Predstavujeme nové knihy odborníkov z našej fakulty II

Najnovšie poznatky z výskumu prezentujú pedagógovia a pedagogičky našej fakulty vo svojich nových publikáciách. Vybrané diela vám teraz predstavujeme v krátkom prehľade.

Kniha, ktorá vyšla v špičkovom vydavateľstve Palgrave Macmillan, sa zaoberá obliehaním Konštantínopolu Avarmi v roku 626, jednou z najvýznamnejších udalostí siedmeho storočia, a jej vplyvom a následkami na politické, vojenské, hospodárske a náboženské štruktúry Byzantskej ríše. Okrem vojenských faktorov malo obliehanie vplyv aj na mentalitu obyvateľov ríše a pomohlo etablovať Konštantínopol ako duchovné centrum východného kresťanstva. Autor z chronologického a tematického hľadiska sleduje proces, ktorým sa historické obliehanie zmenilo na nadčasový mýtus, skúma rôzne aspekty, vďaka ktorým sa udalosť stáva jedinečným historickým okamihom v dejinách ľudstva s vplyvom nielen na Byzantskú ríšu, ale aj na iné európske krajiny.

Historik doc. Martin Hurbanič pôsobí na Katedre všeobecných dejín FiF UK.
Výber z jeho publikácií

Autor na príklade Bardejova prináša historickú analýzu jazykovej situácie mestskej komunity od 15. po 18. storočie. Sleduje rôzne sociálne a kultúrne roly, ktoré počas tohto obdobia nadobúdali variety v meste používaných vernakulárnych jazykov (najmä nemčina a slovenčina, ale aj poľština, maďarčina a iné) a ich prepojenie s dobovým vývojom, napríklad v hospodárskej či konfesionálnej rovine.
Dr. Peter Benka pôsobí na Katedre slovenských dejín FiF UK.

 

 

Publikácia, ktorá vyšla v renomovanom pražskom vydavateľstve Dokořán, sa zaoberá politickým zastúpením žien na miestnej úrovni v Českej republike a na Slovensku v rokoch 1994 až 2014. Analyzuje rôzne faktory, ktoré môžu vysvetľovať rozdiely v politickom zastúpení žien v jednotlivých obciach.
Spoluautor publikácie doc. Daniel Klimovský je členom Katedry politológie FiF UK; ostatní dvaja spoluautori pôsobia na Univerzite Jana Evangelistu Purkyně v Ústí nad Labem.

 

 

Nina Cingerová, Irina Dulebová: Jazyk a konflikt. My a tí druhí v ruskom verejnom diskurze

Monografia sa zaoberá polarizáciou ruskej spoločnosti v postsovietskom období. V šiestich kapitolách autorky analyzujú architektúru diskurzných formácií, ktoré vznikli pozdĺž rôznych deliacich línií (politický názor, etnická príslušnosť, náboženská príslušnosť), syntetizujú získané poznatky o jazykových prostriedkoch realizovaných pri prejavoch rečovej agresie a upozorňujú, ako sa pod jej vplyvom mení komunikácia vo verejnom priestore Ruska.
Doc. Nina Cingerová a doc. Irina Dulebová pôsobia na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK.


Knižné publikácie pedagógov a doktorandov Katedry archívnictva a pomocných vied historických FiF UK predstavujú pestrú paletu pohľadov na historické texty a dokumenty a ich analýzy.

Juraj Šedivý: Úvod do latinskej paleografie I a II

Skriptá sú určené najmä študentom archívnictva a histórie, ktorí sa stretnú s historickými prameňmi v origináli a chcú sa ich naučiť čítať a kriticky analyzovať, najmä zistiť ich pravosť, čas, región, v ktorom vznikli. Učebné texty vysvetľujú prístupnou formou dejiny (latinského) písma ako významného historického fenoménu, ktorý vrstvu „zasvätených“ vymanil zo sveta ústnej tradície, nepresnosti a skresleného odovzdávania informácií a umožnil im tradovať informácie bez ohľadu na priestor a čas. Prvý zväzok opisuje vývoj písma ako fenoménu, počiatky latinského písma v období antiky a v nasledujúcom období partikularizmu. Druhý zväzok osvetľuje vývoj latinského písma v období karolovskom a v nasledujúcom období gotiky. V závere je naznačený vývoj v období raného novoveku.
Autor publikácie, doc. Juraj Šedivý, je vedúcim Katedry archívnictva a pomocných vied historických FiF UK.
Výber z jeho publikácií

Milan Thurzo, Pavol Jančovič: Historické hraničné znaky a nápisy so zameraním na územie Bratislavy

Prvá slovenská syntéza o pamiatkach vymedzujúcich hranice. Kniha načrtáva všeobecný vývoj tohto druhu pamiatok, ponúka ich systematizáciu a terminológiu s prihliadnutím na územie Slovenska a špeciálne Bratislavy.

Juraj Šedivý: Historické nápisy a ich nosiče

Príručka o historických nápisoch z územia Slovenska s množstvom analógií z uhorského aj z českého a nemecko-rakúskeho priestoru. Prezentuje texty na náhrobníkoch, zvonoch, nástenných či oltárnych maľbách, sklených vitrážach, predmetoch každodenného života, ale aj archeologickom materiáli od antiky po raný novovek. Kniha ponúka definíciu epigrafie, jej vývoj, vývoj písma a tvarov číslic, typológiu nápisov podľa obsahu, jazyka, materiálov a techniky zhotovenia. Rozhovor s Jurajom Šedivým venovaný epigrafii, ktorý nedávno vyšiel v denníku SME, vzbudil živý ohlas medzi čitateľmi.

Juraj Šedivý: Beiträge zur mittelalterlichen deutschsprachigen Schriftkultur in der Slowakei 1

Kniha otvára niekoľko desaťročí marginalizovanú tému nemecky písaných textov používaných na území dnešného Slovenska v stredoveku. Má ambíciu zhodnotiť nemecky písanú tunajšiu kultúru komplexne, t. j. knižné rukopisy, listiny a inú diplomatickú tvorbu, ako aj nápisy. Prvý diel prináša syntézu historiografie, prehľadné dejiny nemecky hovoriaceho obyvateľstva a písomnej kultúry na území dnešného Slovenska s dôrazom na obdobie 14. a 15. storočia.

Rastislav Luz: Účtovné registre Bratislavskej kapituly 1417 – 1529

Publikácia je prvou v edičnom rade Documenta Posoniensia. Analyzuje a sprístupňuje 33 účtovných registrov zo súkromného archívu Bratislavskej kapituly. Registre poskytujú cenné údaje najmä k poznaniu hospodárenia kolegiátnej kapituly, k správe jej majetkov, ako aj ku každodennému životu a materiálnej kultúre kanonikov.

Marián Babirát, Balázs Csiba: Diplomatár šľachtického rodu Kondé

Knižná publikácia analyzuje a formou vedeckej edície sprístupňuje 264 stredovekých dokumentov z archívu žitnoostrovského šľachtického rodu Kondé. Súbor listín poskytuje cenné údaje najmä k poznaniu dejín širšieho okolia Bratislavy, tunajších šľachtických rodov a humánnej geografie historickej krajiny.