Výkonná rada Alumni klubu

ALUMNI KLUB vedie a reprezentuje prezident klubu. Významné otázky fungovania a činnosti ALUMNI KLUBU sa prerokúvajú na výkonnej rade, ktorá má najmenej 5 a najviac 9 členov. Členom výkonnej rady je z titulu funkcie vždy dekan fakulty a prezident klubu. Funkcia prezidenta a členstvo vo výkonnej rade je čestnou funkciou. Členovia výkonnej rady sa aktívne podieľajú na organizácii akcií ALUMNI KLUBU a rozhodujú o nakladaní s prijatými finančnými prostriedkami a darmi.