Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PRÍRODNÉ A PRIRODZENÉ VO FILOZOFII, ETIKE A VEDÁCH

Racionálne zdôvodnenie morálnych noriem, ktorými sa riadi spoločnosť i jednotlivci, je jedna z tém, ktorú riešia naši filozofi.

Naturalizmus hľadá prirodzené vysvetlenie všetkých javov. Inšpiruje sa prírodnými vedami, ktorých postupy chápe ako „kráľovskú cestu“ k poznaniu faktov, čím sa zabezpečuje pokrok v poznaní. Môže však slúžiť ako univerzálny spôsob vysvetľovania nielen prírodných, ale aj spoločenských javov a morálnych noriem? Je možné redukovať na biologicko-fyzikálne procesy aj mentálny svet človeka – stavy myslenia, cítenia, poznania, celý jeho vnútorný svet? Filozofi z Katedry filozofie a dejín filozofie hľadajú odpovede aj na tieto otázky v rámci projektu Naturalizmus ako univerzálny filozofický program. „Jedným z našich cieľov je, aby sme sa lepšie pripravili na dialóg s prírodnými vedami, hľadali prieniky, v čom sa filozofia môže, ba priam musí inšpirovať prírodnými vedami, a naopak, v čom môže podnetná pre prírodné vedy,“ objasňuje vedúci projektu prof. Michal Chabada. Môže to byť jedna z ciest, ako obhájiť zmysel samotnej filozofie a humanitných vied a reagovať tak na pochybnosti o jej zmysluplnosti, ktoré  v súčasnosti neraz zaznievajú.

Ďalšou témou, ktorej sa projekt venuje, je oblasť etiky a morálnych noriem. Niektorí riešitelia skúmajú, do akej miery možno prostredníctvom naturalistického prístupu previesť etické kategórie ako správny/nesprávny, dobrý/zlý na také prirodzené kategórie, ako príjemný/nepríjemný, užitočný/ neužitočný. Druhá skupina riešiteľov upozorňuje, že oblasť etiky je svojbytná a autonómna, morálne normy sú ľudské konštrukty, ktoré fungujú ako nástroje umožňujúce fungovať v spoločnosti a navzájom spolupracovať. „Našou úlohou je preskúmať presvedčivosť oboch prístupov, v čom sú ich silné a slabé stránky. V oblasti etiky chceme prehĺbiť argumenty, prečo našim bežným každodenným morálnym hodnotovým presvedčeniam veríme. Mnohé máme prevzaté z výchovy, z náboženstva a automaticky sa nimi riadime. Je potrebné lepšie pochopiť a racionálne zdôvodniť, prečo ako jednotlivci či ako spoločnosť trváme na istých hodnotových postojoch, v čom sú udržateľné a treba ich podporiť, alebo sú slabé a môžeme ich opustiť,“ uzatvára prof. Michal Chabada.

Jedným z výsledkov projektu je aj kniha doc. Ivana Buraja Od prirodzenosti k politike a od politiky k prirodzenosti. Zaoberá sa otázkou, aké je miesto a úloha prirodzenosti a biologického života v spoločnosti, zvlášť v oblasti politiky. Dotýka sa aj témy slobody a bezpečnosti, ktorá je vysoko aktuálna zvlášť dnes v spojitosti s pandémiou koronavírusu a jej dôsledkami.

Ďalšie výstupy projektu

Konferencia „Naturalistický obraz sveta: výzvy a hranice“

V polčase riešenia projektu sa v dňoch 2. – 3. septembra 2021 na pôde Filozofickej fakulty UK konala medzinárodná vedecká konferencia, na ktorej riešitelia a pozvaní zahraniční hostia predostreli komplexný a kritický pohľad na východiská a ciele naturalizmu.

Viac o konferencii