Kontakty pre médiá

Spracúvate tému do médií a potrebujete vyjadrenie odborníka alebo odborníčky z našej fakulty? Obráťte sa na nás a my Vám sprostredkujeme kontakt na tú správnu osobu.

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD., prodekan pre prijímacie konanie a vzťahy s verejnosťou

Mgr. Ema Tamaškovičová, referentka Referátu pre vzťahy s verejnosťou a propagáciu (RVVP)

Politika, politické dianie, voľby

doc. Matúš Mišík, PhD. (Katedra politológie), matus.misikuniba.sk

európska integrácia, energetická politika, energetická bezpečnosť (Slovensko, región V4, vzťahy s Ruskom, dodávky plynu do Európy, diverzifikácia, Severný prúd, Južný/Turecký prúd, Eastring a ďalšie), rozhodovací mechanizmus Európskej únie, predsedníctvo Slovenska v EÚ, Islandská politika, vzťah Islandu k Európskej únii

Max Steuer, M.A. (Katedra politológie), max.steueruniba.sk

ústavné súdy v štátoch Vyšehradskej štvorky (proces výberu sudkýň a sudcov, politické vplyvy na rozhodovaciu činnosť); politické práva (osobitne sloboda prejavu – politiky Rady Európy vo vzťahu k slobode prejavu, rozhodovanie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípadoch súvisiacich so slobodou prejavu, problematika tzv. „nenávistných prejavov“, militantná demokracia a sloboda prejavu);  konštitucionalizmus a právny štát v kontexte Európskej únie (vzťah medzi Súdnym dvorom EÚ a ústavnými súdmi členských štátov a medzinárodnými súdnymi orgánmi); mediálne zobrazovanie EÚ v kontexte kríz

Mgr. Zsolt Gál, PhD. (Katedra politológie), zsolt.galuniba.sk

ekonomické politiky EÚ, fiškálna politika/verejné financie, finančné krízy, hospodárska politika a refromy (najmä na Slovensku), medzinárodná migrácia, politika v Maďarsku

Mgr. Veronika Oravcová (Katedra politológie), veronika.oravcovauniba.sk 

vnútroexekutívne vzťahy a postavenie prezidenta v krajinách strednej a východnej Európy (krajiny, ktoré sú súčasťou EÚ), politika v Taliansku, politická komunikácia

Branislav Dolný, PhD. (Katedra politológie), branislav.dolnyuniba.sk

demokracia a hodnotenie jej kvality, politická reprezentácia, politická participácia a priama demokracia, politické ideológie

prof. Darina Malová, CSc. (Katedra politológie), darina.malovauniba.sk

politické strany, záujmové skupiny, občianska spoločnosť. Ženy v politike. Demokracia na Slovensku a vo V4

doc. Erik Láštic, PhD. (Katedra politológie), erik.lasticuniba.sk

USA (vnútorná politika); priama demokracia (referendá, iniciatívy); surveillance ( osobné údaje, právo na súkromie, internet)

Sociológia, sociálna psychológia, spoločenské javy

PhDr. Eva Laiferová, CSc. (Katedra sociológie), eva.laiferovauniba.sk

dejiny svetovej sociológie, história a osobnosti sociológie na Slovensku, sociológia tretieho (mimovládneho) sektora, sociológia športu

prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. (Katedra sociológie), gabriela.lubelcovauniba.sk

sociálna politika, manažment sociálnych služieb, sociálna ekonomika a sociálne podnikanie, sociálne inovácie, kriminológia (spoločenská podmienenosť kriminality, trestanie a alternatívne tresty, prevencia kriminality)

Kultúrna a sociálna antropológia, etnológia a ľudová kultúra

prof. PhDr. Marta Botíková, CSc. (Katedra etnológie a muzeológie), marta.botikovauniba.sk

etnologický pohľad na problematiku rodinného života v každodenných aj sviatočných súvislostiach, etnických vzťahov, etnických menšín a migrácií

doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD. (Katedra etnológie a muzeológie), tatiana.buzekovauniba.sk

antropológia náboženstva, medicínska antropológia, antropológia rodu, kolektívna pamäť

doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD. (Katedra etnológie a muzeológie), helena.tuzinskauniba.sk

antropológia migrácie, medzikultúrna komunikácia, antropológia vzdelávania

Kultúra, kultúrne dedičstvo

doc. PhDr. Jan Dolák, PhD. (Katedra etnológie a muzeológie), jan.dolakuniba.sk

múzeá a múzejníctvo, muzeológia, problematika identifikácie, ochrany a prezentácie dedičstva, manažment a marketing v kultúre

