Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

13 dôvodov prečo študovať u nás

Milí uchádzači o štúdium,

na našej fakulte v súčasnosti študuje v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni približne 4000 študentiek a študentov. Budeme radi, keď sa pre našu fakultu rozhodnete aj vy a vyberiete si študijný program, ktorý vás bude napĺňať a po absolvovaní vysokoškolského štúdia si v ňom nájdete zamestnanie.  Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je nezamestnanosť absolventov našej fakulty na úrovni 1,5 %. Študovať spoločenské a humanitné vedy teda má zmysel a absolventi našej fakulty si uplatnenie nachádzajú doma i v zahraničí.

Naša fakulta má 31 katedier, ponúkajúcich najširšiu škálu študijných programov v oblasti spoločenských a humanitných vied na Slovensku, ktorá je porovnateľná aj s našimi partnerskými fakultami v Brne či v Prahe. Táto rôznorodosť rozličných študijných programov – mnohé z nich sú na Slovensku unikátne – umožňuje našim študentom v rámci výberových predmetov navštevovať aj prednášky, ktoré so študijným programom, na ktorý boli prijatí, síce úzko nesúvisia, ale rozširujú ich poznanie v závislosti od ich individuálnych záujmov.  Pestrá paleta odborníkov z rozličných oblastí je určite jednou  z komparatívnych výhod našej fakulty.

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave začala vzdelávať prvých študentov na jeseň roku 1921 a na túto už takmer storočnú tradíciu nadväzuje aj súčasná generácia pedagógov fakulty. Bohaté knižné fondy v knižniciach a dobre technicky vybavené učebne sú síce dôležitými podmienkami úspešného vzdelávacieho procesu, ale základným kameňom, na ktorom fakulta stojí, je kvalita jej pedagógov – ich odborná fundovanosť a zápal pre výučbu novej generácie odborníkov v tom-ktorom odbore.

V krátkych videoportrétoch vám ponúkame možnosť zoznámiť sa s niekoľkými vedeckými osobnosťami našej fakulty, ktoré predstavujú špičky svojich odborov na Slovensku a sú rešpektovanými odborníkmi aj v medzinárodnom kontexte. Spoznajte aspoň časť pedagogického zboru našej fakulty a zistite, aké študijné programy ponúkajú katedry, na ktorých pôsobia.

Každý rok v poslednú januárovú sobotu organizujeme aj Deň otvorených dverí – ten je príležitosťou navštíviť našu fakultu v centre Bratislavy, získať podrobnejšie informácie o študijných programoch a prijímacom konaní, ale aj osobne si pozrieť jednotlivé katedry a spoznať vyučujúcich.

Dúfame, že aj tieto portréty našich kolegýň a kolegov vám pomôžu správne sa rozhodnúť a budeme mať možnosť privítať vás v septembri na zápise do prvého ročníka.

Martin Slobodník, prodekan

Niekoľkých našich absolventov nedávno predstavil časopis Naša univerzita.

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

Prof. PhDr. Pavol ŽIGO, CSc.
Katedra slovenského jazyka

prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
Katedra archeológie

prof. Mgr. Jana Benická, PhD.
Katedra východoázijských štúdií

doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.
prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
Katedra psychológie

prof. PhDr. Roman Holec, CSc.
Katedra slovenských dejín

prof. Yvetta Kajanová, PhD.
Katedra muzikológie

prof. Mgr. Milan Kováč, PhD.
Katedra porovnávacej religionistiky

prof. Darina Malová, PhD.
Katedra politológie

doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.
Katedra filozofie a dejín filozofie

prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.
Katedra klasickej a semitskej filológie

 

Ďakujeme Mgr. Jane Pazderovej a Mgr. Simone Mikušovej, doktorandkám Katedry žurnalistiky FiF UK, za prípravu týchto videoportrétov.