Podmienky členstva

Členstvo v ALUMNI KLUBE je dobrovoľné. Absolventom fakulty sa rozumie osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a ktorá absolvovala na fakulte vysokoškolské štúdium bakalárskeho študijného programu, alebo magisterského študijného programu, alebo spojeného magisterského študijného programu, alebo doktorandského študijného programu.

ALUMNI KLUB prijíma nových členov na základe kompletnej písomnej prihlášky. Vznik členstva nastáva zápisom do zoznamu členov klubu, najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia kompletnej prihlášky na FiF UK alebo e-mailovú adresu klubu. Prihlášku je možné doručiť v listinnej alebo elektronickej forme. Člen zaslaním písomnej prihlášky zároveň udeľuje FiF UK súhlas so spracovaním svojich osobných údajov potrebných na vedenie zoznamu členov v rozsahu, v akom ich FiF UK poskytne.

Členovia ALUMNI KLUBU majú rovnaké práva a povinnosti, tým nie sú dotknuté práva a povinnosti členov vyplývajúce z výkonu funkcií v orgánoch Alumni klubu, ani povinnosti, ktoré člen sám prevzal nad rámec povinností iných členov.

Členstvo v Alumni klube zaniká:

  • doručením písomného oznámenia člena o zanechaní členstva;
  • vylúčením člena rozhodnutím výkonnej rady na základe takého konania člena, ktoré nie je zlučiteľné s právom, s dobrými mravmi, s vnútornými predpismi FiF UK, alebo poškodzuje dobré meno FiF UK alebo ALUMNI KLUBU;
  • právoplatným odsúdením člena za úmyselný trestný čin;
  • smrťou člena.

Člen môže dobrovoľne prispievať na činnosť ALUMNI KLUBU jednorazovým alebo opakovaným plnením podľa vlastného uváženia.