriava na vybrané náboženské predstavy z knihy Genezis a na starogrécke filozofické koncepcie o stvorení sveta, ktoré môžu prispieť nielen k pochopeniu súčasného sveta, ale aj k spoznaniu seba samého. Monografia vznikla v rámci multidisciplinárneho projektu APVV s názvom „Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy“. V rámci neho sa riešiteľský kolektív zaoberá posunmi vo vnímaní vesmíru a človeka z pohľadu prienikov filozofie, teológie a fyziky. Zámer monografie korešponduje s prvou etapou riešenia tohto projektu. Tým je preskúmanie prvého paradigmatického zlomu, ktorým bol prechod od kozmogónie ku kozmológii.

Spoluautorka publikácie Dr. Zuzana Zelinová je členkou Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK.

Silvia Vertanová, Pavol Štubňa, Marcela Andoková, Stanislava Moyšová: Tlmočník ako rečník

Publikácia určená pre študentov tlmočníctva zachytáva viaceré teoretické a praktické problémy súvisiace s výkonom profesie tlmočníka a ponúka návody na zdokonalenie prípravy na toto povolanie. Učebnica zohľadňuje interdisciplinárny prístup k teórii tlmočenia a venuje sa aj otázkam etiky a autorských práv tlmočníka. Jej cieľom je orientovať prípravu študentov nielen na úrovni jazykových, ale aj rečových a komunikačných schopností. Dáva dôraz na ich rozvoj v materinskom jazyku ako základ pre ich budovanie v cudzích jazykoch. Nedostatky v rečovom prejave súčasného človeka sa totiž týkajú nielen adeptov na profesiu tlmočník. Ide o druhé revidované a doplnené vydanie úspešnej učebnice.

Autori publikácie doc. Silvia Vertánová, Dr. Stanislava Moyšová a doc. Pavol Štubňa pôsobia na Katedre romanistiky FiF UK. Dr. Marcela Andoková je členkou Katedry klasickej a semitskej filológie FiF UK.

 

Nové publikácie historičiek a historikov z Katedry všeobecných dejín FiF UK:

Vincent Múcska, Miroslav Daniš, Martin Hurbanič, Daniela Hrnčiarová, Dušan Zupka a Lukáš Rybár: Dejiny európskeho stredoveku II. Vrcholný stredovek. Od polovice 11. storočia do polovice 13. storočia

Dlho očakávaná publikácia je druhým zväzkom originálneho kompendia európskych stredovekých dejín z pera historikov a historičiek z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Erudované texty dôkladne mapujú politicko-mocenské, ideové, kultúrne i náboženské súvislosti dejín starého kontinentu od polovice 11. storočia do druhej polovice 13. storočia. Dopĺňajú ich prehľadné zoznamy panovníkov a pápežov sledovaného obdobia. Knihu vydalo občianske združenie Hlbiny a je dostupná v kníhkupectvách.

Eva Škorvanková: Strážkyne rodinných kozubov? Ženy v ideológii a politike Slovenského štátu

Dr. Eva Škorvanková si vo svojej novej publikácii všíma, ako sa v priebehu prvej polovice 20. storočia menil život a postavenie slovenských žien. Ukazuje, že vznik Československej republiky umožnil ženám participovať na politickom živote a prispel k odstráneniu formálnych bariér pre získanie vzdelania a prístupu k zamestnaniu. Napriek postupnej politickej a ekonomickej emancipácii žien však v slovenskej spoločnosti pretrvávali konzervatívne názory o „prirodzenom“ poslaní žien. Tie sa po vyhlásení autonómie premietli do návrhov na obmedzenie vzdelávania dievčat a zamestnávania žien v štátnej a verejnej službe. Po vzniku Slovenského štátu v marci 1939 sa tieto návrhy začali uskutočňovať v praxi. Podľa nich ideálnym miestom pre realizáciu slovenských žien mala byť domácnosť a starostlivosť o rodinu. Kniha vyšla vo vydavateľstve Veda a je dostupná v kníhkupectvách.