Mgr. Petra Chovancová, PhD. (Katedra sociológie), petra.chovancovauniba.sk

dejiny národnej kultúry, kultúrny zemepis, kultúrna a sociálna antropológia, orálna história, výskum kultúrnych domov

Informačná veda, informačné zdroje, informačné správanie, sociálne siete

prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. (Katedra knižničnej a informačnej vedy), jela.steinerovauniba.sk

informačné správanie, vyhľadávanie informácií, informačná ekológia

Hudba, hudobné umenie, opera

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD. (Katedra muzikológie), vladimir.zvarauniba.sk

dejiny hudby, dejiny hudobného divadla, koncertná a operná dramaturgia

História

prof. Juraj Šedivý, MAS, PhD. (Katedra archívnictva a pomocných vied historických), juraj.sedivyuniba.sk

dejiny Bratislavy, dejiny latinského písma a spísomňovania (predovšetkým v stredoveku), digitalizácia historického kultúrneho dedičstva (pamäťový portál www.PamMap.sk). 

prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. (Katedra archívnictva a pomocných vied historických), leon.sokolovskyuniba.sk

dejiny a terminológia verejnej správy, heraldika - mestské, obecné, stoličné, rodové a iné erby, dejiny Gemera a Malohontu

Mgr. Eva Škorvanková, PhD. (Katedra všeobecných dejín), eva.skorvankovauniba.sk

dejiny Balkánu v 19. a 20. storočí, medzinárodné vzťahy v poslednej tretine 19. storočia a v prvej polovici 20.storočia, slovenská menšina v dnešnom Srbsku, dejiny žien

doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD. (Katedra všeobecných dejín), viliam.kratochviluniba.sk

problematika školského systému, vzdelávania, výučby dejepisu, tvorba učebníc dejepisu

doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD. (Katedra všeobecných dejín), martin.hurbanicuniba.sk

dejiny a kultúra Byzantskej ríše, náboženské a kultúrne vzťahy medzi latinským Západom a pravoslávnym Východom v stredoveku, križiacke výpravy, dejiny stredovekého Balkánu a počiatky Osmanskej ríše

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. (Katedra všeobecných dejín), vincent.mucskauniba.sk

dejiny strednej a západnej Európy v stredoveku, stredoveké cirkevné dejiny a dejiny pápežstva; recepcia stredoveku a jeho kultúry v moderných dejinách

prof. Martin Homza, Dr. (Katedra slovenských dejín), martin.homzauniba.sk

staršie slovenské a stredoeurópske dejiny, veľkomoravská tematika, etnogenéza Slovákov, prvé storočia Uhorského kráľovstva, tematika zahraničnej politiky Arpádovcov (najmä vzhľadom na Poľsko a Kyjevskú Rus), prví stredoeurópski svätci (svätí Konštantín-Cyril, Metod, Ľudmila, Václav, Štefan, Stanislav, Oľga, Vladimír a iní), problematika ženskej panovníckej hagiografie

Filozofia, etika, morálka, demokracia

doc. Erika Lalíková, PhD. (Katedra filozofie a dejín filozofie), erika.lalikovauniba.sk

dejiny slovenskej a českej filozofie; osvietenstvo; T. G. Masaryk; komparácie filozofických a literárnych aktivít slovenských, českých a balkánskych autorov a autoriek 20. a 21. storočia

doc. PhDr. Ivan Buraj, CSc. (Katedra filozofie a dejín filozofie), ivan.burajuniba.sk

filozofické otázky demokracie, slobody, moci,  pravdy, totalitarizmu

doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. (Katedra filozofie a dejín filozofie), mariana.szapuovauniba.sk

problematika rodovej rovnosti, ženy vo  vede, vzťah vedy a spoločnosti, etika vedy

prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc. (Katedra filozofie a dejín filozofie), emil.visnovskyuniba.sk 

spoločenský poriadok, akademická kultúra, filozofický problém človeka a spôsobu života

prof. PhDr. František Gahér, CSc. (Katedra logiky a metodológie vied), frantisek.gaheruniba.sk

logika, sémantika, metodológia vied, aplikácia logiky v práve

Mgr. Juraj Halas, PhD. (Katedra logiky a metodológie vied), juraj.halasuniba.sk

Metodológia a filozofia spoločenských vied, kritická teória, Karl Marx, dejiny marxizmu

