Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc.

prof. Eduard Krekovič

Stručný životopis 

 • 2000: profesor archeológie na základe profesorského konania na UK v Bratislave
 • 1995: docent archeológie na základe habilitačného konania na FiF UK v Bratislave
 • 1976: doktor filozofie (PhDr.) na základe rigorózneho konania na FiF UK v Bratislave
 • od roku 1971: pôsobí na Katedre archeológie FiF UK v Bratislave
 • 1966-1971: štúdium archeológie na FiF UK v Bratislave

Granty a projekty

 • 2014-2016: Fajansa, sklo - kryštalické a sklené materiály v praveku až včasnom stredoveku na Slovensku, grant VEGA č. 2/0111/14, spoluriešiteľ
 • 2013-2014: DISCO - Discovering the Archaeologists of Europe, projekt Európskej komisie, koordinátor projektu za slovenskú stranu
 • 2008-2010: Dieťa v pravekej spoločnosti, grant VEGA, zodpovedný riešiteľ
 • 2004-2006: Nacionalizmus v slovenskej a maďarskej archeológii, grant VEGA, zodpovedný riešiteľ

Publikácie

 • E. Krekovič: Srbochorvátsko-slovenský archeologický slovník. Bratislava 1972.
 • E. Krekovič: Zur Frage der Reibschüsseln. Musaica 24 (13), 1973, Bratislava 1974, 99-107.
 • E. Krekovič: K terminológií rímskoprovinciálnej keramiky. Arch. Rozhledy 28, 1976, 5, 547n.
 • E. Krekovič: Pohľad na dejiny praveku. Nové slovo 21, 1979, č. 46, 24.
 • E. Krekovič: Hrobové nálezy z doby rímskej v Šoporni, okr. Galanta. Archeologické rozhledy 31, 1979, 4, 413-419.
 • E. Krekovič: Niektoré aspekty spolupráce archeológie a národopisu. Arch. Rozhledy 32, 1980, 5, 557-559.
 • E. Krekovič: Rímska importovaná keramika na Slovensku. Slov. Archeol. 29, 1981, 341-372.
 • E. Krekovič: Antické sklo. Príroda a spoločnosť 30, 1981, č. 9, 28-30.
 • E. Krekovič: Römischer Lampenfunde im slowakischen Barbaricum. Arch. Rozhledy 35, 1983, 5, 510-516.
 • E. Krekovič: Užitočná publikácia. Pamiatky a príroda Bratislavy 7, 1983, 273-275.
 • E. Krekovič: Poznámky k nálezom rímskych sklenených nádob na Slovensku. Musaica 26,15-16, 1978 - 1979, Bratislava 1984, 157-161.
 • E. Krekovič: Rímske importy na Slovensku a ich úloha pri štúdiu procesov spoločenskej diferenciácie v dobe rímskej. Bratislava 1984.
 • E. Krekovič: Z egyptských múzeí. Múzeum 31, 1986, 1, 31-33.
 • E. Krekovič: Mit o matriarhatu (Uwe Wesel). Slovenský národopis 34, 1986, 4, 650-653 (recenzia). Kol. autorov: Gerulata - Bergl 1986, Bulletin für die Teilnehmer des 14. Int. Limes Kongresses in Carnuntum. Bratislava 1986.
 • E. Krekovič: Ein römischer Dolch (pugio) aus Tuchyňa, Kr. Považská Bystrica. Musaica 18,1985, Bratislava 1987, 167-171.
 • E. Krekovič: Rímske importy na Slovensku. Památky archeologické 28, 1987, 231-282.
 • Kol. autorov: Rusovce - Gerulata. Správa z doterajších výskumov MSPSOP v Bratislave. Pamiatky a príroda Bratislavy 11, Bratislava 1989, 80-87.
 • E. Krekovič: Črepy a ľudia alebo všedná archeológia. 1991.
 • E. Krekovič: Römische Lampen aus der Sammlung von Podtatranske muzeum in Poprad. Musaica 21, 1988, Bratislava 1991, 151-158.
 • E. Krekovič: Skelettgräber der älteren römischen Kaiserzeit im Licht der Funde aus Gerulata. Carnuntum Jb. 1991, 71-79.
 • E. Krekovič: Matriarchát: Možnosti využitia etnografických analógií v archeológií. Historica 39-40, 1989, Bratislava 1991, 243-247.
 • E. Krekovič: Keď zasiahla náhoda. Historická revue 2, 1991-1994, 9n.
 • E. Krekovič: Glasierte Keramik in mitteleuropäischen freien Germanien. Rei cretariae Romanae Fautorum. Acta 29-30, Aug. 1991, 149-156.
 • E. Krekovič: Vagirus aus Lezoux. Zwei Belege aus Noricum und Pannonien. Rei cretariae Romanae Fautorum. Acta 31-32, Aug. 1992, 545-548.
 • E. Krekovič: Zur Datierung der Fürstengräber der römischen Keiserzeit in der Slowakei. In: Probleme der relativen und absoluten Chronologie ab Latenezeit bis zum frühen Mittelalter. Krakow 1992, 55-67.
 • E. Krekovič: Pannonia régészeti kézikönyve. Arch. Rozhledy 44, 1992-1993, 494.
 • E. Krekovič: Skelletgräber der älteren römischen Kaiserzeit im Licht der Funde aus Gerulata. Carnuntum Jahrb. 1991, Wien 1992, 71-79.
