Predstavujeme nové knihy odborníkov z našej fakulty IX

Výsledky vedeckej práce pedagógov a pedagogičiek FiF UK predstavujeme prostredníctvom prehľadu ich najnovších publikácií.

Ľuboslava Sejčová: Šikanovanie a kyberšikanovanie v škole

Prečo si deti ubližujú a ako reagovať, keď sa to stane? Ako ochrániť obeť a zastaviť a ovplyvniť aktéra? Čo má urobiť učiteľ, škola i celá spoločnosť? Monografia predkladá čitateľom aktuálne poznatky z oblasti školského šikanovania s cieľom využitia týchto poznatkov v pedagogicko-psychologickom poradenstve, v školskej a výchovnej praxi. Sprístupňuje čo najkomplexnejší obraz šikanovania a kyberšikanovania detí a mládeže a poskytuje aj určitý návod na jeho riešene a prevenciu.
Vedecká monografia doc. Ľuboslavy Sejčovej z Katedry pedagogiky a andragogiky FiF UK je určená najmä odbornej verejnosti, ale aj študentom pedagogiky, sociálnej pedagogiky, psychológie a sociálnej práce. Svoje si v nej nájdu aj učitelia a vychovávatelia, ktorí sa s týmito javmi dennodenne stretávajú i rodičia, ak zistia, že s ich dieťaťom nie je niečo v poriadku, a že sa stalo obeťou šikanovania a potrebujú poradiť.

Publikácia je dostupná online

Grischa Vercamer, Dušan Zupka (ed.): Rulership in Medieval East Central Europe (Power, Ritual and Legitimacy in Bohemia, Hungary and Poland)

Renomované akademické vydavateľstvo Brill Publishers vydalo prvú veľkú historickú syntézu mapujúcu formy vlády a výkon moci v strednej Európe v stredoveku v angličtine. Jedným zo zostavovateľov a autorom dvoch kapitol publikácie je aj dr. Dušan Zupka, člen Katedry všeobecných dejín FiF UK. Kniha sumarizuje najnovšie poznatky z oblasti formovania, správy a riadenia štátnych útvarov na území strednej Európy v devätnástich kapitolách od odborníkov z Maďarska, Poľska, Česka, Slovenska, USA, Grécka, Talianska a Nemecka.

Juraj Dolník: Jazyk v sociálnej praxi

Jazyk vzišiel zo sociálnej praxe a súčasne ju vytváral, v nej sa reprodukuje a rozvíja a zároveň je prostriedkom na zachovanie sociálneho života a jeho prispôsobovania meniacim sa potrebám a záujmom členov spoločnosti, takže kto chce rozumieť jazykovej realite, nemôže odhliadať od existenčnej spätosti jazyka a spoločenskej praxe. Kniha ponúka komplex rozpracovaných konceptov, ktoré sú kľúčové pre hlbšie poznanie vzájomného pôsobenia nositeľov jazyka v komunikácii a ich vplyvu na kultivovanie sociálneho života.
Kniha prof. Juraja Dolníka z Katedry slovenského jazyka FiF UK je určená lingvistickej odbornej verejnosti, ale môže zaujať aj odborníkov v oblasti sociálnych a humanitných vied a poslúžiť aj študentom tretieho stupňa univerzitného štúdia na rozšírenie ich odborného horizontu i objavenie výskumnej témy s interdisciplinárnym rozmerom.

Obsah publikácie

Zlatica Plašienková, Jozef Masarik, Michal Bizoň: Spytovanie sa na človeka a vesmír

Monografia, ktorej spoluautorkou je prof. Zlatica Plašienková z Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK, je venovaná skúmaniu niektorých základných otázok prelínania antropologickej a kozmologickej problematiky, ktorá sa koncentruje na otázky chápania človeka ako vzťahovej bytosti a na určenie jeho miesta v štruktúre bytia, či už vo význame vesmíru ako celku alebo vo význame ľudského sveta, ktorý sme vytvorili na planéte Zem.
Cieľom publikácie je priblížiť základné paradigmatické rámce nazerania na človeka od začiatku 20. storočia, akým spôsobom teoreticky ovplyvnili aj niektoré súčasné vedecké skúmanie vesmíru, zón jeho obývateľnosti či úplnej „nepohostinnosti“ pre život a človeka zvlášť. Do popredia tak vystupuje otázka o antropickom princípe, jeho jednotlivých verziách a záujem človeka o svoju (nielen blízku, ale aj vzdialenú) budúcnosť, ktorá dnes najviac súvisí s výskumom Marsu a podmienkami jeho možného osídľovania. Autori približujú tiež niektoré optimistické aj pesimistické zdôvodnenia tohto osídľovania a s tým späté budúce vyhliadky ľudstva.

Obsah publikácie

Emil Višňovský: Filozofia v kontextoch (Roztratené texty 1990 – 2020)

Kolekcia ponúka čitateľovi výber z „roztratených“ textov prof. Emila Višňovského, člena Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK, publikovaných samostatne v priebehu troch desaťročí v rozličných periodikách a médiách. Zachytávajú okruh jeho akademických i mimoakademických tém a záujmov, ktorým sa venoval posledných 30 rokov.  Publikácia dotvára profil autora o ďalšie dimenzie. Texty nie sú len svedectvom doby, ale nestrácajú na aktuálnosti ani z hľadiska reflexie súčasnej covidovej krízy.