Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Správna agenda

Registratúrne stredisko (archív) FiF UK

Registratúrne stredisko poskytuje služby fyzickým a právnickým osobám na základe písomnej žiadosti odoslanej poštou na adresu:

Filozofická fakulta UK
Registratúrne stredisko
Gondova ul. 2
814 99 Bratislava

Registratúrne stredisko vydáva pre absolventov a bývalých študentov FiF UK:

  • potvrdenia doby štúdia,
  • výpisy študijných výsledkov,
  • výpisy zo študijného plánu,
  • odpisy vysvedčení o štátnej záverečnej skúške,
  • odpisy vysvedčení o pedagogickej spôsobilosti.

Predlohy žiadostí sú na webovej stránke FiF UK v časti Tlačivá.

Potvrdenia, výpisy alebo kópie vysvedčení do roku 1954 poskytuje Archív UK.

Poplatky za poskytnuté služby upravuje Vnútorný predpis UK č. 25/2014 Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v Bratislave v akademickom roku 2015/2016. Táto smernica nadobudla platnosť 18. decembra 2014 a účinnosť 1. septembra 2015.

 

Prevzatie dokladov o absolvovaní vysokoškolského štúdia (diplom, dodatok k diplomu) vybavuje Archív UK, na stránke ktorého sú zverejnené aj podrobnejšie informácie.