Registratúrne stredisko (RS)

Mgr. Martina Bobaliková
správca registratúry, archivár
E-mail: fif.registraturauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 2125
Miestnosť: G31 (budova na Gondovej, prízemie)

Služby registratúrneho strediska

Registratúrne stredisko Filozofickej fakulty UK v Bratislave poskytuje v zmysle  VP č. 1/2006 Smernica rektora UK Registratúrny poriadok a registratúrny plán nasledovné služby:

  • na základe písomnej žiadosti vydávanie potvrdení o dobe štúdia, výpisov zo študijných plánov, výpisov študijných výsledkov a odpisov vysvedčení o štátnej skúške pre absolventov FiF UK ako aj pre poslucháčov, ktorí neabsolvovali celé štúdium na FiF UK,
  • možnosť nahliadnuť do spisov fakulty zamestnancom fakulty i zamestnancom UK pri plnení ich pracovných úloh,
  • možnosť bádania verejnosti v dokumentoch fakulty v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

Potvrdenia, výpisy alebo kópie vysvedčení do roku 1954, vydávanie nevyzdvihnutých diplomov a odpisov diplomov vybavuje Archív UK.

Poplatky za poskytnuté služby upravuje VP č. 17/2021 Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2021/2022. Predpis je platný od 28.07.2021 a účinný od 01. 09. 2021.

Podávanie žiadosti

Žiadosti o potvrdenie doby štúdia, o výpis študijných výsledkov a o odpis vysvedčenia je možné podať:

  1. osobne v podateľni na prízemí na Gondovej 2 (miestnosť G18), kde sa nachádzajú aj tlačivá žiadostí. V podateľni ich môžete vypísať a nechať na zaevidovanie a vybavenie,
  2. poštou na adresu Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Registratúrne stredisko, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1,
  3. e-mailom na adresu: fif.registratura@uniba.sk

Ďalšie služby registratúrneho strediska

Registratúrne stredisko môžu využívať zamestnanci fakúlt UK, rektorátu UK a ďalších súčasti UK pri plnení svojich pracovných úloh. Registratúra sa využíva nazeraním, vypožičiavaním, ako aj vydávaním odpisov (kópií) a výpisov zo spisov. Registratúrne stredisko je možné navštíviť počas stránkových hodín po predchádzajúcom telefonickom alebo e-mailovom dohovore.

Využívanie registratúry sa uskutočňuje v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Registratúru možno využívať len za podmienok vylučujúcich poškodenie, zničenie alebo stratu registratúrneho záznamu alebo spisu.

Do spisov uložených v registratúrnom stredisku môžu nazerať v rozsahu potrebnom na plnenie svojich pracovných povinností v prítomnosti správcu registratúry

  • zamestnanci pracoviska môžu nazerať do spisov svojho pracoviska bez osobitného povolenia,
  • zamestnanci pracoviska môžu nazerať do spisov iného pracoviska so súhlasom vedúceho príslušného pracoviska,
  • zamestnanci fakúlt UK, rektorátu UK a ďalších súčasti UK so súhlasom tajomníka fakulty.

Do spisov uložených v registratúrnom stredisku umožní fakulta nazrieť v prítomnosti správcu registratúry na základe písomného poverenia právnickým osobám, ktoré to potrebujú v súvislosti s plnením svojich úloh.

Do spisov uložených v registratúrnom stredisku môže fakulta povoliť nazrieť v prítomnosti správcu registratúry na základe písomnej žiadosti aj iným osobám, ak sa ich týkajú a pokiaľ preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky, ako aj v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.