Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Poskytovanie služieb registratúrneho strediska

Registratúrne stredisko FiF UK môžu využívať zamestnanci fakúlt UK, rektorátu UK a ďalších súčasti UK pri plnení svojich pracovných úloh. Registratúra sa využíva nazeraním, vypožičiavaním, ako aj vydávaním odpisov (kópií) a výpisov zo spisov.

Registratúrne stredisko FiF UK je otvorené v úradných hodinách. V tomto čase je možné ho navštíviť po predchádzajúcom telefonickom alebo emailovom dohovore.

Nazeranie do dokumentov uložených v registratúrnom stredisku FiF UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 1/2006, z ktorého vyplýva:

Využívanie registratúry sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Registratúru možno využívať len za podmienok vylučujúcich poškodenie, zničenie alebo stratu registratúrneho záznamu alebo spisu.

 

Nazeranie do spisov

Do spisov fakulty uložených v registratúrnom stredisku:

1) môžu nazerať v rozsahu potrebnom na plnenie svojich pracovných povinností v prítomnosti správcu registratúry:

a) zamestnanci pracoviska môžu nazerať do spisov svojho pracoviska bez osobitného povolenia,

b) zamestnanci pracoviska môžu nazerať do spisov iného pracoviska so súhlasom vedúceho príslušného pracoviska,

c) zamestnanci fakúlt UK, rektorátu UK a ďalších súčasti UK so súhlasom tajomníka fakulty.

2) umožní fakulta nazrieť v prítomnosti správcu registratúry na základe písomného poverenia právnickým osobám, ktoré to potrebujú v súvislosti s plnením svojich úloh.

3) môže fakulta povoliť nazrieť v prítomnosti správcu registratúry na základe písomnej žiadosti aj iným osobám, ak sa ich týkajú a pokiaľ preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky, ako aj v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.