ŠTYRI PROJEKTY Z FIF UK BUDÚ FINANCOVANÉ Z APVV

Výskumné projekty z oblasti knihovedy, jazykovedy, histórie a filozofie uspeli v hodnotení Agentúry na podporu výskumu a vývoja a získali finančnú podporu. V ďalších šiestich úspešných projektoch budú odborníci a odborníčky z našej fakulty participovať ako spoluriešitelia.

Projekty našich pedagógov a pedagogičiek, ktoré sa uchádzali o financovanie Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, budú riešené v období od júla 2023 do júna 2027.

Šľachtické knižnice 18. a 19. storočia na západnom a strednom Slovensku

Zodpovedná riešiteľka: doc. Lucia Lichnerová z Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK.

Projekt si kladie za cieľ ucelené spracovanie šľachtických knižníc na Slovensku z 18. a 19. storočia, ktoré doposiaľ neboli objavené alebo preskúmané. Zameriava sa na obdobie, do ktorého spadá aj významná etapa slovenských dejín – slovenské národné obrodenie a na geografickú oblasť doteraz nepokrytú systematickým výskumom.

Inkluzívna štylistika

Zodpovedný riešiteľ: prof. Juraj Dolník z Katedry slovenského jazyka a teórie komunikácie FiF UK

Výskum má viesť k vypracovaniu teórie inkluzívnej štylistiky a k možným aplikáciám tejto teórie vo formálnej aj neformálnej edukačnej praxi. Chce priniesť vysvetlenie významu interakčnej štylistiky pre komunikačné kultivovanie spoločnosti, zameranej na sociálnu inklúziu.

Dejiny umenia v Slovenskom štáte a v nacistickej Európe. Inštitúcie a recepcia medzi centrom a perifériou

Zodpovedný riešiteľ: dr. Miloslav Szabó z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK

Projekt je zameraný na dejiny umenia v období Slovenského štátu v kontexte kultúrnej politiky nacistického Nemecka. Inšpiruje sa najnovším výskumom inštitucionalizovania európskej kultúrnej politiky pod nadvládou nacistického Nemecka a bude skúmať kultúrne interakcie medzi nacistickým Nemeckom a jeho „vzorovým“ slovenským satelitom, resp. nemeckou menšinou na Slovensku.

Naturalizmus a konštruktivizmus ako konkurenčné alebo komplementárne programy

Zodpovedný riešiteľ: prof. Michal Chabada z Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK

Naturalizmus a konštruktivizmus tvoria v súčasnej filozofii najdiskutovanejšie myšlienkové prúdy. Projekt má ambíciu reagovať na viaceré závažné dôsledky, ktoré prináša naturalistický a konštruktivistický prístup vo filozofii, skúmať možnosti a limity naturalizmu a konštruktivizmu ako metafilozofických programov aj ich možnú kompatibilitu.

 

Okrem projektov, ktorých hlavní riešitelia sú z FiF UK, aj ďalší naši odborníci a odborníčky participujú ako spoluriešitelia v projektoch iných inštitúcií podporených APVV.

  • doc. Tatiana Bužeková z katedry etnológie v projekte Sociologického ústavu SAV: Reprodukcie náboženských a svetonázorových štruktúr na Slovensku. Stopäťdesiat rokov zmien,
  • doc. Daniel Klimovský z katedry politológie v projekte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: Uplatnenie behaviorálnej ekonómie v mapovaní preferencií v oblastiach bývania, zamestnania a dopravnej mobility,
  • doc. Daniela Čechová z katedry psychológie v projekte Lekárskej fakulty UK: Analýza psychoneuroimunologických parametrov zdravia vo vybraných skupinách slovenskej populáci,
  • doc. Roman Džambazovič z katedry sociológie v projekte Sociologického ústavu SAV: Nacionalizmus, populizmus a sociálne siete v komparatívnej perspektíve,
  • doc. Frederik Federmayer z katedry archívnictva a muzeológie v projekte Centre vied o umení SAV: Na hrade a v podhradí,
  • Mgr. Katarína Bohová z katedry všeobecných dejín v projekte Jazykovedného ústavu JÚĽŠ SAV: Jazykovokomunikačné aspekty dezinformácií.