Etická rada FiF UK

Etická rada Filozofickej fakulty UK odvíja svoje ciele od ambícií Univerzity Komenského v Bratislave byť popredným centrom európskej vzdelanosti v súlade s etickými princípmi v pedagogickej, výskumnej a umeleckej činnosti. V tomto rámci sa Etická rada FiF UK zaväzuje dodržiavať všeobecne známe a rešpektované morálne zásady založené na ľudských právach a dobrých mravoch. Etická rada FiF UK je vo svojej činnosti nezávislá od ideológií a svetonázorov, vo svojom rozhodovaní je nestranná a nepodlieha individuálnym ani inštitucionálnym záujmom. Etická rada FiF UK dbá na dodržiavanie Etického kódex FiF UK.

Zloženie Etickej rady FIF UK

prof. PhDr. Marta Botiková, CSc. - predsedníčka

doc. Mgr. Eva Škorvanková, PhD. - podpredsedníčka

Mgr. Radoslav Blaho, PhD. - tajomník

Mgr. Gabriela Pleschová, PhD. - členka

Martin Bednárik - člen


Náhradné členky
 

PhDr. Eva Benková, PhD.

Bc. Ema Filipová

doc. Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.

doc. PhDr. Michal Hajduk, PhD.

doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD.


Zo zápisnice Kolégia dekana zo dňa 4. 12. 2023, bod č. 4: Dekan hovoril o činnosti Etickej rady FiF UK a požiadal vedúcich katedier, aby sa otázka etických štandardov záverečných prác a projektov študentov I. a II. stupňa štúdia nezasielala na posúdenie ER FiF UK, ale ostávala v kompetencii školiteľa, prípadne môže katedra zriadiť svoju vlastnú komisiu.