NA FAKULTE VZNIKOL PRIESTOR PRE INOVATÍVNU VÝUČBU

Moderný vzdelávací priestor, ktorý podporuje tímovosť a napomáha zvyšovaniu kvality i atraktivity učiteľských odborov, vznikol na Katedre pedagogiky a andragogiky FiF UK.

Nové učebne aj s oddychovou časťou na 2. poschodí v budove fakulty na Gondovej boli slávnostne otvorené a dané do užívania 23. júna 2023. Umožnia prezentovať spôsoby, ako v školách efektívne a interaktívne používať digitálne technológie a cez priestorové usporiadanie nábytku podporovať priamu interakciu medzi skupinami študujúcich.

Pripraviť architektonický návrh a premeniť ho na skutočnosť sa podarilo od decembra 2022 do júna 2023. Po vykonaní stavebných úprav a zakúpení flexibilného nábytku prišla na rad realizácia hybridného technického riešenia. Výsledkom je súbor nových učební pre moderné vzdelávanie:

  • hybridná učebňa G209 s unikátnym systémom riadenia a ovládania digitálnych technológií na prenos videokonferencií a vzdelávacích kurzov cez MS Teams,
  • výskumná učebňa G208 s pozorovateľným oknom pre budúcich učiteľov na mikrovyučovacie a výskumné aktivity,
  • mobilná notebooková učebňa, ktorá umožňuje výučbu s podporou e-learningových nástrojov a pohyblivý presun medzi učebňami,
  • oddychová časť s kuchynkou na chodbe 2. poschodia (pred učebňami G204 – 209).

Vynovený priestor vznikol z potreby rozvoja doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ), ktoré slúži pre osoby, ktoré aktuálne študujú alebo už ukončili vysokoškolské štúdium v neučiteľskom odbore, a chcú získať pedagogickú spôsobilosť pre vyučovanie daného odboru na základnej alebo strednej škole.  „Frekventantky a frekventanti externej formy DPŠ sa vracajú na fakultu s odstupom času a s množstvom profesijných skúseností. Prirodzene očakávajú, že budú študovať v moderných učebniach a získajú nové podnety pre svoju prax. Preto sa neustále snažíme o inovácie tohto štúdia aj cez úpravy učebného prostredia,“ hovorí hlavná riešiteľka projektu zameraného na rozvoj DPŠ a RŠ štúdia UK dr. Darina Dvorská z Katedry pedagogiky a andragogiky FiF UK. Učebne budú k dispozícii aj študentom a študentkám učiteľských odborov denného štúdia, čím chce fakulta prispieť k zvýšeniu atraktivity tohto štúdia a učiteľského povolania vôbec.

Modernizácia priestorov bola financovaná z Rozvojového projektu MŠVVaŠ SR: 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK, ktorý si ako jednu z úloh stanovil zlepšenie priestorového a materiálno-technického zabezpečenia štúdia. Podobné učebne boli z projektu zriadené zároveň aj na Katedre didaktiky prírodovedných predmetov, psychológie a pedagogiky Prírodovedeckej fakulty UK.

Slávnostné otvorenie učební
Hybridná učebňa G209
Výskumná učebňa G208
Oddychová časť s kuchynkou


Foto: Stanislav Griguš