Jedinečný pohľad na marxizmus v historiografii

Publikácia, na ktorej sa ako zostavovateľ a autor podieľal docent Dušan Zupka z Katedry všeobecných dejín FiF UK, je jedinečným počinom. Ide o prvý pokus preskúmať marxistické postoje v historiografii a archeológii v strednej a východnej Európe s dôrazom na koexistenciu marxistických a iných metodológií v období od 50. do 70. rokov 20. storočia v lokálnych historiografiách. Prístup publikácie Marxism and Medieval Studies: Marxist Historiography in East Central Europe (Marxizmus a medievistika: Marxistická historiografia v stredovýchodnej Európe) spočíva v rozlišovaní medzi pseudomarxizmom ako ideologickým nástrojom a marxizmom v podobe historického materializmu ako spôsobom interpretácie stredovekého sveta.

Zmeny politickej situácie po skončení druhej svetovej vojny výrazne zasiahli aj do osudov a foriem historiografie strednej a východnej Európy. Nástup nových politických síl, ktoré sa razantne chopili moci, mal zásadný vplyv na novú podobu dobovej historiografie. V počiatočnom období sa za hlavný a prakticky jediný možný interpretačný prístup považoval historický materializmus, vychádzajúci z názorov Karla Marxa, Friedricha Engelsa, V. I. Lenina a J. V. Stalina.

Cieľom knihy nie je komplexná analýza vzťahu medzi marxizmom a medievistikou vo východnej a strednej Európe. Tá by si vyžadovala dostupnosť analytických a parciálnych štúdií, na základe ktorých by bolo možné skúmať historiografiu ako celok. V období marxistických dejín však v stredovýchodnej Európe nevznikli spoločné projekty a bádatelia a bádateľky sa  na medzinárodných pracovných stretnutiach a konferenciách stretli len ojedinele. Vedecká migrácia a akademický prenos myšlienok tak bol výrazne oklieštený. Výnimkou boli len sovietski mentori aktívni aj v oblasti historiografie, ktorí sa snažili poľskej, českej, slovenskej, maďarskej a rumunskej vedeckej komunite vnútiť poznatky sovietskych dejín.

Na vzniku publikácie sa autorsky podieľalo osemnásť historičiek a historikov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Rumunska a USA. Docent Dušan Zupka sa ujal editorskej pozície a –  spoločne s dvoma ďalšími editormi Martinom Nodlom z Prahy a Piotrom Węcowskim z Varšavy – napísal úvodnú a záverečnú kapitolu.

Parametre publikácie

Martin Nodl, Piotr Węcowski and Dušan Zupka (eds.). Marxism and Medieval Studies: Marxist Historiography in East Central Europe
Vydavateľstvo Brill: Leiden and Boston, 2024.

Rozsah 407 strán

isbn 978-90-04-68918-3 (hardback)
isbn 978-90-04-68919-0 (e-book)
DOI 10.1163/9789004689190

Ukážka z publikácie