Umenie, dejiny umenia, architektúra

doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc. (Katedra dejín výtvarného umenia), dana.borutovauniba.sk

dejiny umenia a architektúry obdobia antiky, baroka a 19. a 20. storočia, teória výtvarného umenia a architektúry

doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD. (Katedra dejín výtvarného umenia), katarina.kolbiarz.chmelinovauniba.sk

dejiny umenia obdobia antiky, baroka; muzeálna a reštaurátorská prax v kontexte výtvarného umenia; výtvarného umenia; znalectvo; starostlivosť o pamiatky a umelecké dedičstvo

doc. Katarína Beňová, PhD. (Katedra dejín výtvarného umenia), katarina.benovauniba.sk

dejiny umenia obdobia 19. a 20. storočia; výtvarné techniky; teória výtvarného umenia; znalectvo

Mgr. Peter Buday, PhD. (Katedra dejín výtvarného umenia), peter.budayuniba.sk

dejiny umenia obdobia renesancie, 19. a 20. storočia; dejiny a prax pamiatkovej ochrany; starostlivosť o pamiatky a umelecké dedičstvo.

Psychológia

doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. (Katedra psychológie), milica.schraggeovauniba.sk

psychológia osobnosti, psychologické aspekty nezamestnanosti, otázky potrieb študentov so špecifickým potrebami na FiF UK (t.j. študenti s rôznym zdravotným postihnutím)

doc. PhDr. Barbora Mesárošová, CSc. (Katedra psychológie), barbora.mesarosovauniba.sk

oblasť psychológie médií (najmä z vývinového hľadiska), oblasť environmentálnej psychológie, oblasť psychológie zdravia

PhDr. Róbert Máthé, PhD. (Katedra psychológie), robert.matheuniba.sk

sexualita, sexuálna delikvencia, sexuálne deviácie, kriminalita

Pedagogika, výchova, vzdelávanie, rodičovstvo

PhDr. Gabriela Herényiová, CSc. (Katedra psychológie), gabriela.herenyiovauniba.sk

problémy školy – žiakov, učiteľov, školských psychológov, prípravy školských psychológov tak pregraduálnej, ako i postgraduálnej formy

doc. Daniela Čechová, CSc. (Katedra psychológie), daniela.cechovauniba.sk

otázky rodičovstva a výchovy (čo robiť s deťmi, keď neposlúchajú), intervencie pri problémoch v školskom prostredí, párové spolužitie, riešenie partnerských problémov, poradenstvo a psychoterapia u jednotlivcov: deti, adolescenti a dospelí, problémy duševného zdravia, etické otázky v psychológii, individuálna psychológia A. Adlera

prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD. (katedra pedagogiky a andragogiky) adriana.wiegerovauniba.sk

PhDr. Silvia Dončevová, PhD. (katedra pedagogiky a andragogiky), doncevova1uniba.sk

teória a prax výchovy a vzdelávania, aktuálne problémy školstva, partnerstvo a rodičovstvo, výchovné prostredie a prevencia sociálnopatologických javov, voľnočasové aktivity a dobrovoľníctvo, emočná a rodovo citlivá výchova, supervízia v pomáhajúcich profesiách, medziľudské vzťahy a alternatívne riešenie konfliktov - mediácia v rodine, škole a na pracovisku.

Kultúra, náboženstvo, história, jazyk a politika cudzích krajín

Južná Ázia (hinduizmus, islám)

doc. Dušan Deák, PhD. (Katedra porovnávacej religionistiky), dusan.deakuniba.sk

dejiny a kultúra Južnej Ázie, Indie (so špecializáciou na dejiny stredovekých náboženských komunít Indie); juhoázijské náboženstvá: hinduizmus, islám; Indiou inšpirované nové náboženské smery a praktiky

Čína, Tibet

Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD. (Katedra východoázijských štúdií), lubos.gajdosuniba.sk
moderný čínsky jazyk, čínske znakové písmo, čínska korpusová lingvistika

Kórea

Mgr. Miloš Procházka, PhD. (Katedra východoázijských štúdií), prochazka26uniba.sk

dejiny a kultúra Kórey, aktuálny politický a spoločenský vývoj v Kórei, vzťahy Severnej a Južnej Kórey

Japonsko

Mgr. František Paulovič, PhD. (Katedra východoázijských štúdií), frantisek.paulovicuniba.sk
moderná japonská literatúra, surrealizmus v Japonsku; dejiny a spoločnosť moderného Japonska

Arabské krajiny, islám

Mgr. Zuzana Gažáková, PhD. (Katedra klasickej a semitskej filológie), zuzana.gazakovauniba.sk

arabský jazyk a kultúra, arabská literatúra, reálie arabských krajín.

