Predstavujeme nové knihy odborníkov z našej fakulty I

Diskusie s autormi nových publikácií sme nateraz museli zrušiť alebo presunúť, preto vám ich diela predstavujeme aspoň takýmto spôsobom. Dúfame, že počas roka sa nám podarí opätovne zaradiť diskusie s ich autormi do programu na fakulte.

Niektoré z kníh sú dostupné v kníhkupectvách. Publikácie, ktoré vyšli s podporou grantov, sú bezplatne prístupné aj elektronicky v pdf formáte.

Anton Heretik st.: Forenzná psychológia

Kľúčové dielo v odbore vyšlo už vo 4. vydaní, doplnené o nové poznatky a skúsenosti, ktoré autor získal pri práci súdneho znalca. Prostredníctvom reálnych prípadov, s ktorými sa stretol počas svojej štyridsaťročnej súdno-expertíznej praxe, budete mať príležitosť nahliadnuť do zložitej mysle páchateľov rôznych trestných činov a pochopiť príčiny, ktoré ich viedli k spáchaniu činu. Autor sa zaoberá páchateľmi, obeťami i svedkami trestných činov, ako i psychológiou ľudí, ktorí riešia svoje občianskoprávne a rodinnoprávne problémy. Autor prof. Anton Heretik pôsobí na Katedre psychológie FiF UK.

 

Dve knižné publikácie pedagógov z Katedry sociológie FiF UK predstavujú vysoko aktuálne sondy do štruktúry a problémov slovenskej spoločnosti v kontexte súčasného globalizovaného sveta:

Juraj Schenk: Societálna anómia na Slovensku začiatkom 21. storočia

V monografii sa zameriava na problematiku societálnej anómie a jej rozličných prejavov v slovenskej spoločnosti, ako nefunkčnosť inštitúcií, absencia spoločenských noriem či zlyhávanie sankčnej exekutívy.

Publikácia dostupná elektronicky

 

 

Ján Sopóci a kol.: Sociálna stratifikácia a mobilita na Slovensku

Autori predkladajú súhrn poznatkov z vlastného reprezentatívneho výskumu o aktuálnom stave sociálnych nerovností, sociálnom rozvrstvení spoločnosti, mobilite a konaní príslušníkov rôznych sociálnych tried.

Publikácia dostupná elektronicky

 

 

Helena Tužinská: Medzi riadkami

Kniha zrozumiteľným jazykom približuje problematiku tlmočenia azylových súdnych pojednávaní a ich „zákulisia“. Kto kedy hovorí? Aký význam tlmočník pretlmočí? Čo ostane „čierne na bielom“? Otázky si kladú žiadateľky a žiadatelia o azyl, profesionálky a profesionáli z prostredia polície, migračného úradu, súdov, právneho zastupovania, tlmočenia a sociálno-vedného výskumu. Analýza prípadových štúdií a interview má interdisciplinárny rozmer a ponúka podnety pre lingvistiku, forenznú, právnu antropológiu, sociolingvistiku aj translatológiu. Dr. Helena Tužinská pôsobí na Katedre etnológie a muzeológie FiF UK.

Nový termín prezentácie: 21. 5. o 19.00 h v kníhkupectve Artforum na Kozej ulici v Bratislave.

Vladimír Benko, Anna Butašová, Zuzana Puchovská: Webové korpusy Aranea: Učebnica pre učiteľov cudzích jazykov, prekladateľov, tlmočníkov, filológov a študentov filologických odborov.

Učebnica objasňuje pojem korpusová lingvistika a predmet jej skúmania. Teoreticky aj prakticky uvádza základy práce s webovými korpusmi Aranea. Čitateľ má možnosť sledovať krok po kroku prácu s korpusom v oblasti lexikológie, morfológie a v oblasti právneho prekladu. Praktické úlohy s korpusom Aranea sú realizované primárne na francúzskych korpusoch Araneum Francogallicum, no práca s jazykovými javmi vo francúzštine slúži ako podnet pri využívaní korpusov aj pre iné cudzie jazyky. Cieľom publikácie je tiež ukázať, že jazykové korpusy Aranea majú reálne využitie v praxi, pri výučbe cudzích jazykov, a to napríklad pri koncipovaní didaktických situácií či pri tvorbe cvičení alebo ako ilustračný materiál pri výklade niektorého jazykového javu.

Spoluautorka Dr. Zuzana Puchovská pôsobí na Katedre romanistiky FiF UK.
Publikácia dostupná elektronicky

Oľga Orgoňová, Alena Bohunická, Barbora Krajč Zamišková, Zdenka Pašuthová: Slovník divadelných profesionalizmov

Autorky – špecialistky z oblasti jazykovedy a divadelnej vedy – pripravili na vydanie pozoruhodný slovník profesionalizmov používaných v divadelnej praxi. Ide o vôbec prvý slovenský slovník profesionalizmov, čiže „odborných výrazov z každodennej ústnej reči pracovníkov príslušnej profesie“. Je určený všetkým, ktorí sa zaujímajú o divadelné „zákulisie“ a rôznorodé procesy a profesie, ktoré sa v ňom uplatňujú. Slovník je aj o dianí na javisku a do určitej miery umožňuje čitateľovi aj nahliadnuť do divadelnej teórie, pokiaľ ide o pomenovanie rôznych druhov hier, druhov javísk, rekvizít, bábok, typológie hereckých odborov a pod.

Dve z autoriek, prof. Oľga Orgoňová a doc. Alena Bohunická, pôsobia na Katedre slovenského jazyka FiF UK.

Martin Homza, Nora Malinovská: Haličsko-volynská kronika

Haličsko-volynská kronika, nazývaná aj Kronika Romanovičovcov, je jedným z najdôležitejších pamätníkov stredovekej ruskej historiografie. Obsahuje unikátne informácie, ktoré sa nedotýkajú iba Haličsko-volynskej Rusi v 13. storočí, ale aj väzieb s okolitými krajinami vrátane Uhorska. Podáva dôležité informácie o Bratislave, Spiši, Zvolene, o rytieroch, ktorí pochádzali z území dnešného Slovenska. Preklad kroniky v slovenskom jazyku je obohatený o rozsiahly poznámkový aparát doplňujúci a objasňujúci historické reálie.

Prof. Martin Homza pôsobí na Katedre slovenských dejín FiF UK.


Dve publikácie členov Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK sa zaoberajú témami aktuálnymi v každej dobe – hodnotou poznania a výchovou.

Martin Nuhlíček: Problém hodnoty poznania

Kniha sa zaoberá aktuálnym filozofickým problémom – problémom hodnoty poznania. Obhajuje klasický názor, že poznanie je hodnotné, ale zároveň poukazuje na to, že rozličné pokusy o systematické vysvetlenie hodnoty poznania sú problematické. Napokon prezentuje netradičnú perspektívu, podľa ktorej si poznanie v rôznych situáciách ceníme na základe rôznorodých zdrojov, čo zrejme lepšie zodpovedá jej skutočnému chápaniu.

Zuzana Zelinová: Paideia v sokratovskej filozofii

Publikácia sa venuje jednému z významov slova paideia: výcvik, učenie sa, vzdelanie, kultúra. Zameriava sa na objasnenie antického typu výchovy v sokratovskej tradícii myslenia. Vychádza z tradičného delenia na starú a novú výchovu. Stará výchova sa spája najmä s autoritami typu Homér, Hésiodos, zatiaľ čo nová výchova sa kryje s obdobím sofistického osvietenstva a činnosťou Sokrata.