Mgr. Jana Mellnerová, PhD.

Jana Mellnerová (Šuteková)

Stručný životopis

 • od roku 2008: odborná asistentka na Katedre archeológie FiF UK v Bratislave
 • 2004-2008: interné doktorandské štúdium na FiF UK v Bratislave, dizertačná práca "Bošácka skupina a jevišovická kultúra na Slovensku" (školiteľ: Doc. PhDr. Juraj Pavúk, DrSc.)
 • 2004: ukončené štúdium v odbore archeológia - história na FiF UK v Bratislave, diplomová práca "Špecifiká pohrebného rítu v eneolite (so zreteľom na pohrebiská v oblasti Karpatskej kotliny)" (školiteľ: Doc. PhDr. Juraj Pavúk, DrSc.)

Granty a projekty

 • 2019-2022: Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej v oblasti severne od stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a environmentálnych prameňov, VEGA 1/0100/19, spoluriešiteľka
 • 2015-2019: Natura et cultura. Koevolúcia človeka a prírodného prostredia v 6. až 2. tisícročí pred n. l. v oblasti severne od stredného Dunaja skúmaná na základe archeologických a environmentálnych prameňov, APVV-14-0550, spoluriešiteľka
 • 2013-2015: Opevnené sídliská zo staršej doby bronzovej na Slovensku - centrá produkcie, distribúcie, výmeny, kultu a sídla spoločenskej elity?, VEGA 2/0036/13, zástupkyňa zodpovedného riešiteľa
 • 2012-2014: Príprava komplexnej publikácie archeologického materiálu z polykultúrnej lokality Svodín-Busahegy, okr. Nové Zámky, VEGA 1/0924/12, zodpovedná riešiteľka
 • 2013-2014: Yamnaya Impact: Summer School, Archaeological Heritage & Research into European Population History, International Visegrad Fund - Standard Grant, Žiadateľ: Museum of Déri, Debrecen, spoluriešiteľka (UK v Bratislave, partner)
 • 2011-2014: Archeologická chronometria na Slovensku, APVV-0598-10, spoluriešiteľka
 • 2011-2013: INTERKRAS 2011-2013, Interdisciplinary Studies of Karstic Landscapes, ERAZMUS IP, žiadateľ: Department of archeology, Faculty of Arts, Univerza v Ljubljani, katedrová koordinátorka
 • 2010-2011: Centrálne sídliská zo záveru eneolitu a staršej doby bronzovej v SZ časti Kartpatskej kotliny a ich sociálno-ekonomické zázemie, VEGA 2/0013/10, zástupkyňa zodpovedného riešiteľa
 • 2009-2011: International Course on Archaeogeophysics, ERAZMUS IP - European Union Intensive Programme, žiadateľ: Institut für Geowissenschaften/Geophysic, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, účastník a katedrový koordinátor
 • 2009: Vybrané otázky mladého eneolitu na západnom Slovensku. Spracovanie archeologického materiálu, Grant UK č. 147/2009, zodpovedná riešiteľka
 • 2007-2009: Problémy genézy a kultúrno-chronologických vzťahov v stredoeurópskom eneolite a počas ranej a strednej doby bronzovej v Egeide: (1) vznik, regionálny vývoj a zánik badenskej kultúry, (2) postavenie egejských ostrovov voči Anatólii a ich vzťahy k Balkánu, VEGA 1/4533/07, spoluriešiteľka
 • 2006: Bošácka skupina a jevišovická kultúra na Slovensku. Spracovanie archeologického materiálu, Grant UK č. 64/2006, zodpovedná riešiteľka
 • 2004-2006: Die Ergebnisse der archäologischen Projekte durchgeführt unter aktiver Mitwirkung von Archäologen aus der Slowakei: Neolithische Tellsiedlung Galabnik in Bulgarien und Forschungsprojekt Troia in der Türkei, VEGA 1/1211/04, spoluriešiteľka