Mgr. Jaroslav Drobný, PhD. (Katedra klasickej a semitskej filológie), jaroslav.drobny@uniba.sk

arabská história a kultúra, islam, blízkovýchodná politika

Nemecko, Rakúsko

doc. Jozef Tancer, PhD. (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky), jozef.tanceruniba.sk

dejiny, kultúra a literatúra Rakúska a Nemecka, dejiny tlače, problematika viacjazyčnosti

Holandsko, Belgicko

Drs. Benjamin Bossaert (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky), benjamin.bossaertuniba.sk

dejiny a kultúra Holandska, Belgicka (Flámskeho spoločenstva) vrátane bývalých kolónií, aktuálny politický a spoločenský vývoj v holandsky hovoriacich krajinách; holandská a flámska literatúra v preklade, slavistika v Belgicku, belgický a holandský politický systém (aj kráľovská rodina)

doc. Marketa Štefková, PhD. (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky), marketa.stefkovauniba.sk

Holandsko, holandský jazyk a kultúra, Flámske spoločenstvo a kultúra; úradný/súdny/právny preklad a tlmočenie

Veľká Británia, Kanada

Mgr. Marián Gazdík, PhD. (Katedra anglistiky a amerikanistiky), marian.gazdikuniba.sk

britská a kanadská literatúra 20. a 21. st., preklad z anglosaských literatúr a aj úroveň a hodnotenie prekladovej literatúr

Španielsko, Latinská Amerika

doc. Bohdan Ulašin, PhD. (Katedra romanistiky), bohdan.ulasinuniba.sk

španielsky jazyk a kultúra, reálie, dejiny a súčasná spoločenská a politická situácia v Španielsku a v hispanoamerických krajinách

Irán a zakaukazské krajiny

Mgr. Lukáš Rybár, PhD. (Katedra všeobecných dejín), lukas.rybaruniba.sk

Dejiny a kultúra Iránu a zakaukazských krajín, dejiny islamu

Vyučovanie cudzích jazykov, tlmočenie, preklad

Mgr. Pavol Šveda, PhD. (Katedra anglistiky a amerikanistiky), pavol.svedauniba.sk

tlmočenie a preklad, simultánne a konzekutívne tlmočenie, multilingualizmus v Európskej únii, didaktika prekladu a tlmočenia, dobrovoľníctvo a práca s mládežou, skauting

PhDr. Zuzana Guldanová, PhD. (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky), zuzana.guldanovauniba.sk

súdny/úradný preklad, súdne/úradné tlmočenie

 

Slovenský jazyk, slovenská literatúra a kultúra

prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc. (Katedra slovenského jazyka), juraj.dolnikuniba.sk

všeobecná jazykoveda, súčasnosť i história slovenského jazyka, filozofia jazyka, jazyková politika a jazyková kultúra

prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. (Katedra slovenského jazyka), olga.orgonovauniba.sk

súčasný slovenský jazyk, didaktická aplikácia slovenského jazyka, dynamika jazyka, jazyk a jeho používanie

doc. Dagmar Kročanová, PhD. (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy), dagmar.krocanovauniba.sk

dejiny slovenskej literatúry prvej polovice 20. storočia, dejiny slovenskej drámy a divadla 20. storočia

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy), miloslav.vojtechuniba.sk

dejiny slovenskej literatúry, problematika vyučovania slovenskej literatúry na stredných školách

doc. Mgr. Lucia Lichnerová,  PhD. (Katedra knižničnej a informačnej vedy), lucia.lichnerovauniba.sk

dejiny knižnej kultúry, dejiny kníhtlačiarstva na Slovensku, dejiny vydavateľskej a kníhkupeckej činnosti na Slovensku,  inkunábulistika, dejiny autorského práva, nemecká  kniha a kníhtlač na Slovensku do konca 17. storočia

Mgr. Júlia Vrábľová (Studia Academica Slovaca, Centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk FiF UK), julia.vrablovauniba.sk

štátny jazyk a legislatíva, jazyková politika SR a EÚ,  jazyk, norma a ich úloha v spoločnosti (jazyková ideológia), slovenčina ako cudzí jazyk a jej postavenie v školskom systéme, slovenský jazyk a integrácia

doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. (Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk), jana.pekarovicovauniba.sk

didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka, interkultúrna komunikácia, vyučovanie slovenčiny na lektorátoch slovenského jazyka a kultúry v zahraničí, letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca

