Etická komisia

Etická komisia Filozofickej fakulty UK odvíja svoje ciele od ambícií Univerzity Komenského v Bratislave byť popredným centrom európskej vzdelanosti v súlade s etickými princípmi v pedagogickej, výskumnej a umeleckej činnosti. V tomto rámci sa Etická komisia FiF UK zaväzuje dodržiavať všeobecne známe a rešpektované morálne zásady založené na ľudských právach a dobrých mravoch. Etická komisia FiF UK je vo svojej činnosti nezávislá od ideológií a svetonázorov, vo svojom rozhodovaní je nestranná a nepodlieha individuálnym ani inštitucionálnym záujmom. Etická komisia FiF UK dbá na dodržiavanie Etického kódex FiF UK.

Zloženie Etickej komisie FIF UK

prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., predsedníčka

prof. PhDr. František Gahér, CSc., podpredseda

Mgr. Margaréta Hapčová, PhD., tajomníčka

doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD., členka

Mgr. Eva Škorvanková, PhD., členka

Náhradné členky

Mgr. Jana Belišová, PhD.

doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.

Mgr. Gabriela Pleschová, PhD.