Terénna činnosť

 • 2017: Žilina, mestská štvrť Svojdomov, areál Evanjelického a. v. kostola, vedúci výskumu Dr. M. Bača
 • 2012-2015: Svodín, okr. Nové Zámky a okolie: opakovaný terénny prieskum v intraviláne a extraviláne obce, v rámci projektu VEGA 1/0924/12, vedúci terénnych prieskumov: dr. P. Barta
 • 2012: Závod, okr. Malacky: terénny prieskum v extraviláne obce, vedúci prieskumu dr. P. Barta
 • 2008 
  • Nitra - Dražovce, Priemyselný park Nitra - sever
  • Senica, obchodná zóna Senica - Párovce, verejná technická infraštruktúra
  • Žilina, Podzemné záchytné parkovisko, Hurbanova ul., (OC Mirage)
 • 2007: Chorvátsky Grob-Čierna Voda, poloha Hrúdok, okr. Senec, obytný súbor
 • 2006
  • Svätý Jur, Malokarpatská ulica, novostavba rodinného domu
  • Nitra-Chrenová, okr. Nitra, MAX - zábavno-obchodné centrum
 • 2005
  • Záborské, okr. Prešov, stavba Agronákup
  • Lisztova záhrada, Bratislava-Staré mesto, nádvorie Univerzitnej knižnice
 • 2004-2008: Realizácia záchranných terénnych výskumov a prieskumov v rámci doktorandského štúdia vo funkcii zástupcu vedúceho výskumu a spoluautora nálezových správ, vedúci výskumov: doc. J. Hoššo
 • 2004 a 2006: Župné námestie v Bratislave, Budova NR SR (hlavné nádvorie; rekonštrukcia severného a západného nádvoria)

Publikácie (výber)

 • V. Dvorský Plháková – J. Mellnerová Šuteková – P. Jelínek et al: Eneolitická priekopa z Budmeríc, poloha Sušička. Zborník SNM CXIII – Archeológia 29, 2019, v tlači.

