Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Číslo účtu FiF UK

Poplatok za vystavenie potvrdenia, výpisu alebo odpisu môže žiadateľ uhradiť prostredníctvom internetbankingu, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet Filozofickej fakulty UK v Bratislave:

    číslo účtu: 7000083100

    kód banky: 8180

    variabilný symbol: 600   

    účel platby: meno a priezvisko - doklad o štúdiu

 

V prípade bankových prevodov zo zahraničia treba uviesť nasledovné údaje:

a) možnosť cez SEPA:

    číslo účtu vo formáte IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100,

    swiftová adresa banky: SPSRSKBAXXX

    adresa banky príjemcu:

    ŠTÁTNA POKLADNICA

    Radlinského 32

    810 05 Bratislava

    Slovakia

    variabilný symbol: 400

    účel platby: meno a priezvisko - doklad o štúdiu

 

b) možnosť cez SWIFT:

    číslo účtu vo formáte IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100

    swiftová adresa banky: SUBASKBXXXX

    banka príjemcu/sprostredkujúca banka:

    Všeobecná úverová banka

    Mlynské Nivy 1

    829 90 Bratislava

    Slovakia

    názov príjemcu:

    Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

    Gondova 2

    P. O. BOX 32

    814 99 Bratislava 1

    Slovakia

    variabilný symbol: 400

    účel platby: meno a priezvisko - doklad o štúdiu