Etická rada FiF UK

Upozornenie: Z dôvodu blížiaceho sa termínu skončenia mandátu Etickej rady FiF UK v súčasnom zložení bude o žiadostiach doručených po 20. novembri 2022 rozhodovať až etická rada v novom zložení po 1. januári 2023 (preto sa termín vydania rozhodnutia môže predĺžiť). Etická rada FiF UK však bude žiadosti prijímať priebežne aj v období od 20. novembra 2022 do 31. decembra 2022.


Etická rada Filozofickej fakulty UK odvíja svoje ciele od ambícií Univerzity Komenského v Bratislave byť popredným centrom európskej vzdelanosti v súlade s etickými princípmi v pedagogickej, výskumnej a umeleckej činnosti. V tomto rámci sa Etická rada FiF UK zaväzuje dodržiavať všeobecne známe a rešpektované morálne zásady založené na ľudských právach a dobrých mravoch. Etická rada FiF UK je vo svojej činnosti nezávislá od ideológií a svetonázorov, vo svojom rozhodovaní je nestranná a nepodlieha individuálnym ani inštitucionálnym záujmom. Etická rada FiF UK dbá na dodržiavanie Etického kódex FiF UK.

Zloženie Etickej rady FIF UK

prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., predsedníčka

prof. PhDr. František Gahér, CSc., podpredseda

Mgr. Margaréta Hapčová, PhD., tajomníčka

doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD., členka

Mgr. Eva Škorvanková, PhD., členka

Náhradné členky

Mgr. Jana Belišová, PhD.

doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.

Mgr. Gabriela Pleschová, PhD.