Dušan Zupka: Meč a kríž. Vojna a náboženstvo v stredovekej Strednej Európe (10. – 12. storočie)

Krajiny strednej Európy prešli v 10. až 12. storočí obdobím zásadných zmien. Tie sa nevyhli ani oblasti výkonu moci, kde sa naplno prejavila úzka spolupráca vojensko-politických a duchovných elít. Symbióza kresťanskej viery a vojny sa prejavila v bohatom komplexe náboženského vojenstva. Ten zahŕňal špecifické rituály, symboly a rétoriku, ktoré postupne formovali idey svätej vojny a križiackych výprav. Kniha Dr. Dušana Zupku ponúka prvé komparatívne spracovanie vzájomného pôsobenia výkonu moci arpádovských, přemyslovských a piastovských panovníkov a náboženského vojenstva na prelome raného a vrcholného stredoveku. Autorova analýza dobových prameňov ukazuje, že kresťanské vojenstvo slúžilo na sakralizáciu a legitimizáciu moci, ako aj na hlbšiu integráciu stredoeurópskych dynastií a krajín do latinského kresťanstva. Čítanie, ktoré poteší nielen profesionálnych historikov, ale aj priaznivcov európskej histórie. Kniha vyšla vo vydavateľstve Veda a je dostupná v kníhkupectvách.

 

Publikácie členov a členiek Katedry sociológie FiF UK:

Ján Sopóci, Daniel Gerbery, Roman Džambazovič (ed.): Social Stratification and Social Mobility in Slovakia

Publikácia obsahuje súhrn najdôležitejších sociologických poznatkov o vývoji i aktuálnom stave sociálnej stratifikácie a mobility v slovenskej spoločnosti za pomoci spracovania množstva štatistických údajov i analýzy vlastného výskumu. Prináša obsiahly rozbor a zhodnotenie vývoja sociálnej stratifikácie a sociálneho vzostupu či zostupu v našej spoločnosti za posledných sto rokov. Tiež sa venuje analýze stratifikácie a mobility v súčasnej slovenskej spoločnosti. Autori analyzujú rozličné spôsoby života jednotlivých sociálnych tried a ponúkajú podobu statusového usporiadania slovenskej spoločnosti na základe rozboru profesijnej skladby manželských a partnerských párov. Na záver sa venujú rozboru sociálnej mobility na Slovensku, najmä intergeneračnej mobility, jej absolútnej a relatívnej miery i analýze hlavných vzorov sociálnej mobility.

Publikácia je k dispozícii v elektronickej podobe a jej vydanie podporili agentúry APVV a VEGA.

Juraj Schenk: Experiment, model a teória v sociológii. Vybrané metodologické problémy

Vysokoškolská učebnica prof. Juraja Schenka je venovaná základným metodologickým otázkam experimentu, modelovania a konštruovania sociologických teórií. Prvá časť je zameraná najmä na znaky kauzálneho vzťahu a koncepcie kauzality, ktoré sa aplikujú v súčasnej sociológii. V druhej časti objasňuje problematiku modelovania, modelu a jeho funkcii ako medzičlánku v procese vedeckého poznávania. Tretí tematický okruh je venovaný stratégiám konštruovania sociologických teórií a jej základným typom.
Učebnica je dostupná v elektonickej podobe.

Eva Laiferová: Sociologické školy 20. storočia

Autorka publikácie Dr. Eva Laiferová ponúka prehľad významných sociologický škôl 20. storočia. Oboznamuje čitateľa s podstatou paradigmy v sociológii, vymedzením sociologickej školy a prináša klasifikáciu jednotlivých škôl podľa vopred stanovených kritérií. Každú školu charakterizuje cez diela jej predstaviteľov, poukazuje na jej prínosy a problematické idey. Učebnica neposkytuje encyklopedický výklad všetkých sociologických škôl 20. storočia, ale umožňuje orientáciu v nosných paradigmách, ktoré zastrešujú vybrané sociologické prístupy.
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe.