Predstavujeme nové knihy odborníkov z našej fakulty III

Výsledky vedeckej práce pedagógov a pedagogičiek FiF UK predstavujeme prostredníctvom ich najnovších publikácií.

Roman Holec: Trianon – triumf a katastrofa

Kniha mapuje cestu k Trianonskej zmluve, ktorá dala bodku za historickým Uhorskom. Trianon stále vyvoláva vášne a snahy po revízii. Tie hovoria o historickej nespravodlivosti, o náprave krívd a spojení rozdeleného národa. Vnútorná politika pred vojnou, agresívne ciele Uhorska počas nej a definitívna porážka štátu viedli k jeho rozpadu a k udalostiam roku 1919, keď si Slovensko komplikovane hľadalo cestu k novému štátu a nové nestabilné Maďarsko sa potácalo od ľavicového k pravicovému radikalizmu. Trianon sa javí ako zavŕšenie jednej historickej etapy, súčasne však otvára novú, spojenú s bojom za a proti jeho revízii. Obyčajní ľudia sa stávali nevinnými obeťami týchto historických procesov a mocensko-politických ašpirácií.
Autor knihy historik prof. Roman Holec pôsobí na Katedre slovenských dejín FiF UK.

Miloslav Szabó: Potraty

Kniha prináša autentické dobové svedectvá a ukazuje, že dnešné spory o interrupcie nemožno oddeliť od polemík, ktoré sa tiahli celým 20. storočím. Kam až siahajú korene kultúrnych vojen dneška a prečo sa vedú predovšetkým o prípustnosť umelého prerušenia tehotenstva? Čo hovorili o potratoch ľudáci, čo chudobné robotníčky a čo komunistický režim? Zmenili sa za sto rokov argumenty v prospech práv žien? Monografia hľadá odpoveď na tieto a ďalšie otázky v kontexte slovenských a stredoeurópskych dejín 20. storočia. Zároveň sa venuje aj potratovej polemike, ktorú v pravidelných intervaloch otvárajú konzervatívci aj liberáli aj v 21. storočí na pôde parlamentu, v predvolebných kampaniach aj počas verejných zhromaždení.

Miloslav Szabó prináša stručné dejiny interrupcií od Starého zákona cez rímske právo, protipotratovú politiku Rakúsko-Uhorska, Slovenského štátu a obdobia komunizmu až po vyjadrenia publicistu Hanusa či kňaza Kuffu. Čerpá z rôznorodých zdrojov cituje Jozefa Tisa, Vojtecha Tuku, kňazov, reportérov dobovej tlače, pediatrov aj trnavské robotníčky. Kniha je doplnená reprodukciami dobových fotografií, obrazov a dokumentov.
Dr. Miloslav Szabó pôsobí na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK.

Jela Steinerová, Miriam Ondrišová (eds.): Informačná veda – výkladový slovník

Nový výkladový slovník, ktorý je dielom autorov z Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK pod vedením prof. Jely Steinerovej a dr. Miriam Ondrišovej, obsahuje 100 hesiel z rôznych oblastí knižničnej a informačnej vedy a s ňou úzko súvisiacich disciplín. Slovník odráža dynamický vývoj v odbore, ktorý sa prejavuje aj zmenou významov niektorých dôležitých pojmov a zavádzaním nových. Preto je publikácia významným príspevkom k rozvoju knižničnej a informačnej vedy s výrazným edukačným rozmerom.

Igor Brezina, Petra Soláriková (ed.) a kolektív: Biopsychológia

Tím autorov pod vedením doc. Igora Brezinu a dr. Petry Solárikovej vydal publikáciu Biopsychológia, v ktorej sú zhrnuté najnovšie teoretické poznatky podporené ich vlastným výskumným programom v danej oblasti, ktorý dlhodobo realizujú na Katedre psychológie FiF UK. Psychológia, ako relatívne mladá vedná disciplína by sa mala jednoznačne držať svojho predmetu, toho, z čoho pôvodne vznikla: biológia – fyziológia – psychika. Na tento fakt poukazujú aj autori knihy Psychobiológie, ktorí vyzdvihujú nutnosť zjednotenia biológie a psychológie (Michel, Mooreová, 1999). Toto smerovanie bude mať jednoznačný prínos, tak pre praktickú oblasť psychológie, ako aj pre sféru základného výskumu na akademickej pôde.

Učebnica sa zaoberá metodológiou a špeciálnymi typmi výskumných dizajnov v klinicko-psychologickom a psychiatrickom výskume. Prináša informácie o základných konceptoch ako sú validita, reliabilita. Vysvetľuje princípy observačných ale aj experimentálnych výskumných dizajnov. Taktiež približuje ako čítať metaanalytické štúdie a čo je to replikačná kríza. Jednotlivé dizajny sú vysvetlené a ilustrované na príkladoch výskumu z oblastí duševného zdravia.
Dr. Michal Hajdúk pôsobí na Katedre psychológie FiF UK.