Často kladené otázky (FAQ)

Ako sa môžem stať študentskou senátorkou alebo študentským senátorom?

Na začiatku každého akademického roka sa konajú voľby, v ktorých si študentky a študenti fakulty sami vyberajú polovicu z desiatich zástupcov do Senátu s mandátom na dva akademické roky. V priebehu akademického roka sa občas konajú aj doplňujúce voľby, ak sa niektoré z desiatich miest predčasne uprázdni.

Stačí Ti sledovať tento web alebo Facebook Študentskej časti AS, a keď sa objaví správa o vyhlásení volieb, prihlásiť sa podľa pokynov v príslušnej správe. Navrhnúť za kandidátku alebo kandidáta sa môžeš sama/sám, alebo Ťa môže navrhnúť iná študentka/iný študent fakulty. Posledným krokom je uspieť vo voľbách, ktoré sa konajú vo vopred určenom termíne.

Propagácia volieb do ŠČ AS

Prečo má zmysel uchádzať sa o členstvo v Senáte?

Členstvo v Senáte je prejavom aktivity príslušného študenta alebo študentky nad rámec študijných povinností na fakulte. Desať študentských senátoriek a senátorov spoločne reprezentuje takmer 4000 študentiek a študentov a prináša možnosti, ako zlepšiť ich postavenie a možnosti na fakulte.

Členstvo je tiež možné využiť na prepojenie neformálnych študentských iniciatív i iných pôsobísk so senátom a fakultou samotnou (napríklad, členkami a členmi študentskej časti senátu v súčasnosti sú aj členky O.Z. Cultura Nostra, organizátor iniciatívy Ďakujeme, že vieme, členka divadelného súboru Actofkaa či zamestnanec UNESCO Katedry výchovy k ľudským právam na UK).

Bez ohľadu na stupeň štúdia, skúsenosť senátorky alebo senátora môže významne prispieť k ďalšej angažovanosti v rôznych študentských iniciatívach, ale aj občianskej spoločnosti na Slovensku aj v zahraničí (napr. mimovládne organizácie, neformálne mládežnícke skupiny a pod.).

Čo konkrétne môžem ako študentská senátorka alebo študentský senátor dosiahnuť?

Formálnou právomocou senátora alebo senátorky je podávanie návrhov na zasadnutia Akademického senátu FiF UK, ktoré následne musia byť týmto orgánom prerokovávané.

Členovia senátu majú hlasovacie právo o všetkých návrhoch uznesení vo fakultnom senáte a, samozrejme, aj v študentskej časti senátu. Hlasujú aj vo voľbách dekana a prodekanov fakulty.

Skutočné možnosti sú však omnoho bohatšie: senátorky a senátori majú priamy prístup k vedeniu fakulty, spoločne môžu zorganizovať podujatia, vyvíjať iniciatívy na zlepšenie kvality štúdia a študentského života na fakulte, či upozorňovať na pretrvávajúce problémy.

Zasadacia miestnosť ŠČ AS

Prináša členstvo v Senáte nejaké výhody?

Študentská miestnosť zriadená v prednej časti miestnosti G003 zásluhou ŠČ AS v spolupráci s vedením fakulty

Členstvo v Senáte je predovšetkým službou pre študentskú obec fakulty, keďže senátorky a senátori majú povinnosť riešiť akékoľvek podnety, ktoré sa k nim od študentov dostanú, ako aj pripravovať a zúčastňovať sa na zasadnutiach študentskej časti senátu a fakultného senátu (v ktorom študentskí senátori predstavujú tretinu členov, dve tretiny tvoria senátorky a senátori za zamestnaneckú časť fakulty).

Pre senátorky a senátorov však ide o cennú skúsenosť, ako riešiť konkrétne problémy, vyjadrovať sa verejne k závažným otázkam akademickej obce a byť v kontakte s vedením fakulty. Majú tak príležitosť spoznať nielen veľa zaujímavých ľudí z radov študentov i zamestnancov mimo svojej „domovskej katedry“, ale aj zdokonaliť sa vo vyjadrovacích, prezentačných či organizačných zručnostiach. Aj ich životopis sa obohatí o neplatenú, ale zato relevantnú a obohacujúcu skúsenosť.