 • A. Zastawny – A. Brzeska-Pasek – J. Mellnerová Šuteková: Materiały kultury badeńskiej z Trenčína w zachodniej Słowacji w zbiorach Muzeum archeologicznego w Krakowie. Materialy Archeologiczne 42, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, in print.
 • Jana Mellnerová Šuteková: Juhogalská terra sigillata z Ludaníc, okr. Topoľčany. In: J. Mellnerová Šuteková et al. (eds.): SALVE, EDVARDE! A Toast to the Jubilee of Professor E. Krekovič. Archaeologica et Mediaevalia XII, Bratislava 2019, 169–174.
 • J. Mellnerová Šuteková: Nálezy z doby kamennej. In: M. Hudáková – M. Hudák – J. Timura a kol.: Archeologický výskum v polohe Hozelec – Dubina. Spišská Nová Ves 2019, 23–25.
 • J. Mellnerová Šuteková – M. Bača – P. Pavúk (eds.): SALVE, EDVARDE! A Toast to the Jubilee of Professor E. Krekovič. Archaeologica et Mediaevalia XII, Bratislava 2019.
 • J. Peška – J. Mellnerová Šuteková – S. Španihel: Fortifikace eneolitu a doby bronzové na širším moravsko-slovenském pomezí. Vlastivedný zborník Považia XXIX, 2019, 153–188.
 • J. Mellnerová Šuteková – P. Jelínek: Wieselburg settlement feature in Bratislava-Rusovce. The problems of cultural dating on examples of Late Eneolithic/Early Bronze Age pottery. „Frühbronzezeit in Mitteleuropa“ Tagung der 25. Internationalen Konferenz, Mistelbach, 10 -13.10.2017 (poster)
 • J. Hlavatá – V. Dvorská Plháková – M. Hajnalová – J. Mellnerová Šuteková: Archaeobotanical analysis of finds from the Kostolac and Kosihy/Čaka (Makó) culture site in Komárno, SW-Slovakia another record of the "new glume wheat". 17th conference of the international work group for palaeoethnobotany Paris, Abstract Book, Paris 2016, 55.
 • J. Mellnerová Šuteková: Western Slovakia during the period of Post-Baden cultural development. In: M. Nowak – A. Zastawny: The Baden culture around the Western Carpathians Krakow. Krakowski Zespol do Badan Autostrad, Kraków 2015, 501–511.
 • J. Mellnerová Šuteková – P. Jelínek – J. Hlavatá et al.: Sídliskový objekt wieselburskej kultúry v Bratislave-Rusovciach. Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia 25, Bratislava 2015, 19–29.
 • J. Mellnerová Šuteková – P. Barta: Chronometry versus relative chronology of Baden culture In: Abstract book. Methods of Absolute Chronology. 11th International Conference, 15-18th May 2013, Gliwice/Podlesice, Poland. Abstracts and Programme, 24.
 • J. Mellnerová Šuteková: M. Furholt: Die nördlichen Badener Keramikstile im Kontext des mitteleuropischen Spätneolithikums (3650-2900 v. Chr.). Recenzia. In: Germania 90, 2012 (2014), 198nn.
 • J. Mellnerová Šuteková: Niekoľko slov ku mladoeneolitickej keramike na lokalitách juhozápadného Slovenska. In: J. Peška – F. Trampota (eds.): Otázky neolitu a eneolitu 2011, Mikulov - Olomouc 2012, 91–100.
 • M. Bošanský – H.Stümpel – T. Wunderlich – M. Proksch – R. Pašteka – J. Mellnerová Šuteková: Geofyzikálny prieskum archeologickej lokality eneolitickej bošáckej kultúry pri Podolí. In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012 [elektronický dokument]. Zborník recenzovaných príspevkov. Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-3213-2. [CD-ROM], Bratislava, 2012, 1081–1085.
 • J. Šuteková: Príspevok k osídleniu dolného povodia Hrona a Ipľa na začiatku eneolitu. In: Musaica 27, Bratislava 2011, 21–30.
 • J. Šuteková: Hlina v architektúre staroveku alebo o počiatkoch tehly. In: P. Nagy – M. Čurný (zost.): Laterárius. Dejiny tehliarstva na Slovensku. Zborník SNM - Archeológia, Supplementum 3, Bratislava 2011, 13–20.
 • J. Šuteková: Ein Einblick in die post-Badener Epoche in der Westslowakei. In: J. Šuteková – P. Pavúk – P. Kalábková – B. Kovár (eds.): PANTA RHEI. Studies on the Chronology and Cultural Development of South-Eastern and Central Europe in Earlier Prehistory Presented to Juraj Pavúk on the Occasion of his 75. Birthday. Studia Archaeologica et Mediaevalia XI. Bratislava 2010, 469–489.
 • P. Barta – J. Šuteková – P. Kalábková: Lengyel Culture 14C Dating in Slovakia and Moravia: import of dates from Austria? (poster) In: Abstract book. Methods of Absolute Chronology. 10th International Conference, 22–25th April 2010, Gliwice, Poland. Abstracts and Programme, 73.
 • J. Šuteková: Opevnené sídlisko bošáckej kultúry (skupiny) v Podolí, okr. Nové Mesto nad Váhom (predbežná štúdia). In: I. Cheben – I. Kuzma (eds.): Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - Zemplínska Šírava-Kamenec 2007. Nitra 2008, 273–286.
 • J. Šuteková: Jevišovice Culture in Slovakia. In: M. Furholt – M. Szmyt – A. Zastawny (Eds): The Baden Complex and the Outside World. Studien zum Archäologie in Ostmitteleuropa 4, Bonn 2008, 131–138.
 • J. Šuteková: Sídlisko jevišovickej kultúry v Kočíne, okr. Piešťany (predbežná štúdia). In: R. Tichý (ed.): Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2006. Hradec Králové 2007, 131–136.
 • M. Gregor – J. Šuteková: Mineralogical and petrographical analysis in the study of ancient ceramic. Late Eneolithic Ceramics from Kočín (SW Slovakia): a case study. (session: O. Mochalov – T. Tkachuk: Ceramic through the Millennia: methods, approaches, results.) In: 13th Annual Meeting of EAA in Zadar, Croatia, 18th–23rd Sept. 2007. Abstract book. Zadar 2007, 221.
 • J. Šuteková: Príspevok k problematike žiarového pohrebného rítu v období neolitu a eneolitu. In: Musaica 25, Bratislava 2007, 5–13.
 • J. Šuteková: Pohrebné zvyky na neolitických a eneolitických pohrebiskách alebo tzv. Häuslerova štruktúra pohrebných zvykov. In: Musaica 25, Bratislava 2007, 15–22.
 • J. Šuteková: K problematike pohrebného rítu v období starého eneolitu na juhozápadnom Slovensku. In: Zborník SNM 100 - Archeológia 16, 2006, 21–32.
 • M. Gregor – J. Šuteková: Silicitová sekerka malopoľského pôvodu z Ludaníc, okr. Topoľčany. In: Zborník SNM C - Archeológia 16, 2006, 311–314.
 • J. Šuteková: B. Hänsel – E. Studeníková (Hrsg.): Zwischen Karpaten und Ägäis. Neolithikum und ältere Bronzezeit. Gedenkschrift für Viera Němejcová-Pavúková. Internationale Archäologie, Studia honoraria Bd. 21, Rahden/Westf, Leidorf 2004 (Annotation). Archeol. Rozhl. 2005 - 4, 837–840.
 • T. König – J. Šuteková: Nové nálezy z Bernolákova - poloha Panské lúky. In: Zborník SNM 99 - Archeológia 15, 2005, 225–234.
 • J. Šuteková: Špecifiká pohrebného rítu v eneolite (so zreteľom na pohrebiská v oblasti Karpatskej kotliny). In: I. Cheben – I. Kuzma (ed.): Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - Skalica 2004, Nitra 2005, 321–334.

