ŠTUDUJTE NA NAŠEJ FAKULTE

Milé uchádzačky a milí uchádzači o štúdium,

vítam vás na webe prvej a najväčšej filozofickej fakulty na Slovensku a verím, že sa dozviete všetko potrebné, aby ste sa mohli rozhodnúť o vašom ďalšom štúdiu.

Sto rokov skúseností pre váš úspech

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave začala vzdelávať prvých študentov v októbri 1921 a na túto storočnú tradíciu nadväzuje aj súčasná generácia pedagógov fakulty. Bohaté knižničné fondy v knižniciach a učebne vybavené modernou technikou sú dôležitými podmienkami úspešného vzdelávacieho procesu, no základným kameňom, na ktorom fakulta stojí, je kvalita jej pedagógov a pedagogičiek – ich odborná fundovanosť a zápal pre výučbu novej generácie odborníkov. Na našej fakulte pôsobí päť špičkových vedeckých tímov, ktoré Akreditačná komisia identifikovala na slovenských vysokých školách v oblasti spoločenských a humanitných vied. V poslednej  komplexnej akreditácii sme potvrdili svoju pozíciu jedného z lídrov v oblasti spoločenských a humanitných vied na Slovensku.

Pridajte sa k našim študentom

V súčasnosti študuje na našej fakulte okolo 3000 študentiek a študentov. Budeme radi, keď sa pre našu fakultu rozhodnete aj vy a vyberiete si študijný program, ktorý vás bude napĺňať a po absolvovaní vysokoškolského štúdia si v ňom nájdete zamestnanie. Absolventi našej fakulty si nachádzajú uplatnenie doma i v zahraničí, v nadnárodných firmách, v médiách, v štátnom a verejnom sektore, v súkromných firmách aj v neziskových organizáciách, čo preukazuje význam štúdia spoločenských a humanitných vied v súčasnosti. Vyše 30-tisíc študentiek a študentov, ktorí za 100 rokov fungovania fakulty na nej vyštudovali, výrazne poznačilo tvár moderného Slovenska.

Vyberte si z najširšej ponuky študijných programov

Naša fakulta ponúka najširšiu škálu študijných programov v oblasti spoločenských a humanitných vied na Slovensku. Kvalitou výučby aj vedeckým výskumom je fakulta  porovnateľná s viacerými zahraničnými univerzitami, vrátane našich partnerských fakúlt v Brne či v Prahe. Táto rôznorodosť študijných programov – mnohé z nich sú na Slovensku unikátne – umožňuje študentom navštevovať prednášky podľa ich individuálneho osobného záujmu aj mimo študijného programu, ktorý študujú. Pestrá paleta významných odborníkov z rozličných oblastí je jednou z výhod našej fakulty.

Prijímacie konanie

Na budúci akademický rok vám ponúkame 78 bakalárskych študijných programov jednoodborového, učiteľského (dvojodborového) a prekladateľsko-tlmočníckeho štúdia, na ktoré plánujeme prijať takmer 1100 študentov. Na jednu prihlášku môžete uviesť dva bakalárske študijné programy, ktoré by ste chceli študovať. Odporúčam vám túto možnosť využiť.

Prijímacia skúška sa realizuje formou testov a špecifických skúšok. Pre väčšinu študijných programov fakulta požaduje vykonanie testu všeobecných študijných predpokladov (VŠP), ktorú zabezpečuje spoločnosť SCIO. Pre niektoré študijné programy v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo je uchádzač povinný okrem testu VŠP absolvovať aj jazykový test, realizovaný tiež spoločnosťou SCIO. Pre niektoré jednoodborové študijné programy fakulta realizuje skúšku špecifických predpokladov pre štúdium daného študijného programu. Bližšie informácie o požiadavkách na prijímaciu skúšku nájdete pri každom otváranom bakalárskom programe.

Sme tu aj pre študentov so špecifickými potrebami

Na našej fakulte vytvárame podmienky aj pre študentky a študentov so špecifickými potrebami, ako koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami na fakulte pôsobí doc. Milica Schraggeová (milica.schraggeovauniba.sk), na ktorú sa môžete obrátiť aj v súvislosti so zvážením vhodnosti výberu konkrétneho študijného programu.

Dúfam, že vám tieto informácie pomôžu pri rozhodovaní o tom, ktorý študijný program si vybrať. Budem rád, keď sa na jeseň uvidíme pri zápise do prvého ročníka.


profesor Marián Zouhar, dekan Filozofickej fakulty UK