Akreditačná rada

Predseda Akreditačnej rady FiF UK:

prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. (emeritný profesor FiF UK)

Podpredseda  Akreditačnej rady FiF UK:

prof. PhDr. Anton Eliaš, CSc. (bývalý zamestnanec FiF UK)

Členovia Akreditačnej rady FiF UK:

prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc. (emeritný profesor FiF UK)

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. (Vysoká škola výtvarných umení, rektorka)

Mgr. Jana Maříková Kubková, PhD. (Archeologický ústav AV ČR v Prahe)

doc. PhDr. Eva Letovancová. PhD. (Centrum vzdelávania a hodnotenia, Úrad vlády SR)

doc. Marilena Felicia Luţă (Fakulta cudzích jazykov a literatúr, Univerzita v Bukurešti)

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. (emeritný profesor FiF UK)

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. (Sociologický ústav SAV)

Bc. Andrej Ondrejka (študent FiF UK)

Damián Samuel Ovečka (študent FiF UK)

prof. PhDr. Juraj Schenk, CSc. (emeritný profesor FiF UK)

Mgr. Katarína Skačániová (Tlmočnícke oddelenie – slovenský jazyk (SCIC.A.SK) pri Európskej komisii, vedúca oddelenia)

prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD. (bývalá zamestnankyňa FiF UK)

PhDr. Eva Vopálenská, PhD. (bývalá zamestnankyňa FiF UK)

Tajomníčka AR FiF UK:

Mgr. Lea Daňková

 

Dokumenty a zápisnice zo zasadnutí