VÝZVA NA POSTDOKTORANDSKÉ POBYTY

Rektor UK vyhlásil výzvu na predkladanie návrhov na ročné postdoktorandské pobyty v trvaní od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 s možnosťou predĺženia o ďalší akademický rok.

Filozofická fakulta UK privíta záujem postdoktorandov/-iek z odborov sociálnych a humanitných vied, ktorí/-é ukončili štúdium 3. stupňa na inej vysokej škole, v zahraničí alebo na Slovensku. Hlásiť sa môžu uchádzači/-ky, ktorí/-é obhájili svoju dizertačnú prácu pred max. 3 rokmi a ktorých vek nepresahuje 35 rokov.

Výskumné zameranie uchádzačov/-iek má korešpondovať s niektorým z vedeckých projektov aktuálne riešených na FiF UK (informácie o nich možno nájsť na stránke projektového centra a na stránkach katedier). Predpokladom úspechu vo výberovom konaní sú tiež doterajšie výsledky, vedecký potenciál a motivácia uchádzača/-ky.

Záujemcovia/-kyne môžu kontaktovať vedúceho/-u konkrétnej katedry, resp. prodekana FiF UK doc. Vladimíra Zvaru (vladimir.zvarauniba.sk), a to najneskôr do 30. 4. 2021. Rozhodnutia o pridelení postdoktorandských miest možno očakávať do konca júna.

Viac informácií na webe Univerzity Komenského

 

Call for Applications:  
Postdoctoral Research in Social Sciences & Humanities

The Faculty of Arts at Comenius University in Bratislava invites applications for one-year postdoc positions (1 October 2021 – 30 September 2022) possibly renewable for an additional year.
 
The individual postdoc research program should be linked to one of the research projects currently conducted at the faculty (to be found here and on individual departments’ websites).
 
The candidates should be younger than 35 and should have gained a PhD less than 3 years ago in a field relevant to the project. They should provide evidence of potential for research and publication at a high level, and a strong desire to advance their research record in pursuit of a career in academia.  
 
Interested researchers are encouraged to contact the Head of the respective Department, or Dr. Vladimír Zvara, Vice Dean for Research and Postgraduate Studies (vladimir.zvarauniba.sk) till 30 April, 2021. Postdoctoral positions within Comenius University are assigned on a competitive basis. Applicants will be notified by the end of June.