 • E. Krekovič (ed.): Kultové a sociálné aspekty pohrebného rítu od najstarších čias po súčasnosť, Bratislava 1993.
 • E. Krekovič: Pohrebný rítus a sociálna štruktúra. In: E. Krekovič (ed.): Kultové a sociálné aspekty pohrebného rítu od najstarších čias po súčasnosť, Bratislava 1993, 6-10.
 • E. Krekovič: Military equipment on the territory of Slovakia. Journal of Roman military equipment studies 5, 1994, 211-225.
 • E. Krekovič: Glasierte Keramik aus Gerulata. Rei cretariae Romanae Fautorum, Acta 34, Székesfehérvár - Alba Regia 1995, 95-100.
 • E. Krekovič: Kostrové hroby z rímskej doby na Slovensku z aspektu teoretických otázok pohrebného rítu. Musaica 23, Bratislava 1996, 33-44.
 • E. Krekovič: Römische Lampen im freien Germanien und in Osteuropa. Rei cretariae Romanae Fautorum. Acta 33, Abingdon 1996, 141-143.
 • E. Krekovič: Marbled ware in Panonia and the Roman army. Rei cretariae Romanae Fautorum. Acta 35, York 1997, 41-44.
 • E. Krekovič: The structure of Roman import in Slovakia. In: Roman frontier studies 1995, Prooceedings of the XVIth international congres of Roman frontier studies, Oxford 1997, 233-236.
 • E. Krekovič: Römische Keramik aus Gerulata. Bratislava 1998.
 • E. Krekovič: Etnogenéza, archeológia, nacionalizmus. Nová přítomnost 4, 1998, č. 2, 24n.
 • E. Krekovič/L. Snopko: Der römische Prunkhelm aus Gerulata. Archäol. Korresp. 28, 1998,283-296.
 • E. Krekovič: Etnická interpretácia v archeológií. In: Etnos a materiálna kultúra. Bratislava 2000, 12-19.
 • E. Krekovič: Roman pottery beyond the frontier: the Middle Danubian region. Rei cretariae Romanae Fautorum, Acta 36, Abingdon 2000, 259-262.
 • E. Krekovič: Kniežacie hroby. Pamiatky a múzeá 2000, č. 3, 48-51.
 • E. Krekovič: Römische Bronzegefäße in der Slowakei. In: Gentes, Reges und Rom. Brno 2000, 117-120.
 • E. Krekovič: Some comparisons between Germanic and Sarmatian Limes in Panonia. Acta Academ. Sc. Hung. 52, Budapest 2001, 103-107.
 • E. Krekovič: Roman fibulas in Slovakia. International connections of the Barbarians in the Carpatian Basin in the 1st-5th centuries A.D. Jósa András Múzeum, Nyíregyháza 2001, 95-100.
 • E. Krekovič: Poetovio, zahodna grobišča (Janka Istenič). Slov. Arch. 49 - 1, 2001, 11n (recenzia).
 • E. Krekovič: Pohřební ritus a zacházení s tely zemřelých v Českých zemích (Jozef Unger). Slov. Arch. 50 - 2, 2002, 382n (recenzia).
 • E. Krekovič: Fine potery of Italian style in Pannonia. In: Anodos 2, Trnava 2002, 161-168.
 • E. Krekovič: Princíp invariantnosti v typológií. Musaica 24, Bratislava 2003, 201-206.
 • E. Krekovič: Mortaria with name-stamps in Pannonia. Acta Academ. Sc. Hung. 55, Budapest 2004, 93-100.
 • E. Krekovič: Prečo biritualita? Štud. Zvesti AÚ SAV 36, Nitra 2004, 293-295.
 • E. Krekovič: Kto bol prvý? Nacionalizmus v slovenskej a maďarskej archeológiía historiografii. Štud. Zvesti AÚ SAV 36, Nitra 2004, 51-53.
 • E. Krekovič (zost.): Kult a mágia v materiálnej kultúre. Bratislava 2004.
 • E. Krekovič a kol. (zost.): Mýty naše slovenské. Bratislava 2005.
 • E. Krekovič: Kto sme a odkedy sme tu? In: E. Krekovič a kol. (zost.): Mýty naše slovenské. Bratislava 2005, 19-23.
 • E. Krekovič: Antická sexualita: Intímny život starých Grékov a Rimanov. História, roč. 5, č. 2, 2005, 4.
 • Kol. autorov: Rozum do vrecka. Bratislava 2005.
 • E. Krekovič: Pohrebisková sociológia. Štud. Zvesti AÚ SAV 37, Nitra 2005, 9-12.
 • E. Krekovič: Archeológia smrti. In: Cesty na druhý svet. Bratislava - Chronos, 2005, 163-166.
 • E. Krekovič: Byzantine and Slavic pottery. Is there any influence? Rei cretariae Romanae Fautorum, Acta 39, Abingdon 2005, 263-268.
 • E. Krekovič: Niekoľko úvah na tému vplyv. In. E. Studeníková (zost.): Južné vplyvy a ich odraz v kultúrnom vývoji mladšieho praveku na strednom Dunaji. Bratislava 2005, 7-10.

Ďalšie informácie


Iné aktivity

 • účasť na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach
 • dlhodobé stáže
  • 1975: Maďarsko
  • 1984: Egypt
  • 1993: Rakúsko
  • 1995: Anglicko
  • 1996: Nemecko
 • koordinátor zahraničných mobilít na Katedre archeológie FiF UK v Bratislave