Iné aktivity

 • 2019/2020 - Local Working Committee/Local organizing Committee of World Archaeological Congress, Svetový archeologický kongres, Praha, Júl 2020 (https://www.wac-9.org/committees/)
 • členka Európskej asociácie archeológov
 • členka SAS pri SAV a od roku 2011 členka Výboru Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV, hlavná redaktorka časopisu Informátor of SAS pri SAV, Nitra (2015 - 2018) a kooptovaná členka redakčnej rady časopisu (od 2019)
 • zodpovedná redaktorka recenzovaného časopisu Musaica archaeologica (založený 2016). Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archeológie (https://fphil.uniba.sk/musarch/)
 • Členka redakčných rád časopisov, zborníkov: Informátor SAS pri SAV, Nitra; Praehistorica, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Prahe (do 2018); Zborník SNM - Archeológia (do 2015)

Študijné pobyty a stáže
 • 2019: Olomouc (ČR), Erasmus+, Univerzita Palackého, Katedra historie, sekce archeologie (1 týždeň)
 • 2013: Wien (Republik Österreich), Aktion Österreich - Slowakei, Forschungsstipendium für Postdoktoranden, Universität Wien, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie (6 mesiacov)
 • 2009: Ljubljana (Republika Slovenija) Erasmus, Univerza Ljubljana, Department of Archaelogy (1 týždeň)
 • 2006: Wien (Republik Österreich), Aktion Österreich - Slowakei, krátkodobý študijný pobyt, Universität Wien, Institut für Ur- und Frühgeschichte (1 mesiac)
 • 2003: Zagreb (Republika Hrvatska), SAIA-SCTS, študijný pobyt v rámci magisterského štúdia, 3 mesiace (Sveučilište u Zagrebu, Filosofski fakultet, Odsjek za arheologiju)

Výstavy
 • 2018 – 2020: Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kr. Zostúp s nami do medenej doby. SNM – Archeologické múzeum, výstava. Autorka: Jana Mellnerová Š, spoluautorka: Anna Bajanová
 • Od 2018: Obraz osídlenia Liptova v praveku a včasnej dobe dejinnej. Liptovské múzeum v Ružomberku, stála expozícia, autorka: Simona Sliacka, spoluautorka: Jana Mellnerová Š., Lucia Benediková

Aktivity pre verejnosť
 • 2019: Pamäť vody – Archeológia ukrytá v priehradách. Public lecture related to the exhibition Liquid Horizons, venue: Art galery tranzit.sk, Bratislava (http://sk.tranzit.org)
 • 2018-2019: Jedlo v staršom praveku. Lektorovanie na archeologických prezentáciách v archeoparkoch a festivaloch pre verejnosť. Kupecká osada Krumbenowe, Český Krumlov, CZ (sept. 2018); Cesta za históriou, Liptovská Mara-Havránok, Liptovský Mikuláš, SK (júl 2019)