Mgr. Michaela Mošaťová, PhD. (Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk), michaela.mosatovauniba.sk

didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka, výučba fonetiky, gramatiky a ortografie slovenského jazyka pre cudzincov, dištančná výučba slovenčiny pre cudzincov, e-learningový kurz e-Slovak

Klasické jazyky (latinčina, gréčtina), antická kultúra

doc. Marcela Andoková, PhD. (Katedra klasickej a semitskej filológie), marcela.andokovauniba.sk

rímska literatúra, stredovek, patristika

doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD. (Katedra klasickej a semitskej filológie), ludmila.buzassyovauniba.sk

latinský jazyk a rímska literatúra, lingvistika klasických jazykov

doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. (Katedra klasickej a semitskej filológie), jana.gruskovauniba.sk

grécky jazyk a literatúra, textová tradícia, grécke rukopisy

Mgr. Barbora Machajdíková, PhD. (Katedra klasickej a semitskej filológie), barbora.machajdikovauniba.sk

grécky jazyk a lingvistika klasických jazykov

Masové médiá, žurnalistika, mediálna politika

doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD. (Katedra žurnalistiky), svetlana.hlavcakovauniba.sk

agentúrna žurnalistika, žurnalistická etika, metodiky žurnalistickej práce, etiketa a protokol

Mgr. Miloš Horváth, PhD. (Katedra slovenského jazyka), milos.horvathuniba.sk

štylistika súčasného slovenského jazyka , rétorika, interpretačná lingvistika, teória eseje, jazyková kultúra masmediálnych komunikátov

doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD. (Katedra žurnalistiky), maria.follrichovauniba.sk

printové novinárske žánre, investigatívna žurnalistika

Mgr. Peter Kubínyi (Katedra žurnalistiky), peter.kubinyiuniba.sk

vzťah teórie a praxe v žurnalistike, hybridizácia žánrov v súčasných printových médiách

doc. Mgr. Ján Hacek, PhD. (Katedra žurnalistiky), jan.hacekuniba.sk

dátová žurnalistika, desktop publishing, mediálna výchova

Estetika

prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc. (Katedra estetiky), oliver.bakosuniba.sk

dejiny estetiky

prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD. (Katedra estetiky), peter.michalovicuniba.sk

estetická teória, estetika umenia, inštitucionálne kontexty umenia

doc. PhDr. Michal Babiak, Mr. (Katedra estetiky), michal.babiakuniba.sk

dejiny literatúry a divadla, estetika literatúry a divadla, dejiny slovenskej estetiky

Mgr. Viera Bartková, PhD. (Katedra estetiky), viera.bartkovauniba.sk

dejiny výtvarného umenia, estetika výtvarného umenia

Mgr. Juraj Oniščenko, PhD. (Katedra estetiky), juraj.oniscenkouniba.sk

dejiny filmu, estetika filmu

Školská politika, problémy vedy a vysokoškolského vzdelávania

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy), miloslav.vojtechuniba.sk

problematika vysokoškolského vzdelávania

doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. (Katedra filozofie a dejín filozofie), mariana.szapuovauniba.sk

postavenie humanitných vied v spoločnosti, hodnotenie vedy, vedná a vysokoškolská politika

doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD. (Katedra všeobecných dejín), viliam.kratochviluniba.sk

problematika školského systému, vzdelávania, výučby dejepisu, tvorba učebníc dejepisu

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. (Katedra všeobecných dejín), vincent.mucskauniba.sk

problémy univerzít a vysokého školstva, vysokoškolské vzdelávanie a veda, vysokoškolská politika

prof. PhDr. František Gahér, CSc. (Katedra logiky a metodológie vied), frantisek.gaheruniba.sk

vedná politika, hodnotenie vedy a výskumu na vysokých školách

Islam

Mgr. Zuzana Gažáková, PhD. (Katedra klasickej a semitskej filológie), zuzana.gazakovauniba.sk

arabský jazyk a kultúra, arabská literatúra, reálie arabských krajín

Mgr. Jaroslav Drobný, PhD. (Katedra klasickej a semitskej filológie), jaroslav.drobnyuniba.sk

arabská história a kultúra, islam, blízkovýchodná politika

doc. Dušan Deák, PhD. (Katedra porovnávacej religionistiky), dusan.deakuniba.sk

dejiny a kultúra Južnej Ázie, Indie; juhoázijské náboženstvá: hinduizmus, islám; Indiou inšpirované nové náboženské smery a praktiky

Mgr. Lukáš Rybár, PhD. (Katedra všeobecných dejín), lukas.rybaruniba.sk

Dejiny a kultúra Iránu a zakaukazských krajín, dejiny islamu