Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Registratúrne stredisko

Registratúrne stredisko FiF UK poskytuje v zmysle vnútorného predpisu UK č. 2/2006 nasledovné služby:

  • na základe písomnej žiadosti vydávanie potvrdení o dobe štúdia, výpisov zo študijných plánov, výpisov študijných výsledkov a odpisov vysvedčení o štátnej skúške pre absolventov FiF UK ako aj pre poslucháčov, ktorí neabsolvovali celé štúdium na FiF UK,
  • možnosť nahliadnuť do spisov fakulty zamestnancom fakulty i zamestnancom UK pri plnení ich pracovných úloh,
  • možnosť bádania verejnosti v dokumentoch fakulty v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.